Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 0:46 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ชาวพุทธที่ดี

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.2
โพส : วันที่ 15 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 6,645 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ชาวพุทธที่ดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง มรรยาทชาวพุทธ เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

มรรยาทชาวพุทธ เป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรเรียนรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้เป็นศาสนิกชนที่ดี และเกิดสิริมงคลแก่ตนเอง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 1.2  ป.2/1  ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดได้ถูกต้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
   ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวกของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนดได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ
    - การพนมมือ                     - การไหว้ 
    - การกราบ                       - การนั่ง
    - การยืน การเดิน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 - กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :กระบวนการกลุ่ม วิธีสอนแบบสาธิต)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูถามนักเรียนว่า ชาวพุทธที่ดีควรปฏิบัติตนอย่างไรบ้าง โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม และเลขานุการกลุ่ม พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม
3. ให้แต่ละกลุ่มศึกษาความรู้ เรื่อง มรรยาทที่ดีของชาวพุทธ จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการศึกษาที่หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติม
5. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามหากมีข้อสงสัย แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
6. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติการแสดงมรรยาทที่ดีของชาวพุทธในโอกาสต่างๆ โดยครูเป็นผู้สังเกตการณ์
7. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมตัว เพื่อออกมาสาธิตการปฏิบัติตามมรรยาทที่ดีของชาวพุทธ ตามหัวข้อที่ได้ศึกษา ดังนี้
    - การประนมมือ                 - การไหว้ 
    - การกราบ                      - การนั่ง
    - การยืน                         - การเดิน
8. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับสลากเลือกหมายเลขในการออกมาสาธิตที่หน้าชั้นเรียน
9. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาสาธิตการปฏิบัติตามมรรยาทที่ดีของชาวพุทธ เรียงตามลำดับหมายเลขที่จับสลากได้กำหนดเวลากลุ่มละ 5-8 นาที โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะ

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ประเมินการสาธิตเกี่ยวกับ มรรยาทที่ดีของ
 ชาวพุทธ  

 แบบประเมินการสาธิตเกี่ยวกับ มรรยาทที่ดีของ
 ชาวพุทธ 

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
   หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป. 2

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์
3. ผู้ปกครอง และ/หรือผู้รู้

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้