Log in | วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561 | 10:11 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

Hello

วิชา : ภาษาต่างประเทศ   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 10 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 13,017 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 0 Hello ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง Hello เวลา 1 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การกล่าวคำทักทายและคำอำลาเป็นมารยาทเบื้องต้นที่ต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

1. กล่าวคำทักทายและคำอำลาได้
2. ร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบได้
3. ชี้ภาพตามคำศัพท์ที่ได้ฟังได้ถูกต้อง
4. ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

 
สาระการเรียนรู้

ความรู้
 - คำศัพท์: Hello!, Bye!
 - โครงสร้าง: What’s your name? I’m ….

ทักษะ/กระบวนการ
 - พูดทักทายและกล่าวลา
 - ปฏิบัติตามคำสั่ง
 - ร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบ

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 - มุ่งมั่นในการเรียน
 - ทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

การนำเข้าสู่บทเรียน
    ครูเดินเข้ามาในห้องเรียนพร้อมกับโบกมือทักทายนักเรียน แล้วทำท่าเดินออกจากห้อง  และให้นักเรียนทำท่าทางเลียนแบบ  จากนั้นครูออกเสียงคำศัพท์ที่ครูแสดงให้นักเรียนฟังดังนี้  Hello!, Bye! จากนั้นครูทำท่าเดินออกจากห้องและพูด Bye! ให้นักเรียนพูดตาม

การนำเสนอ
1. นักเรียนดูรูปในหนังสือเรียน หน้า 4 ครูชี้รูปไดโนเสาร์พร้อมกับพูด Hello. ครูทำท่าทางทักทายนักเรียนพร้อมกับพูด Hello. และให้นักเรียนออกเสียงพร้อมกัน จากนั้นให้นักเรียนจับคู่ฝึกทักทายกันด้วยการพูด Hello. 
2. ครูชี้ที่ตัวเองและพูดประโยค I’m ..(name).. หลายๆครั้ง  จากนั้นเขียนประโยคโครงสร้างบนกระดาน ดังนี้
                                T: What’s your name? I’m ..(name)..
    ให้นักเรียนถาม What’s your name? แล้วครูตอบชื่อของครู  
3. ครูชี้ให้นักเรียนดูรูปในหนังสือเรียน หน้า 4 แนะนำให้รู้จักตัวละครในรูป ดังนี้ This is Miss Jones. She says hello to Jim, Fio and Danny. Joe and Clara are playing with a ball. Tom is in a wheelchair. These are Mark and Lisa. Jake is on the bus.
4. นักเรียนดูรูปในหนังสือเรียน หน้า 5 ครูชี้รูปเด็กผู้ชายพร้อมกับพูด boy ให้นักเรียนพูดตาม ชี้เด็กผู้หญิงพร้อมกับพูด girl ให้นักเรียนพูดตาม และชี้รูปครูพร้อมกับพูด teacher ให้นักเรียนพูดตาม จากนั้นครูชี้ที่นักเรียนชายแล้วถาม Boy? Yes or no? พร้อมกับตอบ Yes. ครูชี้เด็กผู้หญิงและถาม Boy? Yes or no? พร้อมกับตอบ No. 
5. ครูสอนคำสั่งโดยใช้วิธีการ TPR ดังนี้ 
    ครูสาธิตท่าทาง Stand up. Sit down. Look. Listen และ Stop. พร้อมกับพูดคำสั่ง ให้นักเรียนดูและฟัง  
    - ครูพูดคำสั่งและแสดงท่าทางอีกครั้ง ให้นักเรียนพูดตาม  
    - ครูออกคำสั่งให้นักเรียนแสดงท่าทาง หลังจากนั้นให้แต่ละคนแสดงท่าทาง
    - ให้นักเรียนออกคำสั่ง และเพื่อนแสดงท่าทาง

การฝึก
1. ให้นักเรียนร้องเพลง โดยเปิด CD[1] ให้นักเรียนฟังเพลงและดูภาพประกอบครูเปิด CD[1]ให้นักเรียนฟังอีกครั้ง  จากนั้นครูร้องเพลงร่วมกับนักเรียนพร้อมกับแสดงท่าทางประกอบเพลง ให้นักเรียนทำตาม

                                                            Audio scripts   CD[1]
                                            Hello! Hello! Hello! Hello! What’s your name?
                                            What’s your name?
                                            I’m Danny. Hello, Danny! Come in! Come in!
                                            I’m Danny. Hello, Danny! Come in! Hello! Hello!

2. ให้อาสาสมัคร 1 คนออกไปยืนที่ประตู นักเรียนที่เหลือในชั้นร้องเพลงท่อน Hello! Hello! Hello! Hello! What’s your name? นักเรียนที่ยืนอยู่หน้าประตูตอบ I’m …. จากนั้นให้นักเรียนที่เหลือออกไปยืนที่ประตู ทำกิจกรรมเช่นเดียวกัน
3. ให้อาสาสมัคร 1 คนออกไปยืนที่ประตูทำท่าทางเดินออกจากห้องและพูด Bye! จากนั้นให้นักเรียนที่เหลือออกไปยืนที่ประตู ทำกิจกรรมเช่นเดียวกัน
4. ครูให้นักเรียนประเมินพัฒนาการตนเอง โดยให้ระบายสีภาพดาวในกิจกรรม I can … ในหนังสือเรียน หน้า 78 (Sing : Hello, Hello!)
5. ครูวาดวงกลมบนกระดานพร้อมกับพูด circle จากนั้นวาดภาพหรือติดภาพเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายบนกระดาน หาอาสาสมัคร 1 คน ออกมาหน้าชั้น ครูพูด Please circle the boy. นักเรียนทำกิจกรรมตามที่ครูพูด เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จครูเฉลยคำตอบ  จากนั้นเปลี่ยนคำศัพท์เป็น girl และดำเนินกิจกรรมเช่นเดียวกัน
6. นักเรียนดูรูปในหนังสือเรียน หน้า 5 กิจกรรมข้อ 2 ครูเปิด CD[2] ให้นักเรียนวงกลมภาพที่มีความหมายตรงกับที่ได้ยิน

                                                        Audio scripts    CD[2]
                                               girl, boy, teacher, girl, boy, teacher

7. นักเรียนดูรูปในหนังสือเรียน หน้า 5 กิจกรรมข้อ 3 ครูเปิด CD[3] ให้นักเรียนวงกลมภาพที่มีความหมายตรงกับที่ได้ยิน

                                                        Audio scripts        CD[3]
                                Stand up.          Sit down.          Listen.          Look.           Stop.

    ครูเปิด CD[3] อีกครั้ง ให้นักเรียนแสดงท่าทางตามคำสั่งที่ได้ยิน ดังนี้ Stand up. (ลุกขึ้นยืน)  Sit down. (นั่งลง) Listen. (เอามือแตะใบหู) Look. (เอานิ้วแตะตา) Stop.(ยกมือข้างหนึ่งทำท่าห้ามหรือให้หยุด)

การนำไปใช้
1. ให้นักเรียนดูรูปเด็กผู้หญิง เด็กผู้ชาย และครู และให้บอกคำศัพท์ที่ตรงกับรูป
2. นักเรียนจับคู่ ผลัดกันออกคำสั่ง และแสดงท่าทาง           
3. ให้อาสาสมัคร 1 คนออกมากล่าวลาเพื่อนด้วยคำ Bye bye. จากนั้นให้เดินออกไปนอกห้องและกลับเข้ามาเคาะประตู  ครูแสดงท่าทางให้เข้ามา ขณะที่อาสาสมัครเดินเข้ามาให้เพื่อนที่เหลือกล่าวทักทาย  Hello. เปลี่ยนให้นักเรียนคนอื่นเป็นอาสาสมัครบ้าง
4. ครูให้นักเรียนทำกิจรรมข้อ 4 ในหนังสือเรียน หน้า 5 โดยครูแจกซองขนาดใหญ่ให้นักเรียน และให้นักเรียนเขียนชื่อของนักเรียน และชื่อวิชาบนหน้าซอง เพื่อเป็นซองสำหรับเก็บชิ้นงาน เกม บัตรคำ และบัตรภาพ
5. ครูให้นักเรียนประเมินพัฒนาการตนเอง โดยให้ระบายสีภาพดาวในกิจกรรม I can… ในหนังสือเรียน หน้า 78 (Say my name)

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 จากการทำร้องเพลงและทำท่าทาง
 จากการกล่าวทักทายและอำลา

 แบบสังเกตการทำกิจกรรม
 แบบประเมินทักษะทางภาษา

 ร้อยละ 80-100 ดีมาก
 ร้อยละ 70-79 ดี
 ร้อยละ 60-69 พอใช้
 ร้อยละ 50-59 ควรปรับปรุง


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน Zoom ป.1
2. Class Audio CD Zoom ป.1

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้