Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 8:30 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ประวัติพุทธสาวกและชาดก

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.2
โพส : วันที่ 15 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 6,614 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ประวัติพุทธสาวกและชาดก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง พุทธสาวก เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การศึกษาประวัติพุทธสาวก จะทำให้เห็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตที่ดี ที่ควรนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    
   ส 1.1  ป.2/3  ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิต และข้อคิดจากประวัติสาวกได้
2. สามารถนำแบบอย่างที่ดีจากการศึกษาประวัติสาวกไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. พุทธสาวก พุทธสาวิกา
    - สามเณรราหุล
2. ศาสนิกชนตัวอย่าง
    - สมเด็จพระญาณสังวร (ศุข ไก่เถื่อน) 
    - สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสังเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 - กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคการสืบค้นข้อมูล  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :กระบวนการกลุ่ม, กระบวนการสร้างความตระหนัก )
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูถามนักเรียนว่า สามเณรราหุล คือใคร และมีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาอย่างไร โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ตามความสมัครใจ ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เรื่อง สามเณรราหุล โดยให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือเรียน หรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติมตามความเหมาะสม แล้วสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลการศึกษาที่หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติม
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง สามเณรราหุล

ชั่วโมงที่ 2-3
1. ครูให้นักเรียนกลุ่มเดิมจับคู่กันเป็น 2 คู่ ให้แต่ละคู่ศึกษาความรู้และทำใบงานตามที่กำหนดให้ ดังนี้
    - คู่ที่ 1 ศึกษาความรู้เรื่องสมเด็จพระญาณสังวร (ศุข ไก่เถื่อน)   และทำใบงานที่ 1.1  เรื่อง  สมเด็จพระญาณสังวร (ศุข ไก่เถื่อน) 
    - คู่ที่ 2 ศึกษาความรู้เรื่องสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)และทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)
2. นักเรียนแต่ละคู่ผลัดกันเล่าความรู้ที่ได้จากการศึกษาให้เพื่อนอีกคู่หนึ่งฟัง แล้วร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง   ชาวพุทธตัวอย่าง
3. นักเรียนแต่ละคู่เปลี่ยนกันตรวจความถูกต้องของใบงาน เสร็จแล้วนำส่งครูผู้สอน
4. ครูอธิบายเรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง ให้นักเรียนฟัง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ชาวพุทธตัวอย่าง

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน พระพุทธศาสนา ป. 2
2. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร (ศุข ไก่เถื่อน)
3. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ผู้ปกครอง และ/หรือผู้รู้

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้