Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 0:40 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

บรรพบุรุษไทย

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.3
โพส : วันที่ 16 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 22,181 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บรรพบุรุษไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทย (1) เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

บรรพบุรุษของเราทั้งชาย หญิง ทั้งพระมหากษัตริย์ ขุนนาง และสามัญชน ได้มีส่วนปกป้องประเทศชาติให้เป็นเอกราช และมีส่วนในการสร้างความมั่นคงของชาติไทย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.3  ป.3/3  เล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกประวัติความเป็นมาของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและชาวบ้านบางระจันได้
2. บอกวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและชาวบ้านบางระจันที่ทำให้ประเทศชาติได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   วีรกรรมของบรรพบุรุษที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ เช่น ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
 - การแสวงหาความรู้
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  6 

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำภาพอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มาให้นักเรียนดู แล้วสอบถามนักเรียนดูว่า นักเรียนรู้จักบุคคลในภาพหรือไม่ และบุคคลในภาพมีพระนามว่าอะไร
2. ครูเปิดซีดีหนัง เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ให้นักเรียนดูประมาณ 1 ตอน แล้วสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความเป็นมาของพระนเรศวร
3. ครูให้นักเรียนที่มีความรู้ออกมาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน ครูดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดและเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง
4. ครูเล่าประวัติของสมเด็จพระนเรศวรแบบคร่าวๆ ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนและใบความรู้ที่ 6.1 เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (จอมกษัตริย์นักรบไทย)
5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ให้แต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง จอมกษัตริย์นักรบไทย โดยให้นักเรียนเขียนสรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วีรกรรม และคุณธรรมที่ควรนำไปเป็นแบบอย่างของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
6. ครูคัดเลือกผลงานที่ดีเป็นตัวอย่าง 2-3 ชิ้น แล้วให้เจ้าของผลงานออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน เมื่อนักเรียนนำเสนอผลงานเสร็จแล้ว ครูสรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวีรกรรมที่สมเด็จพระนเรศวรทรงทำให้แก่ชาติบ้านเมือง

ชั่วโมงที่ 2-3
1. ครูนำซีดีหนังเรื่อง บางระจัน มาให้นักเรียนดูประมาณ 5 นาที แล้วสอบถามนักเรียนว่า เคยดูหนังเรื่องนี้หรือไม่ ครูสุ่มเรียกนักเรียนที่เคยดูออกมาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน และให้เพื่อนในห้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่าง
2. ครูเล่าเกี่ยวกับประวัติของชาวบ้านบางระจันให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนและใบความรู้ที่ 6.2 เรื่อง ชาวบ้านบางระจัน (กลุ่มวีรชนผู้กล้า)
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและวีรกรรมของชาวบ้านบางระจัน แล้วสรุปจดลงในสมุด
4. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน เพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่าง
5. ครูเปิดซีดีหนังเรื่อง บางระจัน ให้นักเรียนดู เมื่อนักเรียนดูจบ ครูสอบถามนักเรียนว่า นักเรียนอยากเป็นใครในเรื่อง จากนั้นครูให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอหน้าชั้นเรียน พร้อมกับบอกเหตุผล ที่อยากเป็นบุคคลนั้น
6. ครูเปิดเพลง บางระจันวันเพ็ญ ให้นักเรียนฟัง แล้วสอบถามนักเรียนว่า เคยได้ยินหรือเคยฟังเพลง นี้หรือไม่ เมื่อนักเรียนฟังเพลงนี้แล้วเกิดความรู้สึกอย่างไร
7. ครูให้นักเรียนออกมาแสดงความคิดเห็นหน้าชั้นเรียน ครูกล่าวชมเชยนักเรียนที่ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน เพื่อเป็นกำลังใจในการทำกิจกรรมต่อไป
8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง บางระจันวันเพ็ญ โดยให้นักเรียนฟังเพลง บางระจันวันเพ็ญ แล้วฝึกร้องตาม พร้อมกับคิดท่าทางประกอบเพลง และตอบคำถามที่กำหนดให้
9. ครูให้เวลาในการฝึกซ้อม (10 นาที) จากนั้นให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
10. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชาวบ้านบางระจัน

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3 
2. ภาพอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
3. ซีดีหนัง เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวร และเรื่อง บางระจัน
4. ซีดีเพลง บางระจันวันเพ็ญ
5. ใบความรู้ที่ 6.1 เรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช (จอมกษัตริย์นักรบไทย)
6. ใบความรู้ที่ 6.2 เรื่อง ชาวบ้านบางระจัน (กลุ่มวีรชนผู้กล้า)
7. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง จอมกษัตริย์นักรบไทย
8. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง บางระจันวันเพ็ญ

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้