Log in | วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561 | 6:41 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

บรรพบุรุษไทย

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.3
โพส : วันที่ 16 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 20,594 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บรรพบุรุษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย (2) เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เราควรเรียนรู้วีรกรรมของบรรพบุรุษไทย และนำไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตาม โดยเฉพาะเรื่องความเสียสละ ความสามัคคี ความรักชาติบ้านเมือง และเพื่อนร่วมชาติ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.3  ป.3/3  เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกประวัติและวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหักได้
2. บอกประวัติและวีรกรรมของท้าวเทพสตรี และท้าวศรีสุนทรได้
3. บอกประวัติและวีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้
4. แสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับบุคคลสำคัญตามที่เรียนมาได

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   วีรกรรมของบรรพบุรุษที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ เช่น ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
 - การแสวงหาความรู้
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบการแสดงบทบาทสมมุติ)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำภาพอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก มาให้นักเรียนดู แล้วสอบถามนักเรียนว่า นักเรียนรู้จักบุคคลในภาพหรือไม่ และบุคคลในภาพได้ทำประโยชน์อย่างไรให้ชาติบ้านเมืองของเรา
2. ครูเล่าประวัติความเป็นมาของพระยาพิชัยดาบหัก ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติม จากหนังสือเรียนและใบความรู้ที่ 6.3 เรื่อง พระยาพิชัยดาบหัก (นักรบผู้กล้า ทหารเสือพระเจ้าตาก)
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวีรกรรมที่พระยาพิชัยดาบหักได้ทำให้กับชาติบ้านเมืองของเรา แล้วบันทึกลงในใบงานที่ 2.1 เรื่อง ทหารเสือพระเจ้าตาก โดยให้เขียนสรุปเกี่ยวกับประวัติและวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหัก พร้อมทั้งบอกคุณธรรมที่ควรนำเอาไปเป็นแบบอย่าง
4. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง

ชั่วโมงที่ 2-3
1. ครูนำภาพอนุสาวรีย์ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร มาให้นักเรียนดู แล้วสอบถามนักเรียนว่า นักเรียนรู้จักบุคคลในภาพหรือไม่ และบุคคลในภาพได้ทำประโยชน์อย่างไรให้ชาติบ้านเมืองเรา
2. ครูเล่าประวัติความเป็นมาของท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนและใบความรู้ที่ 6.4 เรื่อง ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร (วีรสตรีผู้กล้าแห่งเมืองถลาง)
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวีรกรรมที่ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร ได้ทำให้กับชาติบ้านเมืองของเรา แล้วบันทึกลงในใบงานที่ 2.2 เรื่อง วีรสตรีผู้กล้าแห่งเมืองถลาง โดยให้เขียนสรุปเกี่ยวกับประวัติและวีรกรรมของท้าวเทพสตรี และท้าวศรีสุนทร พร้อมทั้งบอกคุณธรรมที่ควรนำเอาไปเป็นแบบอย่าง
4. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง
5. ครูทบทวนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพระเจ้าตากสิน ให้นักเรียนฟัง (หน่วย 4) แล้วให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ 6.5 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ผู้สถาปนาอาณาจักรธนบุรี)
6. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับวีรกรรมที่บุคคลเหล่านี้ได้ทำให้กับชาติบ้านเมืองของเรา ทำให้เราเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ และเกิดความรักชาติมากขึ้น เพราะกว่าที่ประเทศเราจะได้อยู่อย่างสงบแบบนี้บุคคลเหล่านี้ได้เสียสละทั้งตัวและจิตใจเพื่อกอบกู้เอกราชของประเทศชาติไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศได้ เพราะฉะนั้นนักเรียนควรให้ความเคารพต่อบุคคลเหล่านี้ที่เสียสละชีวิตให้กับประเทศของเรา
7. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากหน้าชั้นเรียนเลือกหัวข้อที่จะศึกษา และแสดงบทบาทสมมุติ ดังนี้     
    - สมเด็จพระนเรศวรมหาราช                   - สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
    - ชาวบ้านบางระจัน                             - พระยาพิชัยดาบหัก
    - ท้าวเทพสตรี-ท้าวศรีสุนทร  
8. ให้แต่ละกลุ่มสืบค้นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบุคคลที่จับสลากได้ และแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับประวัติของบุคคลนั้น หน้าชั้นเรียนในชั่วโมงต่อไป

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมตัวออกมาแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน ตามหัวข้อที่จับสลากได้เมื่อชั่วโมงก่อน
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน กำหนดเวลาในการแสดงกลุ่มละ (10 นาที)
3. ครูและนักเรียนช่วยกันประเมินการแสดงบทบาทสมมุติของแต่ละกลุ่ม ครูกล่าวชมเชยนักเรียน แต่ละกลุ่มที่ออกมาแสดงบทบาทสมมุติ เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติกิจกรรม

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 6

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.2

 ใบงานที่ 2.2

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ เรื่อง
 บรรพบุรุษของไทย

 แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ เรื่อง
 บรรพบุรุษของไทย

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ  2  ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ  60  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3 
2. ภาพอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก และภาพอนุสาวรีย์ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร
3. ใบความรู้ที่ 6.3 เรื่อง พระยาพิชัยดาบหัก (นักรบผู้กล้า ทหารเสือพระเจ้าตาก)
4. ใบความรู้ที่ 6.4 เรื่อง ท้าวเทพสตรี และท้าวศรีสุนทร (วีรสตรีผู้กล้าแห่งเมืองถลาง)
5. ใบความรู้ที่ 6.5 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ผู้สถาปนาอาณาจักรธนบุรี)
6. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ทหารเสือพระเจ้าตาก
7. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง วีรสตรีผู้กล้าแห่งเมืองถลาง

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้