Log in | วันอาทิตย์ที่ 20 พ.ค. 2561 | 18:56 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

My family

วิชา : ภาษาต่างประเทศ   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 9 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 8,348 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 My family ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง My family (Lesson 2) เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึก บทสนทนาที่ใช้ในการกล่าวทักทาย พูดแนะนำสมาชิกในครอบครัว เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

 - อ่านออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับความรู้สึกได้
 - พูดบทสนทนาที่ใช้ในการกล่าวทักทายและบอกความรู้สึก
   I’m happy/sad/bored/tired. ได้
 - พูดแนะนำตัวเองและบุคคลในครอบครัวได้
 - เล่นเกมและร้องเพลงภาษาอังกฤษได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - Pronunciation: final sound /d/
 - คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับครอบครัว
 - คำและประโยคที่ใช้ในการพูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และบุคคลใกล้ตัว
 - วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูด
 - กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การร้องเพลง การเล่นเกม
 - ตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
 - คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น (สังคมศึกษาฯ)
 - การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
 - การใช้ภาษาต่างประเทศในการรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว จากสื่อต่างๆ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - การคิดอย่างสร้างสรรค์

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 - มีวินัย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 3-4

กิจกรรมนำสู่การเรียน
1. ครูกล่าวทักทายนักเรียน และสอนให้นักเรียนมีกิริยามารยาทสำรวม เมื่อครูอยู่ในห้องเรียน โดยการไม่พูดคุยกันโดยไม่จำเป็น ไม่วางเท้าบนโต๊ะเรียน ไม่พูดคำหยาบ ถ้าจะลุกจากที่นั่งหรือออกนอกห้องเรียน ควรขออนุญาตครูก่อน
2. นักเรียนร้องเพลง Family อีกครั้ง พร้อมทำท่าทางประกอบ เพื่อความสนุกสนาน ก่อนเริ่มเรียน
3. ครูบอกนักเรียนว่าในบทเรียนนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้บทสนทนาที่ใช้ในการกล่าวทักทาย  และพูดบอกอารมณ์ หรือความรู้สึกต่างๆ

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1. นักเรียนดูรูปภาพทั้ง 4  ในหนังสือเรียน หน้า 32 ข้อ 1 Listen, point and say.ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่  Sam ไปเที่ยวบ้านของ Bobby จึงมีการพูดแนะนำสมาชิกในครอบครัว และกล่าวทักทายกัน ครูถามนักเรียนก่อนฟังว่า มีคนทั้งหมดอยู่กี่คนในบ้านของ Bobby และมีใครบ้าง
      Students:            6 คน ได้แก่ บ๊อบบี้  แม่บ๊อบบี้  พ่อบ๊อบบี้  พี่ชายบ๊อบบี้  น้องสาวบ๊อบบี้ และ แซม
    นักเรียนฟัง CD/track 24 และชี้คำพูดที่ได้ยินในหนังสือเรียนตามไปด้วย

                                                                   Audio Script
                                                  Bobby:               This is my mother.
                                                  Mother:              Hello! Sam.
                                                  Bobby:                This is my father.
                                                  Father:                Hello! Sam. How are you?
                                                  Sam:                      I’m fine.
                                                  Bobby:                This is my brother.
                                                  Sam:                    Hello! I’m Sam. How are you?
                                                  Brother:              I’m fine.
                                                  Bobby:                This is my sister.
                                                  Sister:                  Hello! I’m Mary. How are you?
                                                  Sam:                    I’m fine.

    ครูให้นักเรียนอ่านออกเสียงเนื้อเรื่องตามครูอีกครั้ง เมื่ออ่านจบ ครูถามนักเรียนว่ามีประโยคใดที่นักเรียนไม่เข้าใจความหมายหรือไม่ ถ้ามี ครูให้เพื่อนๆ ในห้องช่วยกันอธิบาย จากนั้นครูเปิด CD/track 24 ให้นักเรียนฟังอีก 2-3 รอบ เพื่อให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงตาม CD โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนออกเสียงให้สำเนียงเหมือนกับเจ้าของภาษามากที่สุด 
    เสร็จแล้วครูให้นักเรียนทำกิจกรรมเพิ่มเติม โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 6 คน แสดงบทบาทสมมติตามเนื้อเรื่องในหนังสือเรียน หน้า 32  ครูให้เวลานักเรียนในการฝึกซ้อม จากนั้นให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม
2. นักเรียนดูภาพตัวละครที่แสดงอารมณ์หรือความรู้สึกต่างๆ ในหนังสือเรียน หน้า 33 ข้อ 2 Listen, point and say. แล้วบอกครูว่าตัวละครแต่ละตัวแสดงอารมณ์หรือความรู้สึกอะไร จากนั้นครูอ่านคำศัพท์ และให้นักเรียนออกเสียงตาม พร้อมบอกความหมายเป็นภาษาไทย โดยครูเขียนคำศัพท์และความหมายบนกระดาน ดังนี้
                          sad         -           เศร้า                          bored    -    เบื่อหน่าย
                          tired       -           เหนื่อย                        happy   -     มีความสุข
    จากนั้นครูเปิด CD/track 26 ให้นักเรียนฟัง และออกเสียงคำศัพท์ตาม ให้เหมือนเจ้าของภาษา โดยชี้คำศัพท์ในหนังสือเรียนตามไปด้วย 

                                                                 Audio Script  
                                                           sad, tired, bored, happy

    ครูเปิด CD ให้นักเรียนฟัง และพูดตามหลายๆ ครั้ง จนนักเรียนสามารถออกเสียงคำศัพท์เหล่านี้ได้คล่องและถูกต้อง
3. ครูให้นักเรียนอ่านคำสั่งในหนังสือเรียน หน้า 33 ข้อ 3 Listen and do.แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกว่าในกิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องทำอะไร เมื่อได้คำตอบว่าฟังและแสดงสีหน้าท่าทางตามที่ได้ยินแล้ว ครูเปิด CD/track 27 ให้นักเรียนฟัง และแสดงสีหน้าท่าทางให้สอดคล้องกับประโยคที่ได้ยิน         

                                                                 Audio Script
                                           Look! I’m sad. I’m tired. I’m bored. I’m happy.

    ครูหยุด CD เมื่อจบแต่ละประโยค เพื่อให้นักเรียนแสดงสีหน้าท่าทางประกอบ ดังนี้
    Look! I’m sad. (ทำหน้าเศร้าหรือทำท่าร้องไห้)
    I’m tired.  (ทำท่าหมดแรงหรือนอน)
    I’m bored.     (ทำท่าเอามือเท้าคาง)
    I’m happy.     (ทำท่ายิ้ม กระโดดดีใจ)
    ขณะนักเรียนทำกิจกรรม ครูสังเกตว่าใครแสดงสีหน้าท่าทางได้เหมือนมากที่สุด  ครูเรียกนักเรียนคนนั้นให้ออกมาแสดงให้เพื่อนๆ ดูหน้าห้อง โดยเลือก 1 คน ต่อ 1 ความรู้สึก เมื่อแสดงเสร็จแล้ว  ให้นักเรียนเหล่านี้พูดคำศัพท์ทีละคน และให้เพื่อนๆ ในห้องทำท่าทางให้เหมือนกับที่ตนเองทำ
4. นักเรียนเล่นเกม Feeling  โดยมีวิธีการเล่นดังต่อไปนี้
    1) นักเรียนทุกคนยืนเป็นวงกลมวงใหญ่ โดยครูยืนอยู่ตรงกลาง
    2) ครูพูดประโยคที่แสดงอารมณ์ต่างๆ ให้นักเรียนแสดงสีหน้าให้สมจริงสมจัง
    3) ผู้ใดแสดงสีหน้าผิดจากที่ครูพูด หรือหัวเราะ จะถือว่าแพ้ ต้องออกจากวง
    4) ผู้ที่เหลืออยู่ในวงเป็นคนสุดท้ายถือว่า เป็นผู้ชนะ
    e.g.          ครูพูด    I’m sad.               นักเรียนทำท่าเศร้า บางคนร้องไห้
                              I’m tired.             นักเรียนทำท่าบิดขี้เกียจ
                              I’m bored.           นักเรียนทำท่าเบื่อหน่าย
                              I’m happy.           นักเรียนทำท่าดีใจ หรือกระโดดตัวลอย บางคนทำท่าหัวเราะ  
                                                        (ยกเว้น ไม่ต้องออกจากเกม)
5. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า เมื่อนักเรียนถูกถามว่า How are you? ไม่จำเป็นที่นักเรียนจะต้องตอบว่า I’m fine. เสมอไป เช่น ถ้าวันนั้นนักเรียนรู้สึกเศร้า ก็สามารถพูดตอบได้ว่า I’m sad. ถ้าเหนื่อยก็ตอบว่า I’m tired. ถ้าหิวก็ตอบ I’m hungry. ถ้ามีความสุขก็ตอบ I’m happy. ครูเขียนรูปแบบประโยคให้นักเรียนดูบนกระดาน
      A:     Hello (Hi), how are you?
      B:     I’m  + (คำคุณศัพท์บอกความรู้สึก).

จากนั้นครูให้นักเรียนอ่านบทสนทนาในหนังสือเรียน หน้า 33 ข้อ 4 Talk with your friend. แล้วจับคู่กับเพื่อนฝึกสนทนาทักทายกันตามความรู้สึก
6. ครูให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ในกรอบ Say it!ในหนังสือเรียน หน้า 33ตามครูหลายๆ ครั้ง  ครูควรออกเสียงโดยเน้นเสียงท้ายคำให้ชัดเจน จากนั้นครูนำบัตรคำ red, sad และ bored ออกมาแสดงให้นักเรียนดู และให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียง
7. นักเรียนเล่นเกม Funny Dance Game (รำวงมหาสนุก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกทักทายกัน วิธีการเล่นมีดังนี้
    1) นักเรียนล้อมวง และรำวงรอบวงกลม ครูเปิดดนตรี หรือนักเรียนอาจร้องเพลงพื้นบ้าน เช่น  “วันเพ็ญเดือนสิบสอง” ฯลฯ
    2) เมื่อครูปิดเพลง นักเรียนต้องรีบวิ่งหาคู่ที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด แล้วทักทายกันโดยใช้รูปแบบข้างต้น 
         Udom:          Hello, how are you?
         Ann:            I’m happy. ทำท่ามีความสุข
                             How are you today?  แอนถามกลับไปบ้าง
         Udom:          I’m sad.  ทำท่าเศร้า
    3) นักเรียนรำวงเป็นวงกลมอีกครั้ง เมื่อเพลงหยุดให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนคนใหม่และพูดสนทนาทักทายกันตามความรู้สึก
8. ครูสอนนักเรียนร้องเพลง Hello! How are you? โดยให้นักเรียนอ่านเนื้อเพลงในหนังสือเรียน หน้า 34 ข้อ 5 Listen and sing.  ตามครูทีละบรรทัด  

                                                          Song : Hello! How are you?                                               
                                                                     Hello! Hello! Hello!                                         
                                                                     How are you?                                                     
                                                                     I’m fine. I’mfine.                                             '
                                                                     I hope that you are too.
    ครูเปิด CD/track 28 ให้นักเรียนฟัง 2-3 ครั้ง และให้นักเรียนฝึกร้องเพลงตาม CD  จากนั้นครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีมเด็กหญิง และทีมเด็กชาย เพื่อแบ่งท่อนกันร้องเพลง สำหรับประชันกัน ดังนี้
      Boys:                  Hello! Hello! Hello!
                                How are you?
      Girls:                   I’m fine. I’m fine.
                                I hope that you are too.
นักเรียนเปลี่ยนบทบาทกันและร้องเพลงอีกรอบ
      Girls:                   Hello! Hello! Hello!
                                 How are you?
      Boys:                   I’m fine. I’m fine.
                                 I hope that you are too.
9. ครูสอนนักเรียนประดิษฐ์หุ่นมือ (Finger puppets) โดยครูเตรียมอุปกรณ์ล่วงหน้า ได้แก่  
    1) ถุงมือพลาสติก (อาจเป็นอันเก่าของคุณแม่ที่สำหรับใส่ทำความสะอาดบ้านก็ได้)
    2) ปากกาหมึกสีแบบเขียนถาวร
    3) ไหมพรม
    4) กรรไกร          
    5) กาวแท่ง
    ครูอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์หุ่นมือ โดยให้นักเรียนดูรูปภาพวิธีการทำประกอบคำอธิบายในหนังสือเรียน หน้า 35 ข้อ 6 Make finger puppets. ดังต่อไปนี้
    1) ตัดปลายถุงมือพลาสติก เพื่อทำเป็นศีรษะของหุ่นมือ
    2) วาดรูป ปาก จมูก ตา และรายละเอียดบนใบหน้า ลงบนปลายถุงมือที่ตัด
    3) ติดเส้นไหมพรมบนศีรษะของหุ่นด้วยกาวแท่ง เพื่อทำเป็นผมทรงต่างๆ
    4) นำหุ่นไปสวมใส่นิ้วชี้ เพื่อเล่นเป็นตัวละครต่างๆ
    เมื่อนักเรียนทำหุ่นมือเสร็จแล้ว ครูให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์ที่ใช้ในการประดิษฐ์อีกครั้ง ได้แก่ cut, draw, glue, play โดยสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คน ให้หยิบอุปกรณ์ต่างๆ ออกมาทำท่าสาธิตวิธีการทำหุ่นมือหน้าชั้นเรียน  พร้อมพูดคำศัพท์ประกอบ
10.  นักเรียนนำหุ่นมือที่ประดิษฐ์ออกมาเล่น โดยสวมใส่นิ้วชี้ทั้ง 2 ข้าง เพื่อเป็นตัวละครสมมติ ชื่อ A และ B จากนั้นให้นักเรียนพูดบทสนทนาคนเดียว แต่เป็นทั้ง A และ B โดยดูตัวอย่างบทสนทนาในหนังสือเรียน หน้า 35  ข้อ 7 Act out.  ครูกระตุ้นให้นักเรียนดัดเสียงเวลาพูดบทสนทนาของตัวละคร A และ B ให้แตกต่างกัน
      A: Hello!           
      B: Hello!
      A: What’s your name?      
      B: Tommy. What’s your name?
      A: Peter. How are you?    
      B: I’m happy.
    ครูสังเกตการทำกิจกรรม เพื่อประเมินการพูดของนักเรียน

กิจกรรมรวบยอด
1. นักเรียนรวบรวมคำศัพท์ ลงในสมุดคำศัพท์ My word book ที่ตนเองทำขึ้นมา โดยวาดภาพ พ่อ แม่  พี่ น้อง แล้วคัดคำศัพท์ด้วยตัวบรรจง พร้อมทั้งคำแปลและวาดภาพประกอบลงในสมุดคำศัพท์ของตนเอง เมื่อครูตรวจความถูกต้องของคำศัพท์แล้ว ให้นักเรียนพกสมุดคำศัพท์ติดตัว เพื่อนำขึ้นมาท่องในเวลาว่าง เพราะครูจะทดสอบคำศัพท์ในตอนต้นชั่วโมงอยู่เสมอ
2. นักเรียนดูภาพ a, b และ c ในแบบฝึกหัด หน้า 29 ข้อ 6 Listen and match. ซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องกัน จากนั้นครูเปิด CD/track 25 ให้นักเรียนฟัง 2 ครั้ง แล้วให้นักเรียนระบุว่าประโยค 1-3 อยู่ในรูปภาพใด

                                                                    Audio Script
                                                  Bobby:                This is my mother.
                                                  Mother:              Hello, Sam.
                                                  Father:                How are you?
                                                  Sam:                    I’m fine.
                                                  Sam:                    What’s your name?
                                                  Sister:                  I’m Mary.

    ครูเปิด CD ให้นักเรียนฟังอีกครั้ง โดยหยุด CD เมื่อจบบทสนทนาในแต่ละภาพ แล้วให้นักเรียนบอกว่าประโยคที่ขาดหายไปในแต่ละภาพ คือประโยคใด เสร็จแล้วนักเรียนอ่านบทสนทนาที่จับคู่ถูกต้องแล้วพร้อมๆ กัน

    Key      1 a          2  c         3  b

3. นักเรียนเติมตัวอักษรในปริศนาอักษรไขว้ ในแบบฝึกหัด หน้า 30 ข้อ 7 Complete the family words.ครูเฉลยคำตอบบนกระดาน

    Key          แนวขวาง:              father, brother
                   แนวตั้ง:                 mother, sister

4. นักเรียนนำตัวอักษรที่กำหนดให้ในแต่ละกรอบวงกลม ในแบบฝึกหัด หน้า 30 ข้อ 8 Write the words. มาเรียงใหม่และเขียนให้เป็นคำศัพท์ที่ถูกต้อง

    Key        sister, mother, brother, father

5. นักเรียนดูรูปภาพตัวละครในแบบฝึกหัด หน้า 31 ข้อ 9 Look and match.แล้วอ่านประโยคบอกความรู้สึกที่กำหนดให้พร้อมๆ กัน จากนั้นให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่รูปภาพกับประโยคบอกความรู้สึกให้ถูกต้อง

    Key           1  I’m sad.           2  I’m tired.         3  I’m bored.       4  I’m happy.

6. นักเรียนอ่านคำศัพท์ทั้ง 4 คำ ในแบบฝึกหัด หน้า 32 ข้อ 10 Look and write.แล้วดูรูปหน้าแสดงความรู้สึกที่กำหนดให้ในตารางปริศนาอักษรไขว้ แล้วนำคำศัพท์มาเติมให้ถูกต้อง

    Key              แนวขวาง:                 tired, sad
                       แนวตั้ง:                    bored, happy

7. นักเรียนนำตัวอักษรที่กำหนดให้ มาเรียงใหม่ให้เป็นคำศัพท์ที่ถูกต้อง ในแบบฝึกหัด หน้า 32 ข้อ 11 Write the words.โดยนักเรียนสามารถปรึกษากับเพื่อนๆ ได้ จากนั้นนักเรียนช่วยกันเฉลยโดยการอ่านและสะกดคำ ครูเขียนคำเฉลยบนกระดาน ดังนี้

    Key                1    sad                          3    bored                            
                         2    happy                      4    tired

ชั่วโมงที่ 5-6

กิจกรรมนำสู่การเรียน
1. ครูทบทวนคำศัพท์ในบทเรียนที่ผ่านมาโดยให้นักเรียนเล่มเกม Spelling bee (แข่งขันสะกดคำ)โดยแบ่งนักเรียนในห้องออกเป็น 2 ทีม แล้วแต่ละทีมผลัดกันส่งตัวแทนออกมาหน้าชั้นเรียน เพื่อสะกดคำศัพท์ที่ครูบอก ทีมใดสะกดคำศัพท์ได้ถูกต้องมากกว่า ถือว่าชนะ
2. นักเรียนร้องเพลง Family พร้อมๆ กันอีกครั้ง โดยครูอาจเปิด CD/track 21 ให้นักเรียนฟังและร้องเพลงตามไปด้วย
3. ครูบอกนักเรียนว่าในบทเรียนนี้ นักเรียนจะได้ทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์และโครงสร้างประโยคในการขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว เล่นเกม และทำโครงงาน My lovely house

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
1. นักเรียนดูภาพครอบครัวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ในหนังสือเรียน หน้า 36 ข้อ 1 Look, listen and match. จากนั้นให้นักเรียนอ่านประโยคที่บอกความรู้สึกของคนในครอบครัวของเด็กผู้หญิงคนดังกล่าว เสร็จแล้วครูเปิด CD/track 29 ให้นักเรียนฟัง 2 รอบ และให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในสมุดของตนเอง
    ครูเฉลยคำตอบโดยสุ่มเรียกนักเรียนให้ออกมาหน้าชั้นเรียน แล้วอ่านประโยคที่กำหนดให้คนละ 1 ข้อ แล้วชี้ที่รูปภาพในแผนภูมิต้นไม้ที่สัมพันธ์กัน

                                                                    Audio Script
                                                          Look! This is my family tree.
                                                          My father, Lenny, is sad.
                                                          My mother, Daisy, is happy.
                                                          My brother, Jim, is tired.
                                                          My brother, David, is bored.
                                                          My sister, Alice, is happy.
                                                          My sister, Sofia, is sad.

    Key  1, 2, 3, 4, 5, 6            (เรียงจากซ้ายไปขวา)

2. นักเรียนจัดทำแฟ้มสมาชิกครอบครัว (a family album) ของนักเรียน โดยการหารูปสมาชิกทุกคนในครอบครัวของตัวเอง เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา มาติดลงในแฟ้มนี้ แล้วเขียนหมายเลขลำดับภาพ นักเรียนสามารถดูตัวอย่างได้จากในหนังสือเรียน หน้า 37 ข้อ 2 Make a family album.  ครูบอกนักเรียนว่า ครอบครัวไทยต่างจากครอบครัวตะวันตก เพราะครอบครัวไทยมักจะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ จึงค่อนข้างมีความผูกพันแน่นแฟ้น ส่วนครอบครัวตะวันตก  จะมีขนาดเล็กกว่า มักจะมีเพียงพ่อ แม่ ลูก แต่เด็กๆ และวัยรุ่นในครอบครัวตะวันตกจะพึ่งพาตนเองได้มากกว่าเด็กไทย
3. ครูอธิบายกิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 37 ข้อ 3 Listen, point and say. ว่า นักเรียนจะได้ยิน CD ซึ่งเด็กผู้หญิงจากในข้อ 3 พูดอธิบายภาพใน a family album ของตนเอง เมื่อครูเปิด CD/track 30 ให้นักเรียนฟัง ให้นักเรียนชี้ที่รูปภาพในหนังสือเรียน หน้า 37 ข้อ 2 ตามไปด้วย  เสร็จแล้วครูเปิด CD/track 30 ให้นักเรียนฟังอีกครั้ง และอ่านข้อความที่กำหนดให้ ในข้อ 3 ตามไปด้วย โดยเน้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงให้เหมือนกับ CD มากที่สุด

                                                                    Audio Script
                                                                 One is me.
                                                                 Two is my brother.
                                                                 Three is my sister.
                                                                 Four is my father.
                                                                 Five is my mother.

4. นักเรียนจับคู่กับเพื่อน แล้วผลัดกันพูดถาม-ตอบภาพบุคคลใน a family album ของตนเอง โดยดูตัวอย่างวิธีการถาม-ตอบ ในหนังสือเรียน หน้า 37 ข้อ 4 Ask and answer.
      A:   Who’s this? (ชี้ที่ภาพพ่อ ใน  family album ของตนเอง)
      B:     My father.

กิจกรรมรวบยอด
1. นักเรียนจับคู่กับเพื่อนคนโปรด (Pair work) แล้วเล่นเกม ในหนังสือเรียน หน้า 39 ข้อ 1 Ask and answer. ซึ่งมีวิธีการเล่น ดังนี้
    1) นักเรียนวางตัวเดิน ซึ่งอาจเป็นฝาจีบน้ำอัดลม หรือ กระดุม คนละสี ที่จุดเริ่มต้น (Start)
    2) นักเรียนคนใดก็ได้เริ่มต้นก่อน โดยการโยนเหรียญ ถ้าเหรียญออกหัวให้เดินไป 1 ช่อง ถ้าเหรียญออกก้อย ให้เดินไป 2 ช่อง เมื่อตัวเดินไปหยุดอยู่ช่องใด เจ้าของตัวเดินต้องตอบคำถามของฝ่ายตรงข้าม ตามรูปภาพที่ตัวเดินหยุด จากนั้นอีกฝ่ายจึงโยนเหรียญบ้าง
        e.g.    A:    Who’s this?
                 B:     This is my father.  (ภาพในช่องที่ 2)
                 B:      What’s this?         
                 A:      It’s a table.          (ภาพในช่องที่ 5)
    3) นักเรียนคนใดเดินไปถึงเส้นชัยก่อนเป็นคนแรก คือผู้ชนะ
2. ครูให้นักเรียนตรวจดูความรู้สึกของตนเองในขณะนี้ว่ารู้สึกอย่างไร จากนั้นขีดเครื่องหมายถูกหน้าประโยค  ที่บอกความรู้สึกของตนเอง ในแบบฝึกหัด หน้า 33 ข้อ 12 Check your feeling and draw yourself.จากนั้นวาดภาพใบหน้าของตนเองที่แสดงความรู้สึกตามที่นักเรียนขีดเครื่องหมายถูกไว้  เสร็จแล้วครูให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนที่อยู่ทางซ้ายมือ แล้วให้นักเรียนพูดทักทายกัน ดังนี้
      A:              How are you?
      B:             I’m sad.  (ทำหน้าเศร้า)
    จากนั้นจึงหันหน้าไปทางเพื่อนที่อยู่ทางขวามือ โดยเปลี่ยนเป็นผู้ตอบบ้าง และทำสีหน้าเปลี่ยนไปตามอารมณ์
3. ครูสอนนักเรียนทำโครงงานประดิษฐ์บ้านน้อยน่ารักของฉัน (My lovely house) โดยครูเตรียมอุปกรณ์ให้นักเรียนได้แก่ กระดาษขนาด A4 กรรไกร และดินสอสี ครูให้นักเรียนดูรูปภาพวิธีการทำ ใน หนังสือเรียน หน้า 38  My lovelyhouseพร้อมอธิบายขั้นตอนในการประดิษฐ์ ดังนี้
    1) พับครึ่งกระดาษ A4 
    2) ใช้กรรไกรตัดกระดาษที่พับเป็นรูปหลังคาบ้าน
    3) วาดรายละเอียดของบ้านเพิ่มเติม ได้แก่ ประตู หน้าต่าง ผ้าม่าน  ฯลฯ และระบายสี
    4) วาดหรือติดภาพสมาชิกในครอบครัวของตน ด้านในบ้าน
    5) นักเรียนแนะนำสมาชิกครอบครัวของตนเองกับเพื่อนข้างเคียง ด้วยรูปประโยค
                                     This is my       (family member)                 .                    
    เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้ว ครูทบทวนคำศัพท์ที่นักเรียนใช้ในการทำกิจกรรม โดยครูพูดคำศัพท์และให้นักเรียนทำท่าทางตาม เช่น
      Teacher:              Fold the paper in half.
      Students:             หยิบกระดาษมา 1 แผ่น แล้วทำท่าพับครึ่ง
      Teacher:              Cut out a roof shape. (ตัดกระดาษออกให้เป็นรูปหลังคา)
      Students:             ทำท่าตัดกระดาษ
      Teacher:              Draw a house.
      Students:             ทำท่าวาดรูป
    ครูอาจพูดคำศัพท์สั้นๆ ได้แก่ คำว่า fold (พับ) cut (ตัด) และ draw (วาด) สลับไปมาอย่างรวดเร็ว และให้นักเรียนทำท่าทางตาม

 
การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินก่อนเรียน
    - ประเมินการทำแบบทดสอบ
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
    - ประเมินการทำแบบฝึกหัด 
    - สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการทำกิจกรรม
3. การประเมินหลังการเรียน
    - ประเมินการทำแบบทดสอบ 
    - ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
    - ประเมินการพูดสนทนาโดยใช้หุ่นมือ (Finger puppets)
    - ประเมินการทำ a family album
    - ประเมินการแสดงบทบาทสมมติ
    - ประเมินการทำโครงงาน My lovely house

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน Smile ป. 1
2. แบบฝึกหัด Smile ป. 1
3. Audio CD Smile ป. 1
4. บัตรภาพ บัตรคำ
5. เกม Feeling/ เกม Funny Dance Game/ เกม Spelling bee
6. อุปกรณ์ในการทำหุ่นมือ และโครงงาน My lovely house

 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้