Log in | วันอาทิตย์ที่ 22 เม.ย. 2561 | 21:34 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ฉันเป็นใคร

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.2
โพส : วันที่ 14 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 10,041 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ฉันเป็นใคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง เรียนรู้เรื่องของตัวเราและครอบครัว เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ทุกครอบครัวมีเรื่องราวที่น่าจดจำ การจดจำเรื่องราวทำได้โดยการจดบันทึก การเล่าให้ลูกหลานฟัง การถ่ายภาพเก็บไว้ เรามีวิธีค้นหาเรื่องราวที่ผ่านมาด้วยการสอบถามจากผู้ใหญ่ในครอบครัว สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ภาพถ่าย สิ่งของที่ตกทอดมาในครอบครัว

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 4.1  ป.2/2  ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว หรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง

จุดประสงค์การเรียนรู้
   สืบค้นเรื่องราวของตนเองและครอบครัวโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้องได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วที่เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัว โดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาพถ่าย สูติบัตร ทะเบียนบ้าน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
 - การแสวงหาความรู้
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม
 - กระบวนการปฏิบัติ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่  2 

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า ทุกครอบครัวมีเรื่องราวที่น่าจดจำ เช่น มีเด็กเกิดใหม่ ย้ายบ้านใหม่ การจดจำเรื่องราวทำได้โดยการจดบันทึก การเล่าให้ลูกหลานฟัง การถ่ายภาพเก็บไว้ ซึ่งเราสามารถค้นหาเรื่องราวที่ผ่านมาได้ด้วยการสอบถามจากผู้ใหญ่ การดูสิ่งของ รูปถ่าย เอกสารต่างๆ เป็นต้น
2. ครูอธิบายเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลของตนเองว่า เราสามารถสืบค้นข้อมูลของตนเองหรือครอบครัวได้จากการสอบถามจากผู้ใหญ่ หรือดูจากสิ่งของที่เกี่ยวข้อง
3. ครูตั้งประเด็นคำถามให้นักเรียนช่วยกันตอบ และจดคำตอบลงในสมุด ดังนี้
    1) นักเรียนเกิดวันที่เท่าไร
    2) นักเรียนเกิดที่จังหวัดไหน
    3) นักเรียนเกิดที่โรงพยาบาลอะไร
    4) ในครอบครัวของนักเรียนมีสมาชิกกี่คน
    5) บ้านของนักเรียนอยู่ที่ไหน
    6) พ่อแม่ของนักเรียนชื่ออะไร
4. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 5-10 คน ออกมาอ่านคำตอบ ให้เพื่อนในห้องฟัง
5. ครูสอบถามนักเรียนว่า นักเรียนสามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้เพราะอะไร เช่น สอบถามจากพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง จากนั้นครูถามนักเรียนว่า รู้จักใบเกิด (สูติบัตร) และทะเบียนบ้านหรือไม่
6. ครูอธิบายเกี่ยวกับใบเกิด (สูติบัตร) ว่าใบเกิด (สูติบัตร) ทำให้เรารู้ว่าเราเกิด วัน เดือน ปีใด เกิดที่โรงพยาบาลใด จังหวัดอะไร ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างใบเกิด (สูติบัตร) ของครู แล้วชี้ให้นักเรียนเห็นว่าตรงไหนบอกถึงสิ่งใดบ้าง
7. ครูให้นักเรียนหยิบสำเนาใบเกิด (สูติบัตร) ของตนเองขึ้นมา (เตรียมมาล่วงหน้า) แล้วชี้ตามที่ครูบอก เช่น ให้นักเรียนบอกสถานที่เกิดของตนเอง หรือวันเกิดของตนเอง เป็นต้น
8. ครูให้นักเรียนนำสำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนขึ้นมา (เตรียมมาล่วงหน้า) แล้วให้สังเกตว่า นักเรียนได้ข้อมูลอะไรบ้างจากทะเบียนบ้าน ครูให้แต่ละคนช่วยกันแสดงความคิดเห็น โดยอาจสุ่มเรียกนักเรียนทีละคน
9. ครูอธิบายเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับทะเบียนบ้านว่า ทะเบียนบ้านบอกให้รู้เลขที่บ้าน วันเกิด ชื่อพ่อแม่ของสมาชิกในบ้าน  เช่น ทะเบียนบ้านบอกชื่อพ่อแม่ของเรา วันเดือนปีเกิด เป็นต้น
10. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ข้อมูลของฉัน โดยให้นักเรียนเติมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนลงในช่องว่างให้ถูกต้อง จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนประมาณ 5-6 คน ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน ครูตรวจสอบความถูกต้อง โดยดูจากหลักฐานที่เกี่ยวข้องของนักเรียนแต่ละคน

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล จากนั้นครูนำภาพถ่ายของปู่ย่า ตายาย หรือภาพคุณแม่ของครูในสมัยเป็นสาว มาให้นักเรียนดู แล้วสอบถามนักเรียนว่า นักเรียนเคยเห็นภาพปู่ย่า ตายายของนักเรียนหรือไม่ ครูให้นักเรียนออกมาเล่าเกี่ยวกับประวัติของปู่ย่า ตายายของตนเอง ให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน
2. ครูนำสิ่งของเครื่องใช้ที่ได้รับตกทอดมาจากครอบครัวของครู มาให้นักเรียนดู เช่น เตารีดในสมัยก่อน หรือ กระทะทองเหลือง แล้วเล่าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสิ่งของชิ้นนั้นให้นักเรียนฟังว่า มีความสำคัญอย่างไร และใครเป็นผู้ให้มา
3. ครูสอบถามนักเรียนว่า นักเรียนมีสิ่งของที่ได้รับตกทอดมาจาก ปู่ย่า ตายาย หรือพ่อแม่หรือไม่ ครูเรียกนักเรียนที่มีออกมาเล่าให้เพื่อนฟังหน้าชั้นเรียน
4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง สิ่งของสมัยก่อน เป็นการบ้าน โดยให้นักเรียนดูภาพ แล้วบอกชื่อ และประโยชน์ของสิ่งของเหล่านั้น ซึ่งนักเรียนสามารถสอบถามจากผู้ปกครองได้
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นเรื่องราวของตนเองและครอบครัว

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ประวัติศาสตร์ ป.2  
2. สำเนาใบเกิด (สูติบัตร) และสำเนาทะเบียนบ้าน
3. ภาพตัวอย่าง เช่น ภาพปู่ย่า ตายาย หรือภาพคุณแม่สมัยเป็นสาว 
4. สิ่งของเครื่องใช้ในสมัยเก่า เช่น เตารีด กระทะทองเหลือง 
5. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง ข้อมูลของฉัน
6. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง สิ่งของสมัยก่อน

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ผู้ปกครอง และ/หรือผู้รู้

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้