Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 2561 | 5:34 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

จัดเก็บเข้าที่มีระเบียบ

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ป.4
โพส : วันที่ 21 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 31,008 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จัดเก็บเข้าที่มีระเบียบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การดูแลสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ของตนเอง จะทำให้สะดวกในการหยิบใช้งาน และช่วยทำให้บ้านเป็นระเบียบเรียบร้อย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ง 1.1  ป.4/1  อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย
             ป.4/2  ทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างเป็นขั้นตอน ด้วยความขยัน อดทน  รับผิดชอบ  และซื่อสัตย์

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกวิธีดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้
2. ดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว  เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายได้ถูกวิธี

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การทำงานให้บรรลุเป้าหมายเป็นการทำงานตามลำดับอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงาน  เช่น
    - การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว
2. ความขยัน  อดทน  รับผิดชอบ และซื่อสัตย์  เป็นคุณธรรมในการทำงาน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 -
กระบวนการวางแผนการทำงาน
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  1

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งของที่เป็นของใช้ส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง  แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกชื่อสิ่งของ  ครูเขียนบนกระดาน  เมื่อครบแล้วให้นักเรียนอ่านชื่อสิ่งของต่างๆ พร้อมกัน
2. ให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า  สิ่งของต่างๆ เหล่านี้ สามารถแยกออกเป็นประเภทได้อย่างไรบ้างแล้วครูช่วยชี้แนะให้นักเรียนเข้าใจเบื้องต้น  ดังนี้
    - อุปกรณ์การเรียน                                                  
    - ของใช้ส่วนตัว
    - ของเล่น
3. ให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว ในหนังสือเรียน 
4. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างของใช้ส่วนตัว แบ่งเป็นประเภทตามที่นักเรียนได้ศึกษา  ดังนี้
    - ของเล่นต่างๆ
    - ของใช้ต่างๆ
    - อุปกรณ์การเรียน
5. ให้นักเรียนศึกษาวิธีการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว  ในหนังสือเรียน เพื่อสรุปความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้
6. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 3-4  คน เพื่อฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามที่กำหนดให้  ดังนี้ 
    1) ฝึกปฏิบัติการดูแลและเก็บรักษาของใช้ส่วนตัว  แล้วให้แต่ละกลุ่มออกมาแสดงบทบาทสมมุติที่หน้าชั้นเรียน
    2) ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นช่วยกันประเมินผลการปฏิบัติงาน
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม จากนั้นครูสรุปเพิ่มเติมให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับการดูแลรักษาของใช้ส่วนตัว เสื้อผ้า และเครื่องแต่งกายว่า การดูแลรักษาของใช้ส่วนตัวเป็นการทำงานอย่างหนึ่งที่ต้องรู้จักขั้นตอนและวิธีการทำ  เพื่อให้งานต่างๆ บรรลุผล  และควรทำด้วยความตั้งใจ  ขยัน  อดทน  และมีความรับผิดชอบ  ซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนมีคุณธรรมในการทำงาน

ชั่วโมงที่ 3-4
1. นักเรียนร่วมกันบอกวิธีการดูแลเสื้อผ้าที่ตนเองสวมใส่เพื่อไม่ให้สกปรก  และลดภาระในการซักของพ่อแม่ได้อย่างไร
2. ครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจถึงวิธีการดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของตนเอง  เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและปลูกฝังให้เป็นผู้รักความสะอาด  
3. ให้นักเรียนรวมกลุ่มกับเพื่อนสนิท กลุ่มละ 3 คน เพื่อแบ่งหน้าที่กันศึกษาความรู้ในหนังสือเรียน ดังนี้
    - สมาชิกคนที่ 1   ศึกษาและสรุปความรู้เรื่อง การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
    - สมาชิกคนที่ 2   ศึกษาและสรุปความรู้เรื่อง การทำความสะอาดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย
    - สมาชิกคนที่ 3   ศึกษาและสรุปความรู้เรื่อง การจัดเก็บเสื้อผ้า
4. เมื่อนักเรียนศึกษาและสรุปความรู้ในเรื่องที่ตนเองรับผิดชอบแล้ว ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในกลุ่ม
5. ครูสรุปความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  และเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัย  แล้วครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ
6. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง การดูแลรักษาเสื้อผ้า โดยอ่านสถานการณ์ที่กำหนดแล้วเขียนบอกข้อควรปฏิบัติที่เหมาะสมและบอกเหตุผล 
7. เมื่อทำเสร็จ ครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบ

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ป.4
2. ใบงานที่  1.1  เรื่อง การดูแลรักษาเสื้อผ้า

แหล่งการเรียนรู้
1. ผู้ปกครอง
2. เสื้อผ้า  อุปกรณ์ของใช้ภายในบ้าน
3. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    http://www.aksorn.com/lib/p/voc_01(เรื่อง การลบรอยเปื้อนบนเสื้อผ้า)

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้