Log in | วันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย. 2561 | 23:19 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.3
โพส : วันที่ 16 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 29,583 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พระมหากษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักรไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง ผู้สถาปนากรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การที่ชาติไทยสามารถดำรงอยู่ได้และมีความมั่นคงนั้น  เพราะมีบุคคลสำคัญจำนวนมากได้ร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ต่อชาติไทย  พระมหากษัตริย์ไทยผู้สถาปนาราชธานีในช่วงเวลาต่าง ๆ  นี้ทรงทำให้อาณาจักรไทยมีความต่อเนื่อง  มั่นคง  คนรุ่นหลังจึงควรถือเป็นตัวอย่างในการทำประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.3  ป.3/1  ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกพระราชประวัติของผู้สถาปนากรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรีได้
2. บอกพระราชกรณียกิจของผู้สถาปนากรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรีได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โดยสังเขปของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้สถาปนาอาณาจักรสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ตามลำดับ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการแก้ปัญหา
 - การแสวงหาความรู้
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคกลุ่มสืบค้น)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  4 

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูนำภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มาให้นักเรียนดู แล้วสอบถามนักเรียนว่า นักเรียนรู้จักบุคคลในภาพนี้หรือไม่ แล้วบุคคลในภาพนี้มีชื่อว่าอะไร ครูสุ่มเรียกนักเรียนประมาณ 5-6 คนออกมาแสดงความคิดเห็นหน้าชั้นเรียน
2. ครูยกตัวอย่างเส้นแสดงเวลา จากหนังสือเรียนให้นักเรียนดู แล้วอธิบายว่า อาณาจักรไทยนับตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนถึงรัตนโกสินทร์ ได้รับการสถาปนาโดยผู้นำที่มีความสามารถ ดังนี้
    - พ.ศ. 1792 พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ สถาปนากรุงสุโขทัยขึ้นเป็นราชธานี
    - พ.ศ. 1893 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นราชธานี
    - พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นราชธานี
    - พ.ศ. 2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานี
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แล้วให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ จากหนังสือเรียน และศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ 4.1 เรื่อง การก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย
4. ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปสาระสำคัญ จดลงในสมุด
5. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง และกล่าวชื่นชมกลุ่มที่นำเสนอผลงานได้ดี เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูเขียนเนื้อเพลง อยุธยาเมืองเก่า บนกระดานหน้าชั้นเรียน ให้นักเรียนดู แล้วครูนำร้องเพลงก่อน   1 รอบ แล้วให้นักเรียนร้องตาม จนเกิดความชำนาญ จากนั้นให้แต่ละกลุ่มช่วยกันเขียนความหมายของเนื้อเพลงอยุธยาเมืองเก่าตามความเข้าใจของกลุ่ม จดลงในสมุด แล้วส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
                           อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน                     จิตใจอาวรณ์มาเล่าสู่กันฟัง
                           อยุธยาแต่ก่อนนี้ยัง                                    เป็นดังเมืองทองของพี่น้องเผ่าพงศ์ไทย
                           เดี๋ยวนี้ซิเป็นเมืองเก่า                                  ชาวไทยแสนเศร้าถูกข้าศึกรุกราน 
                           ชาวไทยทุกคนหัวใจร้าวราน                         ข้าศึกเผาผลาญแหลกราญวอดวาย
                           เราชนชั้นหลังมองแล้วเศร้าใจ                      อนุสรณ์เตือนให้ชาวไทยจงมั่น
                           สมัครสมานร่วมใจกันสามัคคี                        คงจะไม่มีใครกล้าราวีชาติไทย
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยา จากหนังสือเรียน และศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ 4.2 เรื่อง การก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปสาระสำคัญ จดลงในสมุด
3. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง และกล่าวชื่นชมกลุ่มที่นำเสนอผลงานได้ดี เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูเปิดซีดีหนัง เรื่อง ตากสินมหาราช ให้นักเรียนดู (ประมาณ 1 ตอน อาจเลือกตอนที่กำลังขับไล่พม่า) แล้วสอบถามนักเรียนว่า นักเรียนเคยดูหนังเรื่องนี้ไม่ และนักเรียนรู้จักพระเจ้าตากสินหรือไม่ ครูยกตัวอย่างพระบรมรูปทรงม้าที่ตั้งอยู่ที่วงเวียนใหญ่ พร้อมกับเล่าประวัติความเป็นมา เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้สถาปนากรุงธนบุรี จากหนังสือเรียน และศึกษาเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่ 4.3 เรื่อง การก่อตั้งกรุงธนบุรี แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปสาระสำคัญ จดลงในสมุด
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุปคุณธรรมที่สามารถนำไปใช้เป็นแบบอย่างในชีวิตประจำวัน
4. ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่บกพร่อง และกล่าวชื่นชมกลุ่มที่นำเสนอผลงานได้ดี

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.3 
2. ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์   ภาพสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ภาพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
3. เนื้อเพลง อยุธยาเมืองเก่า
4. ซีดี เรื่อง พระเจ้าตากสินมหาราช
5. ใบความรู้ที่ 4.1 เรื่อง การก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย
6. ใบความรู้ที่ 4.2 เรื่อง การก่อตั้งกรุงศรีอยุธยา
7. ใบความรู้ที่ 4.3 เรื่อง การก่อตั้งกรุงธนบุรี
8. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้