Log in | วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 2561 | 5:35 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

My family

วิชา : ภาษาต่างประเทศ   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 8 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 43,335 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 My family ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง My family (Lesson 1) เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว การพูดขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

 - อ่านออกเสียง สะกดคำ และบอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้
 - พูดถาม-ตอบเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวได้
 - พูดแนะนำสมาชิกในครอบครัวได้
 - ทำแผนภูมิต้นไม้ครอบครัว (Family tree) ของตนเองได้
 - ร้องเพลงภาษาอังกฤษได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
 - คำ กลุ่มคำ และความหมายเกี่ยวกับครอบครัว
 - ประโยคคำถามและคำตอบ เช่น Who’s this?   This is my mother.
 - กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การร้องเพลง การเล่นเกม
 - คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น (สังคมศึกษาฯ)
 - การใช้ภาษาในการฟัง/พูดในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - การคิดอย่างสร้างสรรค์

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 - มีวินัย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 1-2

กิจกรรมนำสู่การเรียน
1. ครูทักทายนักเรียนด้วย Good morning. หรือ Good afternoon. นักเรียนทักทายตอบครู
2. ครูทบทวนตัวเลข โดยการชูบัตรตัวเลขทีละใบ ไม่เรียงกัน แล้วให้นักเรียนพูดระบุจำนวนตัวเลขให้ถูกต้อง แล้วร้องเพลง One to ten ใน Unit 2
3. ครูนำรูปภาพครอบครัวมาแสดงให้นักเรียนดู โดยหันภาพด้านหลังให้นักเรียนดู เพื่อให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น 
      Teacher:            Look! What’s this?
                               This is my family. (ครูหันภาพให้นักเรียนทุกคนเห็น)
                               How many persons are there?
      Students:          One, two, three, four, five – five persons.
      Teacher:            Excellent!
    ครูบอกนักเรียนว่าในบทเรียนนี้  นักเรียนจะได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัว พูดแนะนำสมาชิกในครอบครัว และทำแผนภูมิต้นไม้ (Family tree)

กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้
นักเรียนเปิดหนังสือเรียน หน้า 28 ข้อ 1 Listen, point and say.ดูรูปภาพครอบครัว แล้วครูชี้ไปที่ตัวละครในภาพทีละตัว แล้วถามนักเรียนว่าเป็นใคร โดยอนุญาตให้นักเรียนตอบเป็นภาษาไทยได้ เมื่อนักเรียนทายถูกแล้ว ครูเปิด CD/track 20 ให้นักเรียนฟัง  2 รอบ แล้วชี้ภาพตัวละครตามที่ได้ยิน

                                                              Audio Script
                                                            This is my father.
                                                            This is my mother.
                                                            This is my brother.
                                                            This is my sister.

    ครูถามคำถาม ให้นักเรียนตอบ โดยชี้ไปที่ตัวละครทีละตัว ดังนี้
      Teacher:             Who’s this?          (ชี้ที่ภาพพ่อ)
      Students:           Father.
    จากนั้นครูชี้ที่ภาพ แม่ พี่/น้องชาย และพี่/น้องสาว แล้วถามคำถามเช่นเดิม ให้นักเรียนช่วยกันตอบ เสร็จแล้วครูเขียนคำศัพท์บนกระดาน แล้วให้นักเรียนออกเสียงคำศัพท์ทั้ง 4 ตามครู พร้อมทั้งสะกดคำศัพท์ 
      Students:   f – a – t – h – e – r                      father         
                        m – o – t – h – e – r                    mother
                        b – r – o – t – h – e –r                 brother 
                        s – i – s – t – e – r                       sister      
    ครูบอกนักเรียนว่าในภาษาอังกฤษ คำว่า brother และ sister เป็นคำรวม ไม่แยกว่าเป็นพี่ชาย น้องชาย หรือพี่สาว น้องสาว ซึ่งแตกต่างจากภาษาไทย ที่มีการระบุเพศที่แน่ชัด
2. นักเรียนนึกถึงจำนวนสมาชิกในครอบครัวของตน จากนั้นจึงวาดภาพแผนผังต้นไม้ของครอบครัวบนกระดาษ A4 ที่ครูแจก โดยดูตัวอย่างในหนังสือเรียน หน้า 29 ข้อ 2 Draw your family tree.Then point and say.แล้วพูดประโยคแนะนำครอบครัวของตนเองเหมือนในหนังสือเรียน หน้า 28 ข้อ 1 เช่น
      Phim:           This is my father. This is my mother.
                          This is my brother. This is me. This is my sister.
                          (ชี้ภาพสมาชิกในครอบครัวที่พูดถึง ในแผนภูมิต้นไม้ตามไปด้วย)
    ครูคัดเลือกผลงาน 3 ชิ้น ที่มีความเรียบร้อย ประณีต และสวยงาม แล้วให้เจ้าของผลงานทั้ง 3 คน ออกมาหน้าห้อง พร้อมแผนภูมิต้นไม้ของตนเอง และอธิบายแผนภูมิต้นไม้ของตนเอง ครูมีของรางวัลเล็กๆ น้อยๆ ให้แก่นักเรียนทั้ง 3 คน  ครูรวบรวมผลงานของนักเรียนทุกคน เพื่อนำไปตรวจในเวลาว่าง เมื่อตรวจเสร็จแล้ว ครูนำชิ้นงานนี้มาติดบนกระดานจัดนิทรรศการ (Display board)
3. ครูสอนนักเรียนร้องเพลง Family โดยก่อนอื่นครูให้นักเรียนปิดหนังสือเรียน เพื่อให้นักเรียนตั้งใจฟังเพลงเพียงอย่างเดียว จากนั้นครูเปิด CD/track 21 ให้นักเรียนฟังก่อน 1 ครั้ง
                                                                     
                                                                    Song : Family
                                                       Father, Father, Father, Father
                                                       Father, I see you!
                                                       Mother, Mother, Mother, Mother
                                                       Mother, I see you!
                                                       Father, let’s dance, dance!
                                                       Mother, let’s dance, dance!
                                                       Brother, Brother, Brother, Brother
                                                       Brother, I see you!
                                                       Sister, Sister, Sister, Sister
                                                       Sister, I see you!
                                                       Brother, let’s jump, jump!
                                                       Sister, let’s jump, jump!
                                                       Father, Mother, Sister, Brother
                                                       Father, Mother, Sister, Brother
                                                       Father, Mother, Sister, Brother
                                                       (waaaa!)
                                                       I see you!

    ครูปิด CD แล้วถามนักเรียนว่าได้ยินคำศัพท์อะไรในเนื้อเพลงบ้าง
      Teacher:             What words do you hear in the song?
      Students:            Father, mother, brother, sister, I, you …..
    นักเรียนเปิดหนังสือเรียน หน้า 30 ข้อ 3 Listen and sing.แล้วอ่านเนื้อเพลงตามครูทีละท่อน จากนั้นครูถามนักเรียนว่ามีคำศัพท์คำใดบ้างที่นักเรียนไม่รู้ ครูเขียนบนกระดาน แล้วบอกความหมาย
                    See       -     เห็น,พบ                                            Jump         -            กระโดด
                    Let        -     เป็นคำชักชวน                                    Dance        -             เต้นรำ
                    Let’s dance.   -   เต้นรำกันเถอะ
    ครูเปิด CD ให้นักเรียนฟังอีก 2-3 ครั้ง แล้วหัดร้องตามจนคล่อง ครูสอนท่าเต้นประกอบเพลงให้แก่นักเรียน นักเรียนลุกจากที่นั่ง เพื่อทำท่าทางประกอบเพลง และร้องเพลงโดยพร้อมเพรียงกัน 
    ครูแบ่งนักเรียน ออกเป็น 2 ทีม แล้วสลับกันร้องเพลงทีมละท่อน จากนั้นเปลี่ยนบทบาทกัน แล้วร้องเพลงใหม่อีกครั้ง
4. ครูสอนนักเรียนพูดประโยคคำถาม Who’s this? โดยครูชูแถบประโยค แล้วอ่านออกเสียงให้นักเรียนทุกคนอ่านตาม จากนั้นครูเดินไปยืนข้างๆ นักเรียนคนหนึ่ง แล้วผายมือไปทางนักเรียนคนนั้น แล้วพูดถามนักเรียนทั้งห้องว่า Who’s this? เมื่อนักเรียนบอกชื่อเพื่อนแล้ว ครูเดินไปหานักเรียนคนอื่นๆ ในห้องอีก 4-5 คน แล้วทำกิจกรรมเช่นเดิม
    จากนั้นครูให้นักเรียนดูภาพสมาชิกครอบครัว 4 คน ในหนังสือเรียน หน้า 31 ข้อ 4 Listen and number.แล้วอ่านบทสนทนาที่กำหนดให้ตามครู เสร็จแล้วครูเปิด CD/track 22 ให้นักเรียนฟัง 2 ครั้ง และให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในสมุดของตนเอง

                                                                    Audio Script
                                             Jenny:
                Look! This is my family.
                                             Narrator:           Number one. Who’s this?
                                             Jenny:                 This is my mother.
                                             Narrator:           Number two. Who’s this?
                                             Jenny:                 This is my father.
                                             Narrator:           Number three. Who’s this?
                                             Jenny:                 This is my brother.
                                             Narrator:           Number four. Who’s this?
                                             Jenny:                 This is my sister.

    ครูให้นักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบ แล้วครูสรุปคำตอบอีกครั้ง โดยชี้ที่ภาพทีละภาพ และพูดว่า
      Teacher:    Number 1 is Jenny’s mother.
                       Number 2 is Jenny’s father.
                       Number 3 is Jenny’s brother.
                       Number 4 is Jenny’s sister.
    ครูเขียนรูปย่อในกรอบ Remember ในหนังสือเรียน หน้า 31บนกระดาน แล้วให้นักเรียนอ่านออกเสียงตามครูหลายๆ ครั้ง
                                                            Who’s  =   Who is
5. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมเพิ่มเติม โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน แล้วให้สลับกันพูดสนทนาถาม-ตอบ โดยใช้คำถาม Who’s this? เช่น
      Phim:     Who’s this?
      Ann:      This is Ken.   
      Ann:      Who’s this?
      Ken:      This is Phim.
      Ken:       Who’s this?
      Phim:     This is Ann.
6. นักเรียนทำกิจกรรมในหนังสือเรียน หน้า 31 ข้อ 5 Draw and say. โดยวาดภาพสมาชิกในครอบครัวของตนเอง 1 คน จากนั้นจึงระบายสีให้สวยงาม แล้วพูดระบุว่าคนในภาพคือใคร ด้วยประโยค
                                                              This is my ......
นักเรียนทุกคนออกมานำเสนอผลงานหน้าห้องเรียน โดยการชูภาพให้เพื่อนๆ ดู แล้วพูดนำเสนอ เช่น
                                                      This is my father.
                                                      This is my sister.               etc.
7. นักเรียนรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ ที่ตนเองชอบให้ได้กลุ่มละ 6 คน เพื่อแสดงบทบาทสมมติ (Role play) โดยมีวิธีการเล่นดังนี้
    1) นักเรียน 4 คน ยืนเรียงแถวหน้ากระดาน ไม่พูดไม่จากัน ในขณะที่อีก 2 คน ยืนห่างออกมาหน่อย ทำทีเป็นสนทนากัน ตามแผนผังนี้        
                                                      O O O O           4  คน ยืนนิ่ง
                                                      O O                  2  คน ยืนพูดคุยกัน
    2) นักเรียน 2 คน ที่ยืนคุยกัน ชี้นิ้วไปที่คนทั้ง 4 ทีละคนแล้วถาม-ตอบ ดังรูปแบบต่อไปนี้
      A:           Who’s this?  ครูเขียนโครงสร้างประโยคในการถาม-ตอบบนกระดาน
      B:           This is my …
      e.g.  Suda:                Who’s this?
             Malee:               This is my father.
    3) นักเรียนในกลุ่มต่างเปลี่ยนบทบาทกัน เพื่อให้มีโอกาสฝึกพูดถาม-ตอบครบทุกคน

กิจกรรมรวบยอด
1. ครูให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งของต่างๆ ในห้องเรียน ร่วมกับการใช้โครงสร้างประโยค This is my ….. . โดยครูนำสิ่งของของตนเอง 3 อย่าง เช่น ปากกา ไม้บรรทัด และหนังสือชูให้นักเรียนดูทีละชิ้น และพูดแนะนำสิ่งของ เช่น 
      Teacher:              This is my pen.
                                 This is my ruler.
                                 This is my book.
    จากนั้นครูให้นักเรียนพูดแนะนำสิ่งของของตนเอง คนละ 1 ชิ้น เช่น
      Phim:                   This is my book.
      Ann:                     This is my table.
      Ken:                     This is my pencil.              
      Noi:                      This is my chair.                                etc.
2. นักเรียนดูรูปภาพสมาชิกครอบครัวทั้ง 4 คน ในแบบฝึกหัด หน้า 24 ข้อ 1 Trace, match and say. จากนั้นจึงอ่านคำศัพท์ด้านล่าง พร้อมสะกดคำศัพท์ ทั้ง 4 คำ ครูให้นักเรียนคัดคำศัพท์ตามรอยประ เมื่อคัดเสร็จแล้ว ให้โยงเส้นจับคู่คำศัพท์กับรูปภาพให้ถูกต้อง
3. นักเรียนดูภาพสมาชิกในครอบครัว ซึ่งอยู่ในลูกโป่ง ในแบบฝึกหัด หน้า 25 ข้อ 2 Follow and trace.  แล้วลากเส้นตามรอยที่ให้ไว้จากคำศัพท์ไปยังรูปภาพที่สัมพันธ์กัน จากนั้นให้นักเรียนฝึกฝนการใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็ก โดยการใช้ดินสอคัดคำศัพท์ตามรอยประ เสร็จแล้วอ่านคำศัพท์ดังกล่าวตามครู โดยพร้อมเพรียงกัน
4. ครูถามนักเรียนว่า เมื่ออยู่บ้านนักเรียนได้ช่วยงานบ้านบ้างหรือไม่ บางคนตอบว่าช่วย บางคนก็ไม่ช่วยงานบ้านเลย เพราะเล่นแต่เกมคอมพิวเตอร์ ครูจึงถือโอกาสแนะนำนักเรียนว่า พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณแก่เรามาก นักเรียนจึงควรตอบแทนบุญคุณโดยการช่วยเหลืองานบ้านเท่าที่จะทำได้ เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน รดน้ำต้นไม้ เช็ดรถ ล้างจาน ฯลฯ และทำตัวเป็นเด็กดี โดยการตั้งใจเรียนหนังสือ
    ครูให้นักเรียนวาดภาพใบหน้าของพ่อ แม่ และของตนเอง ในกรอบที่กำหนดให้ ในแบบฝึกหัด หน้า 26 ข้อ 3 Draw and trace. จากนั้นระบายสีให้สวยงาม แล้วอ่านประโยคในหนังสือเรียนตามครู นักเรียนคัดประโยคที่กำหนดให้ตามรอยประ เสร็จแล้วจับคู่กับเพื่อนข้างเคียง แสดงผลงานให้เพื่อนดูและพูดแนะนำบุคคลในครอบครัวของตนเอง เช่น
      Ann:                      This is my father.              (ชี้ที่ภาพพ่อของตนเอง)
                                    This is my mother.            (ชี้ที่ภาพแม่ของตนเอง)
                                    This is me.                       (ชี้ที่ภาพของตนเอง)
    ครูคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น 5 ภาพ แล้วให้เจ้าของผลงานออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนทีละคน
5. นักเรียนวาดภาพใบหน้าของตนเองและสมาชิกในครอบครัว ในแผนภูมิต้นไม้ (Family tree) ที่กำหนดให้ในแบบฝึกหัด หน้า 27 ข้อ 4 Draw and complete your family tree. จากนั้นนักเรียนอ่านคำศัพท์สมาชิกในครอบครัวที่อยู่ด้านล่างพร้อมๆ กัน แล้วนำคำศัพท์ดังกล่าวไปเติมลงในแผนภูมิต้นไม้ให้ถูกต้อง ครูอธิบายว่าถ้าใครมีพี่น้องมากกว่า 3 คน ให้เขียนรูปเพิ่มเติมได้
6. นักเรียนดูรูปภาพทั้ง 4 ในแบบฝึกหัด หน้า 28 ข้อ 5 Look, listen and match.  แล้วครูเปิด CD/track 23 ให้นักเรียนฟัง 2 ครั้ง และจับคู่ภาพกับประโยคให้ถูกต้อง ครูเฉลยคำตอบด้วยการอ่านประโยคคำถาม แล้วให้นักเรียนพูดตอบพร้อมๆ กัน จากนั้นครูเปิด CD อีกครั้งให้นักเรียนอ่านประโยคตาม 
              1 Who’s this?            This is my brother.
              2  Who’s this?           This is my father.
              3  Who’s this?           This is my sister.
              4  Who’s this?           This is my mother.

 
การวัดผลและประเมินผล

1. การประเมินก่อนเรียน
    - ประเมินการทำแบบทดสอบ
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
    - ประเมินการทำแบบฝึกหัด
    - สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ในช่วงการทำกิจกรรม
3. การประเมินหลังการเรียน
    - ประเมินการทำแบบทดสอบ
    - ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. การประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน (รวบยอด)
    - ประเมินการทำแผนภูมิต้นไม้ (Family tree) ของครอบครัวตนเอง
    - ประเมินการพูดแนะนำครอบครัวของตนเอง

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

1. หนังสือเรียน Smile ป. 1
2. แบบฝึกหัด Smile ป. 1
3. Audio CD Smile ป. 1
4. บัตรภาพ บัตรคำ บัตรตัวเลข
5. ภาพถ่ายครอบครัวของครูและนักเรียน

 
เอกสารแนบ

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้