Log in | วันพฤหัสบดีที่ 21 มี.ค. 2562 | 14:37 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

My face

วิชา : ภาษาต่างประเทศ   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 9 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 13,244 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 My face ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง My face (Lesson 1) เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะบนใบหน้า การใช้ This/These  เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

 - อ่านออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะบนใบหน้าได้
 - พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ บนใบหน้าของตนเองได้
 - ปฏิบัติตามคำสั่งง่ายๆ ได้
 - ใช้ This /These ประกอบประโยคได้ถูกต้อง
 - ร้องเพลงภาษาอังกฤษที่กำหนดได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - คำสั่งที่ใช้ในห้องเรียน เช่น Put on the nose. Listen and draw. Listen and colour.
 - คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับอวัยวะบนใบหน้า 
 - คำศัพท์ สำนวน และประโยคที่ใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
 - คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัว เช่น อวัยวะ  สี  
 - กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง
 - การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
  - การคิดวิเคราะห์

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 - ใฝ่เรียนรู้
 - ซื่อสัตย์สุจริต

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 1-2

กิจกรรมนำสู่การเรียน
1. ครูทักทายนักเรียนในห้องเรียน และนักเรียนทักทายครูโดยพร้อมเพรียงกัน
2. ครูให้นักเรียนเล่นเกมจับอวัยวะบนใบหน้า โดยพูดชื่ออวัยวะบนใบหน้า แล้วให้นักเรียนจับอวัยวะของตนเอง
    เช่น                        ครู:                       หู  ตา  จมูก
                                 นักเรียน:               จับหู ตา จมูก  
                                 ครู:                      จมูก  ตา  หู   
                                 นักเรียน:               จับจมูก  ตา  หู
    รอบต่อๆไป ครูเพิ่มความเร็ว และเพิ่มชื่ออวัยวะอื่นๆ
3. นักเรียนเปิดหนังสือเรียน หน้า 40 ข้อ 1 Listen and point.  เพื่อดูภาพอวัยวะต่างๆ โดยครูชี้คำศัพท์ในภาพทีละคำ และให้นักเรียนออกเสียงตามในรอบแรก ต่อมาให้จับอวัยวะของตนเองตามคำศัพท์ ที่พูดด้วย เมื่อนักเรียนคุ้นเคยกับคำศัพท์แล้ว ครูเปิด CD/track 31 ให้นักเรียนฟัง แล้วออกเสียง และชี้ภาพในหนังสือเรียนตามไปด้วย จากนั้นครูเปิด CD อีกครั้ง ให้นักเรียนฟังและจับอวัยวะของตนเอง 

                                                                  Audio Script
                                           ears                        eyes                        head                       
                                           mouth                     nose                        hair

4. ครูให้นักเรียนเล่นเกมจับอวัยวะบนใบหน้าอีกครั้ง โดยครั้งนี้เปลี่ยนคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ
      Teacher:              ears, eyes, nose  
      Students:             จับหู ตา จมูก 
      Teacher:              nose, eyes, ears
      Students:             จับจมูก  ตา  หู
5. ครูบอกนักเรียนว่าใน Unit 4 Lesson 1 นี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ บนใบหน้า การปฏิบัติตามคำสั่ง put on โครงสร้างประโยค This is my……… . It’s me.

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1. นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ที่กำหนดให้ ในหนังสือเรียน หน้า 40 ข้อ 2Listen, point and say.      พร้อมๆ กัน แล้วช่วยกันบอกความหมาย  จากนั้นครูเปิด CD/track 32 ให้นักเรียนฟัง 1 ครั้ง และให้นักเรียนชี้นิ้วตามคำศัพท์ที่ได้ยิน  ครูเปิด CD อีกครั้ง ให้นักเรียนออกเสียงตาม

                                                                 Audio Script
                         red ears                                 blue eyes                               green head            
                         yellow mouth                         red nose                                 yellow hair

ครูติดแผ่นป้าย Audio script ให้นักเรียนดูบนกระดาน แล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงและช่วยกันแปลความหมาย เมื่อนักเรียนเข้าใจความหมายแล้ว ให้นักเรียนอ่านออกเสียงตาม CD อีกครั้ง
เสร็จแล้วครูชี้คำศัพท์ในหนังสือเรียนทีละคำ แล้วให้นักเรียนทั้งห้องพูดคำศัพท์ ครูอาจสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คน ให้ลุกขึ้นยืนและพูดคำศัพท์ที่ครูชี้ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน
2. นักเรียนอ่านออกเสียงประโยคที่กำหนดให้ ในหนังสือเรียน หน้า 41 ข้อ 3 Point and say.พร้อมๆ กัน แล้วช่วยกันบอกความหมาย  ครูถามนักเรียนว่าคำศัพท์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร นักเรียนช่วยกันคิด จนได้คำตอบว่าเป็นอวัยวะที่อยู่บนใบหน้าของเรา 
    จากนั้นครูเปิด CD/track 33 ให้นักเรียนฟัง 1 ครั้ง และให้นักเรียนชี้นิ้วตามประโยคที่ได้ยิน  ครูเปิด CD ครั้งที่ 2 ให้นักเรียนฟัง ชี้นิ้ว และอ่านออกเสียงตาม CD

                                                           Audio Script
                                                    My mouth is yellow.
                                               My head is green.
                                               My eyes are blue.
                                               My nose is red. 
                                               My hair is yellow.

3. นักเรียนอ่านคำศัพท์อวัยวะต่างๆ บนใบหน้า ในหนังสือเรียน หน้า 41 ข้อ 4 Look, listen and say.จากนั้นครูเปิด CD/track 34 ให้นักเรียนฟัง 1 ครั้ง และชี้นิ้วที่อวัยวะของตนเองตามที่ได้ยิน จากนั้นครูเปิด CD อีกครั้ง โดยหยุด CD หลังจบแต่ละประโยค เพื่อให้นักเรียนชี้นิ้วที่อวัยวะของตนเอง พร้อมกับอ่านออกเสียงตามไปด้วย

                                                           Audio Script
                                                    Look at me. This is my head.
                                               These are my eyes.
                                               This is my hair.
                                               These are my ears.
                                               This is my nose.
                                               This is my mouth.

    นักเรียนอ่านประโยคที่กำหนดให้ ในหนังสือเรียนพร้อมๆ กัน 
      Students:             Look at me. This is my head.
    จากนั้นครูเปิด CD ให้นักเรียนฟังอีกครั้ง โดยให้นักเรียนสังเกตการใช้ This is .. และ These are … เมื่อนักเรียนฟังจบแล้ว ครูถามนักเรียนว่าทำไม my head  จึงใช้ This is  แต่ my eyes จึงใช้ These are  นักเรียนช่วยกันคิดหาคำตอบ จนได้ข้อสรุปว่า

                                                      This is +  (คำนามเอกพจน์).
                                                      These are + (คำนามพหูพจน์).

    ครูเขียนโครงสร้างประโยคบนกระดาน  แล้วอธิบายให้นักเรียนฟังว่า This is ใช้กับคำนามที่เป็นเอกพจน์ หรือมีจำนวนเท่ากับหนึ่ง  แต่หากคำนามมีจำนวนมากกว่า 1 ต้องใช้ These are ครูยกตัวอย่างประโยคเพิ่มเติม เพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้น เช่น
                ครูถือปากกา 1 ด้าม และพูดว่า         This is a pen.
                ครูถือปากกา 2 ด้าม และพูดว่า         These are pens. (เน้นเสียง s หลัง pen)
                ครูถือหนังสือ 1 เล่ม และพูดว่า       This is a book.
                ครูถือหนังสือ 2 เล่ม และพูดว่า       These are books. (เน้นเสียง s หลัง books)
    จากนั้นนักเรียนจับคู่กับเพื่อน ผลัดกันพูดแนะนำชื่ออวัยวะต่างๆ บนใบหน้าของตนเอง เช่น
      Ann:                      Look at me. This is my head.
                                   This is my hair. This is my nose.
                                   These are my eyes. This is my mouth.
                                   These are my ears. 
    (ขณะที่พูดให้นักเรียนชี้อวัยวะบนใบหน้าของตนเองตามไปด้วย)
4. ครูให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ในกรอบ Say it!ในหนังสือเรียน หน้า 41แล้วฝึกออกเสียงคำนามที่เติม s ตามครู จากนั้นครูอธิบายเกี่ยวกับคำนามพหูพจน์เพิ่มเติม แล้วหยิบสิ่งของขึ้นมาแสดงให้นักเรียนดู ครั้งแรก 1 ชิ้น ครั้งที่สอง 2 ชิ้น เพื่อให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์ เช่น
      Teacher:              หยิบปากกา 1 ด้าม
      Students:             A pen.
      Teacher:              หยิบปากกา 2 ด้าม
      Students:             2 pens.                   
    ครูทำกิจกรรมเช่นนี้กับสิ่งของอื่นๆ ในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนออกเสียงคำนามเอกพจน์ และพหูพจน์ได้คล่อง
5. นักเรียนอ่านเนื้อเพลง Make a face. ในหนังสือเรียน หน้า 42 ข้อ 5Listen and sing.พร้อมกัน  แล้วครูเปิด CD/track 35 ให้นักเรียนฟัง 2-3 ครั้ง และให้นักเรียนฝึกร้องเพลงตาม CD จนคล่อง
                  

6. ครูถ่ายเอกสารหนังสือเรียน หน้า 43 ข้อ 6  Make a face. Listen and draw.แล้วครูเปิด CD/track 36 ให้นักเรียนฟัง 2 ครั้ง  แล้วให้นักเรียนวาดภาพอวัยวะต่างๆ ลงบนในหน้าตามคำสั่งที่ได้ยินจาก CD 

                                                              Audio Script
                                                            Put on the eyes.
                                                       Put on the nose.
                                                       Put on the mouth.
                                                       Then put on the eyes.
                                                       Great job!

7. นักเรียนทำกิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 43 ข้อ 7 Draw your face.โดยวาดรูปหน้าของตนเองลงในสมุด และเขียนว่า It’s me. แล้วแลกเปลี่ยนผลงานกับเพื่อน  

กิจกรรมรวบยอด
1. นักเรียนดูภาพตัวการ์ตูนในแบบฝึกหัด หน้า 34 ข้อ 1 Trace and match. แล้วโยงเส้นจับคู่คำศัพท์กับอวัยวะของตัวการ์ตูน  จากนั้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำศัพท์ทั้ง 6 คำ ตามครู แล้วคัดคำศัพท์ตามรอยประที่กำหนดให้
2. นักเรียนดูรูปภาพอวัยวะต่างๆ ในแบบฝึกหัด หน้า 35 ข้อ 2 Look at the pictures and write the words. แล้วนำตัวอักษรที่กำหนดให้ในกรอบสี่เหลี่ยม มาเรียงใหม่ให้เป็นคำศัพท์ที่ถูกต้องตรงตามรูปภาพ เสร็จแล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียง และสะกดคำศัพท์พร้อมๆ กัน

      Key                  1  hair                                    4  ear
                             2  mouth                                5  eye      
                             3  nose                                   6  head 

3. นักเรียนดูรูปภาพใบหน้า ในแบบฝึกหัด หน้า 35 ข้อ 3 What is missing? Draw and write. แล้ววาดอวัยวะที่ขาดหายไป  และเขียนคำศัพท์ชื่ออวัยวะที่วาดเติมลงในช่องด้านล่าง  จากนั้นนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบ แล้วอ่านออกเสียงคำศัพท์พร้อมกัน

      Key              1.  (วาดหู) ears   
                         2.  (วาดตา จมูก และผม) eyes, nose, hair
                         3.  (วาดตา และปาก) eyes, mouth

4. ครูให้นักเรียนเตรียมตัวก่อนฟัง โดยอ่านประโยคที่กำหนดให้ในแบบฝึกหัด หน้า 36 ข้อ 4 Listen and colour.อย่างคร่าวๆ (skim) จากนั้นครูเปิด CD/track  37 ให้นักเรียนฟัง ดังนี้

                                                              Audio Script
                                                            Look!
                                                            My hair is black.
                                                            My nose is green.
                                                            My eyes are pink.
                                                            My ears are yellow.
                                                            My mouth is red.

นักเรียนฟัง CD อีก 2-3 ครั้ง และดูรูปภาพสัตว์ประหลาดในแบบฝึกหัด หน้า 36 ข้อ 4 ประกอบ    การฟัง  จากนั้นจึงระบายสีรูปภาพสัตว์ประหลาดให้ถูกต้อง และช่วยกันเฉลยคำตอบ
5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มทำแบบฝึกหัด หน้า 37 ข้อ5 Look and listen. Draw and colour a monster. โดยช่วยกันฟังประโยคใน CD/track 38 ที่ครูเปิดให้ฟัง แล้ววาดภาพสัตว์ประหลาดตามคำสั่งให้ถูกต้อง  

                                                              Audio script
                                                            It has yellow hair,
                                                            four purple eyes,
                                                            three green ears,
                                                            one pink nose
                                                            and one red mouth.
                                                            What is it?

    ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน  เพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันตรวจความถูกต้อง  เสร็จแล้วนักเรียนร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 3 อันดับ นำไปจัดแสดงที่ป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน
6. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด หน้า 38 ข้อ6 Draw yourself as a monster. Then write.โดยสมมติว่าถ้านักเรียนเป็นสัตว์ประหลาด นักเรียนจะมีหน้าตาอย่างไร ให้นักเรียนวาดภาพตามความคิดของตนเอง แล้วเขียนบรรยายที่ด้านล่าง  เมื่อนักเรียนวาดและเขียนบรรยายเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนทีละคน โดยแสดงภาพสัตว์ประหลาดที่ตนเองวาด และพูดบรรยายหน้าตาให้เพื่อนฟัง  จากนั้นร่วมกันคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 3 อันดับ
7. ครูทบทวนการออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะบนใบหน้าอีกครั้ง โดยครูชี้อวัยวะบนใบหน้าทีละอย่าง  แล้วให้นักเรียนออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมาย  จากนั้นจดคำศัพท์ทั้งหมดลงในสมุด

 
การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินก่อนเรียน
    - ประเมินการทำแบบทดสอบ
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
    - ประเมินการทำแบบฝึกหัด 
    - สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการทำกิจกรรม
3. การประเมินหลังการเรียน
    - ประเมินการทำแบบทดสอบ
4. การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
    - ประเมินการวาดภาพ monster และพูดนำเสนอ

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน Smile ป. 1
2. แบบฝึกหัด Smile ป. 1
3. Audio CD Smile ป. 1
4. บัตรภาพ
5. เกมจับอวัยวะ
6. สิ่งของต่างๆ ในห้องเรียน

 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้