Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 17:12 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

จัดเก็บเข้าที่มีระเบียบ

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 21 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 17,340 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จัดเก็บเข้าที่มีระเบียบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การจัดโต๊ะ กระเป๋า และเอกสารส่วนตัว เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การจัดเก็บโต๊ะเขียนหนังสือ  กระเป๋า  และเอกสารส่วนตัวต่างๆ ไว้เป็นที่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย จะช่วยให้สะดวกในการหยิบใช้ และเป็นการสร้างลักษณะนิสัยที่ดี

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ง 1.1  ป.4/1  อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
             ป.4/2  ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน  รับผิดชอบ  และซื่อสัตย์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกวิธีการจัดโต๊ะ  กระเป๋า  และเอกสารส่วนตัวได้
2. ดูแลรักษาและจัดโต๊ะ  กระเป๋า  และเอกสารส่วนตัวได้ถูกวิธี

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การทำงานให้บรรลุเป้าหมายเป็นการทำงานตามลำดับอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน  เช่น
    - การจัดเก็บตู้เสื้อผ้า โต๊ะเขียนหนังสือ  และกระเป๋านักเรียน
2. ความขยัน  อดทน  รับผิดชอบ และซื่อสัตย์  เป็นคุณธรรมในการทำงาน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 -
กระบวนการวางแผนการทำงาน
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการปฏิบัติ )

ชั่วโมงที่ 1
1. ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระเป๋าที่ใส่อุปกรณ์การเรียนของนักเรียนเอง  ว่ามีขนาดและน้ำหนักเหมาะสมกับวัยของนักเรียนหรือไม่ หากรู้สึกว่ามีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักที่มากเกินไป  นักเรียนมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง
2. ครูแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า  นักเรียนสามารถจัดการกับปัญหาน้ำหนักของกระเป๋าได้ด้วยวิธีง่ายๆ  คือ  เริ่มต้นจากการจัดตารางเรียนทุกวัน  ก็จะช่วยลดน้ำหนักของกระเป๋านักเรียนลงได้  เพราะจะมีเฉพาะสมุด  หนังสือที่ใช้เรียนในแต่ละวันเท่านั้น
3. ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง  การจัดโต๊ะ  กระเป๋า  และเอกสารส่วนตัว   ในหนังสือเรียน  
4. ครูให้นักเรียนบอกถึงการจัดโต๊ะเขียนหนังสือ  โดยครูเขียนรวบรวมตามที่นักเรียนช่วยกันสรุปบนกระดาน           
5. ครูนำสิ่งของต่างๆ มาวางไว้บนโต๊ะที่หน้าชั้นเรียน แล้วขออาสาสมัครนักเรียน 2 คน ออกมาช่วยกันจัดโต๊ะให้ถูกต้อง  เหมาะสม ส่วนนักเรียนคนอื่นๆ ช่วยกันเสนอแนะและชมเชยเมื่อตัวแทนนักเรียนทำได้ถูกต้อง
6. ครูชมเชยและเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง  และฝากข้อคิดให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปฝึกปฏิบัติการจัดโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  และเหมาะสมกับการใช้งาน  เช่น
    - ควรตั้งโต๊ะเขียนหนังสือบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ
    - หมั่นทำความสะอาด
    - เก็บอุปกรณ์การเขียน  สมุด  หนังสือให้เป็นระเบียบและมีพื้นที่เพียงพอในการอ่านหรือเขียนหนังสือ
7. ให้นักเรียนบอกวิธีการจัดกระเป๋านักเรียนของตนเอง  และตรวจสอบว่าถูกต้อง และเหมาะสมหรือไม่ โดยศึกษาความรู้เกี่ยวกับการจัดกระเป๋านักเรียน ในหนังสือเรียน แล้วให้นักเรียนสรุปความรู้ร่วมกัน

ชั่วโมงที่ 2-3
1. นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างเกี่ยวกับเอกสารส่วนตัวของนักเรียนว่ามีอะไรบ้าง  และเอกสารชนิดใดที่นักเรียนจะต้องนำติดตัวอยู่เสมอ  เอกสารใดบ้างที่ต้องการใช้เพียงชั่วคราวหรือบางโอกาส
2. ครูช่วยสรุปความรู้และหลักในการจัดเก็บเอกสารส่วนตัว  โดยมีแนวสรุป  ดังนี้
    - เอกสารที่ต้องนำติดตัวไปด้วย
    - เอกสารการเรียน
    - เอกสารที่ใช้เป็นครั้งคราว
3. ครูให้นักเรียนสาธิตเกี่ยวกับ การดูแลและการจัดเก็บของใช้ส่วนตัว  โดยให้เลือกปฏิบัติงานจากที่กำหนด 1 อย่าง ดังต่อไปนี้
    1) การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว
    2) การดูแลรักษาความสะอาดของเสื้อผ้า
    3) การจัดโต๊ะเขียนหนังสือ
    4) การจัดกระเป๋านักเรียน
    5) การจัดเก็บเอกสารส่วนตัว
พร้อมกับเขียนบันทึกผลตามหัวข้อที่กำหนดให้
4. ครูเน้นย้ำให้นักเรียนปฏิบัติภาระงานตามที่กำหนดด้วยความขยัน อดทน และรับผิดชอบต่อหน้าที่   ที่ได้รับมอบหมาย  แล้วเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย  เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  1

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ประเมินการสาธิต เรื่อง การดูแล  และการ
 จัดเก็บของใช้ส่วนตัว  

 แบบประเมินการสาธิต เรื่อง การดูแล    และ
 การจัดเก็บของใช้ส่วนตัว 

 ระดับคุณภาพ 2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2  ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ป.4
2. อุปกรณ์ต่างๆ ในการจัดโต๊ะเขียนหนังสือ เช่น สมุด ดินสอ ปากกา หนังสือ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ผู้ปกครอง

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้