Log in | วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2561 | 18:47 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.2
โพส : วันที่ 17 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 16,297 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ เวลา 5 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

สินค้าและบริการเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเพื่อการดำรงชีวิตและความสะดวกสบาย  ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 3.2  ป.2/1  อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่างๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความสำคัญของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้
2. อธิบายรูปแบบการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้
3. ยกตัวอย่างการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงินเป็นสื่อกลางได้
4. ยกตัวอย่างการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยใช้เงินเป็นสื่อกลางได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ความหมายและความสำคัญของสินค้าและบริการ และการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
2. ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงิน รวมทั้งการแบ่งปัน การช่วยเหลือ
3. ลักษณะการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยการใช้เงิน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการสร้างความตระหนัก

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. มีความรับผิดชอบ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบธรรมสากัจฉา)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ จากหนังสือเรียน หรือหนังสือ ค้นคว้าเพิ่มเติมตามความเหมาะสม แล้วสรุปสาระสำคัญลงในสมุด
2. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า จะพานักเรียนไปสำรวจตลาด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเห็นสภาพที่เป็นจริงของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน คละกันตามความสามารถ แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสวงหาความรู้โดยการสำรวจตลาดใกล้โรงเรียนว่า มีการซื้อขายสินค้าและบริการใดบ้าง แล้วบันทึกผลลงในตาราง ดังนี้ 
 

 

  ว/ด/ป

 

                รายการสินค้าหรือบริการ

 

      ราคา

 

   ลักษณะหรือสภาพสินค้าหรือ
                   บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4. หลังจากสำรวจตลาดแล้ว ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายว่า สังเกตเห็นการซื้อขาย และบริการใดบ้างที่ตลาด แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลการอภิปรายที่หน้าชั้นเรียน
5. ครูและนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่า  สมัยก่อนมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิตอย่างไร เหมือนหรือแตกต่างกับปัจจุบันอย่างไร
6. ครูถามนักเรียนว่า การซื้อขายแลกเปลี่ยนมีวิธีการอย่างไร และใช้สิ่งใดเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนโดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการให้นักเรียนเข้าใจว่า การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในปัจจุบันมี 2 รูปแบบ คือ
    1) การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงินเป็นสื่อกลาง
    2) การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยใช้เงินเป็นสื่อกลาง
2. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง รูปแบบการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ จากหนังสือเรียนหรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมตามความเหมาะสม แล้วสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด
3. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การแลกเปลี่ยนสินค้าโดยไม่ใช้เงิน ทำได้หลายลักษณะ เช่น
    - การนำสิ่งของเครื่องใช้เก่าๆ ไปแลกไข่
    - การนำชุดเครื่องนอนเก่า  ไปแลกชุดเครื่องนอนใหม่
    - การทำงานโดยแลกกับอาหาร หรือที่อยู่อาศัย
4. ครูเล่าเกี่ยวกับโครงการขยะแลกไข่  ของชุมชน 70 ไร่ ย่านคลองเตยว่ามีการจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้สะอาด  และให้สมาชิกในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของการนำสิ่งของที่ใช้แล้วมารีไซเคิลและจำหน่ายเป็นรายได้เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนหลังจากที่ได้นำเงินที่ขาย ขยะได้มาซื้อไข่ไก่แจกจ่ายแก่สมาชิกที่นำขยะมาแลก
5. ครูให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยไม่ใช้เงินเป็นสื่อกลางว่ามีรูปแบบใดอีกบ้าง เช่น การลงแขกเกี่ยวข้าว เป็นต้น
6. ครูอธิบายเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยใช้เงินเป็นสื่อกลาง และร่วมกันวิเคราะห์ว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนในรูปแบบนี้จำเป็นและมีความสะดวกอย่างไร
7. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ แล้วครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่เข้าใจ จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ชั่วโมงที่ 5
1. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คน ออกมาเล่าความรู้เรื่อง การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ที่ได้เรียนมาให้เพื่อนฟังที่หน้าชั้นเรียน เพื่อทบทวนความรู้เดิมของนักเรียน
2. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครองหรือสมาชิกอื่นๆ ในชุมชนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่างๆ ที่มีในชุมชนของนักเรียน แล้วบันทึกข้อมูล จัดทำเป็นรายงานส่งครู
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
4. ครูและนักเรียนช่วยกันคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 3 อันดับ เพื่อนำมาจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียน
 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินรายงาน เรื่อง การแลกเปลี่ยนสินค้า
 และบริการในชุมชน

 แบบประเมินรายงาน เรื่อง การแลกเปลี่ยน
 สินค้าและบริการในชุมชน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
    - หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.2

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ผู้ปกครอง/ ผู้รู้
3. ตลาดใกล้โรงเรียน
4. ชุมชนที่นักเรียนอาศัยอยู่

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้