Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 5:49 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

กิจกรรมหรรษา (3)

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 8 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 22,454 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 กิจกรรมหรรษา (3) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง เกมหรรษา เวลา 8 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

เกมเบ็ดเตล็ด เป็นกิจกรรมออกกำลังกายประเภทหนึ่ง ที่ทำให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนาน  และฝึกความมีระเบียบวินัย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   พ 3.1  ป.1/2  เล่นเกมเบ็ดเตล็ด และเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่ใช้การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ
   พ 3.2  ป.1/1  ออกกำลังกายและเล่นเกมตามคำแนะนำอย่างสนุกสนาน
              ป.1/2  ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลงในการเล่นเกมตามคำแนะนำ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกวิธีการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดได้
2. เล่นเกมเบ็ดเตล็ดได้ถูกต้องตามวิธีการและกติกา
3. บอกข้อควรระวังและประโยชน์ของการเล่นเกมเบ็ดเตล็ดได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. เกมเบ็ดเตล็ด
    - เกมเรือรถ
    - เกมลูกบอลพิษ
    - เกมเสือกินวัว
    - เกมเธออยู่ไหน ฉันอยู่นี่
2. ข้อควรคำนึงในการเล่นเกมให้ปลอดภัย
3. ประโยชน์ของการเล่นเกม

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบสาธิต และวิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ, กระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 

ชั่วโมงที่ 1-2
1. นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน  แล้วร่วมกันสนทนาว่า จากภาพเป็นการเล่นเกมอะไร  และนักเรียนเคยเล่นเกมแบบนี้หรือไม่
2. ครูซักถามนักเรียนว่า เคยเล่นเกมอะไรมาแล้วบ้าง เล่นกับใคร เล่นที่ไหน
3. ครูซักถามนักเรียนว่า นักเรียนชอบเล่นเกมหรือไม่ เพราะเหตุใด
4. นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับเกมเบ็ดเตล็ด  ในหนังสือเรียน จากนั้นให้นักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเล่นเกม  แล้วให้นักเรียนที่เคยเล่นเกมออกมาเล่าถึงวิธีการเล่นคร่าวๆ ให้เพื่อนฟัง  และชักชวนให้เพื่อนฝึกเล่นเกมด้วย
5. ครูแนะนำให้นักเรียนฟังว่า  ก่อนการเล่นเกมทุกครั้ง  นักเรียนจะต้องอบอุ่นร่างกายด้วยการบริหารส่วนต่างๆ ของร่างกาย  และจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยขณะเล่นเกมด้วย
6. ครูให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับข้อควรคำนึงในการเล่นเกมให้ปลอดภัย  ในหนังสือเรียนแล้วร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
7. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า  ในชั่วโมงเรียนครั้งต่อไปจะให้นักเรียนฝึกเล่นเกมต่างๆ  แล้วให้นักเรียนศึกษาวิธีเล่นเกมต่างๆ ในหนังสือเรียน  ให้เข้าใจ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเล่นเกม

ชั่วโมงที่ 3
1. นักเรียนทุกคนร่วมกันอบอุ่นร่างกาย  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติกิจกรรม
2. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบว่า จะให้นักเรียนฝึกเล่นเกมทีละเกม  เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน  และครูสามารถที่จะดูแลได้อย่างทั่วถึง
3. ครูสาธิตวิธีเล่นเกมเรือรถ  โดยครูอาจขออาสาสมัครนักเรียนออกมาสาธิตวิธีเล่นเกมให้เพื่อนดู  
4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2กลุ่ม  แล้วเล่นเกมเรือรถ 
5. เมื่อจบเกม ครูซักถามความรู้สึกขณะเล่นเกมของนักเรียน และให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า นักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้าง จากการเล่นเกมเรือรถ
6. นักเรียนทำความสะอาดร่างกายก่อนจบชั่วโมง

ชั่วโมงที่ 4
1. นักเรียนทุกคนร่วมกันอบอุ่นร่างกาย  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติกิจกรรม
2. ครูสาธิตวิธีเล่นเกมลูกบอลพิษ  โดยครูอาจขออาสาสมัครนักเรียนออกมาสาธิตวิธีเล่นเกมให้เพื่อนดู 
3. นักเรียนเข้าแถวเป็นรูปวงกลม แล้วเล่นเกมลูกบอลพิษ
4. เมื่อจบเกม ครูซักถามความรู้สึกขณะเล่นเกมของนักเรียน และให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า นักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้าง จากการเล่นเกมลูกบอลพิษ
5. นักเรียนทำความสะอาดร่างกายก่อนจบชั่วโมง

ชั่วโมงที่ 5
1. นักเรียนทุกคนร่วมกันอบอุ่นร่างกาย  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติกิจกรรม
2. ครูสาธิตวิธีเล่นเกมเสือกินวัว  โดยครูอาจขออาสาสมัครนักเรียนออกมาสาธิตวิธีเล่นเกมให้เพื่อนดู 
3. นักเรียนเข้าแถวเป็นรูปวงกลม  จับมือกันไว้เป็นคอกวัว  แล้วให้คนหนึ่งเป็นวัวยืนอยู่ในวงกลม  อีกคนหนึ่งเป็นเสือยืนอยู่นอกวงกลม  แล้วเล่นเกมเสือกินวัว
4. เมื่อจบเกม ครูซักถามความรู้สึกขณะเล่นเกมของนักเรียน และให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า นักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้าง จากการเล่นเกมเสือกินวัว
5. นักเรียนทำความสะอาดร่างกายก่อนจบชั่วโมง

ชั่วโมงที่ 6
1. นักเรียนทุกคนร่วมกันอบอุ่นร่างกาย  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติกิจกรรม
2. ครูสาธิตวิธีเล่นเกมเธออยู่ไหน ฉันอยู่นี่  โดยครูอาจขออาสาสมัครนักเรียนออกมาสาธิตวิธีเล่นเกมให้เพื่อนดู 
3. นักเรียนเข้าแถวเป็นรูปวงกลม  แล้วเล่นเกมเธออยู่ไหน ฉันอยู่นี่ 
4. เมื่อจบเกม ครูซักถามความรู้สึกขณะเล่นเกมของนักเรียน และให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า นักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้าง จากการเล่นเกมเธออยู่ไหน ฉันอยู่นี่ 
5. นักเรียนทำความสะอาดร่างกายก่อนจบชั่วโมง

ชั่วโมงที่ 7-8
1. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8 คน ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ว่า เกมที่ฝึกเล่น มีจุดประสงค์ในการเล่นอย่างไร แล้วบันทึกผลลงในกระดาษ จากนั้นนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ที่ได้จากการเล่นเกม
3. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำชิ้นงานเรื่อง  เกมหรรษา โดยให้ร่วมกันคิดเกมใหม่ กลุ่มละ 1 เกม แล้วบันทึกข้อมูลตามที่กำหนด จากนั้นออกมาสาธิตวิธีเล่นให้เพื่อนกลุ่มอื่นดู ครูประเมินผลนักเรียนเป็นรายบุคคล
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับเกมหรรษา

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำชิ้นงานเรื่อง เกมหรรษา

 แบบประเมินชิ้นงานเรื่อง เกมหรรษา

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1
2. อุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรม

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้