Log in | วันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2561 | 16:36 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เครื่องมือเกษตรน่ารู้

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 22 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 26,039 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องมือเกษตรน่ารู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง เครื่องมือเกษตรน่ารู้ (1) เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เครื่องมือเกษตรมีหลายประเภท  จึงควรเลือกใช้อย่างถูกต้อง  และเหมาะสม  จะทำให้การทำงานประสบผลสำเร็จและปลอดภัยในการทำงาน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ง 1.1  ป.4/1  อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
             ป.4/2  ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน รับผิดชอบ  และซื่อสัตย์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกประเภทของเครื่องมือเกษตรได้ถูกต้อง  
2. ใช้เครื่องมือเกษตรได้ถูกต้อง และเหมาะสมกับงาน  

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การทำงานให้บรรลุเป้าหมายเป็นการทำงานตามลำดับอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน เช่น
    - การซ่อมแซมอุปกรณ์  เครื่องมือ และเครื่องใช้
2. ความขยัน  อดทน  รับผิดชอบ และซื่อสัตย์  เป็นคุณธรรมในการทำงาน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 -
กระบวนการวางแผนการทำงาน

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการใช้เกม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  3

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานเกษตรในครอบครัวว่า  นักเรียนสามารถช่วยเหลือครอบครัวเกี่ยวกับการทำงานเกษตรอย่างไรบ้าง  
2. ครูให้นักเรียนเล่นเกม “ตามล่าหาเครื่องมือเกษตร” โดยครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แล้วครูแจกแผ่นเกมให้นักเรียนกลุ่มละ 1 แผ่น จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งกันหาเครื่องมือเกษตรที่ซ่อนอยู่ในภาพให้ได้มากที่สุด กลุ่มใดหาเครื่องมือเกษตรครบและเร็วที่สุด เป็นกลุ่มชนะ
3. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกชื่อเครื่องมือเกษตรที่พบในภาพ และบอกว่าเครื่องมือที่บอกมาใช้ทำอะไร
4. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า  เครื่องมือเกษตรมีหลายชนิด เราจึงต้องรู้วิธีใช้งานเครื่องมือแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับงาน และดูแลรักษาเครื่องมือเหล่านั้นให้ดี  เพื่อจะได้ใช้เครื่องมือเกษตรทำงานได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย
5. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือเกษตร  จากหนังสือเรียน เมื่อศึกษาจบแล้วให้นักเรียนบอกชื่อเครื่องมือเกษตรที่นักเรียนเคยใช้ 1 อย่าง  และหาคำตอบโดยการทบทวนความรู้จากที่ได้ศึกษาว่า  นักเรียนใช้เครื่องมือเกษตรนั้นถูกต้อง หรือเหมาะสมหรือไม่
6. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง  เครื่องมือเกษตร  เมื่อทำใบงานเสร็จแล้วให้นักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง
7. ครูช่วยตรวจสอบคำตอบ  และอธิบายลักษณะของเครื่องมือเกษตรแต่ละชนิดเพิ่มเติม

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูสรุปความรู้เกี่ยวกับประเภทของเครื่องมือเกษตรให้นักเรียนจดบันทึกความรู้  ดังนี้
    - เครื่องมือเกษตรที่ใช้กับงานดิน  ได้แก่  จอบ  พลั่ว  เสียม  ส้อมพรวน  ช้อนปลูก  คราด  ปุ้งกี๋
    - เครื่องมือเกษตรที่ใช้กับงานพืช  ได้แก่ มีดดายหญ้า  สายยาง  บัวรดน้ำ  กรรไกรตัดหญ้า  กรรไกรตัดกิ่ง
2. ครูย้ำเตือนให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์  สำหรับตนองและบุคคลอื่น
3. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง  เครื่องมือเกษตรน่ารู้  เมื่อทำใบงานเสร็จแล้วให้นำส่งครูตรวจ
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือเกษตร

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ป.4
2. เกม “ตามล่าหาเครื่องมือเกษตร”
3. เครื่องมือเกษตร เช่น จอบ เสียม บัวรดน้ำ สายยางรดน้ำ
4. ใบงานที่  1.1  เรื่อง เครื่องมือเกษตร
5. ใบงานที่  1.2  เรื่อง เครื่องมือเกษตรน่ารู้

แหล่งการเรียนรู้
1. ผู้ปกครอง/ผู้รู้
2. แปลงเกษตร  สวนภายในบ้าน

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้