Log in | วันเสาร์ที่ 26 พ.ค. 2561 | 1:18 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ความปลอดภัยในชีวิต

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 7 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 27,882 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ชีวิตที่ปลอดภัย เวลา 7 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลา และสถานที่  แต่สามารถป้องกันได้โดยการไม่ประมาท

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   พ 5.1  ป.1/1  ระบุสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายที่บ้าน  โรงเรียน  และการป้องกัน
              ป.1/3  แสดงคำพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน           

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายที่บ้านและโรงเรียนได้
2. บอกวิธีการป้องกันอันตรายที่บ้านและโรงเรียนได้
3. ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียนได้  

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. อุบัติเหตุภายในบ้าน
2. วิธีป้องกันอุบัติเหตุภายในบ้าน
3. วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน
4. อุบัติเหตุในโรงเรียน
5. วิธีป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน
6. วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก, กระบวนการกลุ่ม และวิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค Jigsaw)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4

ชั่วโมงที่ 1-2
1.ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการได้รับบาดเจ็บขณะอยู่ในบ้าน โดยครูถามนำ เช่น
    - นักเรียนเคยตกบันไดหรือไม่                 
    - นักเรียนเคยถูกมีดบาดหรือไม่
    - นักเรียนเคยถูกน้ำร้อนลวกหรือไม่                                       
                   ฯลฯ
2. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า การเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่าย แต่สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้  หากสมาชิกในบ้านใส่ใจและร่วมกันป้องกันด้วยการไม่ประมาท
3. นักเรียนดูภาพในหนังสือเรียน  แล้วร่วมกันสังเกตภาพและคาดคะเนอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น  โดยครูตั้งคำถาม ดังนี้
    - นักเรียนคิดว่า  เด็กในภาพปฏิบัติเหมาะสมหรือไม่
    - จากภาพ นักเรียนคิดว่า จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
4. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความหมายของอุบัติเหตุ แล้วครูช่วยยกตัวอย่าง  เหตุการณ์ที่เป็นอุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่ไม่เป็นอุบัติเหตุมาให้นักเรียนได้เปรียบเทียบกัน เช่น
    - อ๋อมโดนมีดบาด
    - แก้วผ่าตัดไส้ติ่ง
    - อ้อยวิ่งชนกับเพื่อนหัวแตก
    - เอิร์นปวดท้อง
5. นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า อุบัติเหตุ เป็นภัยที่เกิดจากความไม่ตั้งใจ หรือความประมาท
6. นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับอุบัติเหตุภายในบ้าน ในหนังสือเรียน แล้วช่วยกันยกตัวอย่างอุบัติเหตุที่มักจะเกิดขึ้นภายในบ้านเพิ่มเติม เช่น  
    - ลื่นหกล้มในห้องน้ำ
    - ประตูหนีบมือ 
    - น้ำแกงลวก
7. นักเรียนทำแบบสำรวจพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน โดยขีด Pลงในตารางตามความเป็นจริง  เมื่อเสร็จแล้วครูสุ่มเรียกนักเรียน 3 คน ออกมาแสดงผลการสำรวจและพฤติกรรมที่ควรปรับปรุงของตนเอง
8. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ให้แต่ละกลุ่มศึกษาวิธีการป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน จากหนังสือเรียน แล้วพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่ม
9. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบอกวิธีป้องกันอุบัติเหตุในบ้านเพิ่มเติม
10. ครูชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจถึงพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย  ซึ่งจะทำให้เราได้รับอันตรายจนเสียชีวิตได้  ดังนั้นนักเรียนควรเรียนรู้วิธีป้องกันอันตรายต่างๆ แล้วปฏิบัติตาม
11. นักเรียนทำใบงานที่ 1.1  เรื่อง อุบัติเหตุภายในบ้าน  โดยสำรวจภายในบ้านของตนเองว่า มีบริเวณใดหรือสิ่งใดที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบ้าง  แล้วบอกวิธีการป้องกันอุบัติเหตุ
12. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 4-5 คน ออกมานำเสนอคำตอบในใบงานที่หน้าชั้นเรียน

ชั่วโมงที่ 3-4
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า ถ้านักเรียนเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน ควรทำอย่างไร  แล้วส่งตัวแทนออกมารายงานผลการแสดงความคิดเห็นของกลุ่มที่หน้าชั้นเรียน
2. ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า หากเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน  ควรแจ้งหรือขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ทันที
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน  ในหนังสือเรียน
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่หรือครู เมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้านตามที่ตัวแทนกลุ่มจับสลากได้   โดยครูกำหนดสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุ  ดังนี้
    - สถานการณ์ที่   1  ตกบันได
    - สถานการณ์ที่   2  น้ำร้อนลวก
    - สถานการณ์ที่   3  มีดบาดนิ้ว
    - สถานการณ์ที่   4  ลื่นหกล้มในห้องน้ำ
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันออกมาแสดงบทบาทสมมุติที่หน้าชั้น แล้วให้เพื่อนและครูช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง  และแสดงความคิดเห็น
6. ครูชมเชยนักเรียนทุกกลุ่มที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติกิจกรรม
7. ครูขออาสาสมัครนักเรียน 1 คน ออกมาบอกแนวทางการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน  และครูเสนอแนะวิธีการขอความช่วยเหลือที่ถูกต้องและเหมาะสมเพิ่มเติม ว่าควรเล่าเหตุการณ์ สถานที่ที่เกิดขึ้น และผลที่ได้รับให้ชัดเจนและมีสติ  เพราะผู้ฟังอาจจะตกใจจนเกิดความสับสน  และย้ำสิ่งที่ต้องการขอความช่วยเหลือให้ชัดเจน
8. นักเรียนทำใบงานที่ 1.2  เรื่อง  วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน  โดยอ่านเหตุการณ์ที่กำหนดให้  แล้วเขียนวิธีและคำพูดที่จะขอความช่วยเหลือถ้าเกิดเหตุการณ์ตามที่กำหนดให้  เมื่อทำเสร็จครูและนักเรียนช่วยกันเฉลยคำตอบ

ชั่วโมงที่ 5-6
1. ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันอุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน  เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิต
2. ครูถามนักเรียนว่า  ในการมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนแต่ละวัน  นักเรียนเคยได้รับอุบัติเหตุในโรงเรียนหรือไม่  แล้วช่วยกันยกตัวอย่างอุบัติเหตุที่นักเรียนเคยพบในโรงเรียน
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน คละกันตามความสามารถ เพื่อร่วมกันศึกษาความรู้  โดยให้สมาชิกกลุ่มกำหนดหมายเลขของตนเอง เรียกว่า  กลุ่มบ้าน
                                         
4. นักเรียนหมายเลขเดียวกัน ไปเข้ากลุ่มเดียวกัน จะมีทั้งหมด 3 กลุ่ม เป็นกลุ่มใหม่ เรียกว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้  ดังนี้
                                        
    - กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 1   ศึกษาเรื่อง  อุบัติเหตุในโรงเรียน
    - กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 2   ศึกษาเรื่อง  วิธีป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียน
    - กลุ่มผู้เชี่ยวชาญหมายเลข 3   ศึกษาเรื่อง  วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุในโรงเรียน
5. ครูเน้นย้ำให้นักเรียนแต่ละกลุ่มไปศึกษาความรู้ที่ได้รับมอบหมายและสรุปสาระสำคัญจนเชี่ยวชาญทุกคน โดยครูเข้าร่วมสังเกตการศึกษาของกลุ่มย่อยทุกกลุ่ม  แล้วให้คำแนะนำเพิ่มเติม
6. ครูตรวจสอบความรู้ผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มว่ามีความรู้และความสามารถที่จะไปถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนในกลุ่มบ้านได้หรือไม่  ด้วยการตั้งคำถาม แล้วสุ่มเรียกให้นักเรียนตอบ
7. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละหมายเลขกลับเข้าสู่กลุ่มบ้าน  เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่มบ้านเรียงตามลำดับหมายเลข 1-3   จนครบ  และตรวจสอบความถูกต้องร่วมกัน
8. ครูให้สมาชิกในกลุ่มเวียนกันสัมภาษณ์เพื่อนในกลุ่มว่า เคยได้รับอุบัติเหตุภายในโรงเรียนหรือไม่  อย่างไร 
9. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเล่าเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียนของเพื่อนสมาชิกในกลุ่ม  ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันแสดงความคิดเห็น  และเสนอแนะวิธีการป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าว

ชั่วโมงที่ 7
1. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันสำรวจบริเวณโรงเรียนว่า  อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุอะไรบ้าง  แล้วร่วมกันบอกวิธีป้องกัน  จากนั้นบันทึกข้อมูลลงในสมุด
2. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการสำรวจที่หน้าชั้นเรียน  ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น  และเสนอวิธีป้องกันอุบัติเหตุภายในโรงเรียน
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มทำใบงานที่ 1.3  เรื่อง  วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียน โดยอ่านสถานการณ์ที่กำหนดให้  แล้วเขียนวิธีป้องกันอุบัติเหตุมา 3 ข้อ  และผลที่จะเกิดขึ้น  จากนั้นเลือกวิธีที่ดีที่สุด  พร้อมทั้งบอกเหตุผล
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอวิธีป้องกันอุบัติเหตุที่ดีที่สุด  และเหตุผลที่เลือก  แล้วร่วมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อสรุปวิธีป้องกันอุบัติเหตุที่เป็นข้อสรุปร่วมกันของชั้นเรียน
5. ครูนำตัวอย่างคำขวัญลดอุบัติเหตุมาให้นักเรียนดู  แล้วถามนักเรียนว่าคำขวัญเหล่านั้น ควรจะนำไปติดบริเวณใด  เพื่ออะไร คำขวัญลดอุบัติเหตุที่ครูนำมาให้นักเรียนดู  มีดังนี้
    - งดเล่นในห้อง  ต้องทำเป็นนิสัย
    - จับราวบันไดให้มั่น  เพื่อป้องกันการลื่นไถล
    - ใช้อุปกรณ์แล้วเก็บเข้าที่  ทุกชีวีปลอดภัย
6. ครูมอบหมายให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันคิดคำขวัญลดอุบัติเหตุ มา 1 คำขวัญ  แล้วเขียนลงในกระดาษ และตกแต่งให้สวยงาม
7. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน  และนำผลงานไปติดบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียน
8. ครูให้นักเรียนทำชิ้นงานที่ 4.1 เรื่อง อุบัติเหตุในบ้านหรือโรงเรียน โดยให้เขียนสถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุในบ้านและที่โรงเรียน รวมทั้งวิธีการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น แล้วออกมาแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับการขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำชิ้นงานที่ 4.1 เรื่องอุบัติเหตุใน
 บ้านหรือโรงเรียน

 แบบประเมินชิ้นงานที่ 4.1 เรื่องอุบัติเหตุใน
 บ้านหรือโรงเรียน

 ระดับคุณภาพ 2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1
2. ตัวอย่างคำขวัญลดอุบัติเหตุ
3. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง อุบัติเหตุภายในบ้าน
4. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุภายในบ้าน
5. ใบงานที่ 1.3 เรื่อง วิธีขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุที่โรงเรียน

แหล่งการเรียนรู้
1. บริเวณโรงเรียน
2. บริเวณบ้านของนักเรียน

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้