Log in | วันพุธที่ 20 มิ.ย. 2561 | 16:48 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การสร้างเสริมสุขภาพ

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 7 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 38,869 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง สุขภาพของเรา เวลา 6 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติเป็นประจำ  ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   พ 4.1  ป.1/1  ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  ตามคำแนะนำ             

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกวิธีการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติได้
2. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติตามคำแนะนำได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
    - การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย
    - การดูแลรักษาความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด 
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย           
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก  และวิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ :  เทคนิคคู่คิด)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

ชั่วโมงที่ 1-2
1. นักเรียนร่วมกันร้องเพลง  กินผักผลไม้   โดยครูนำเนื้อเพลงมาติดบนกระดาน  แล้วให้นักเรียนฝึกร้องตาม 2 รอบ  

                                                           เพลง  กินผักผลไม้
                              กินผักผลไม้ทำให้แข็งแรง                     แก้มก็แดงน่ารักหนักหนา
                              ไก่ไข่นมเนื้อหมูปูปลา                            กินแล้วแกล้วกล้าเติบโตว่องไว

2. นักเรียนฝึกร้องเพลง  และคิดท่าทางประกอบเพลงเพื่อเตรียมตัวออกมาแสดงความสามารถที่หน้าชั้นเรียน
3. ครูให้นักเรียนร้องเพลงและแสดงท่าทางประกอบ  แล้วคัดเลือกนักเรียนที่ทำท่าทางประกอบเพลงได้สวยงามออกมาแสดงที่หน้าชั้นเรียน  พร้อมทั้งชมเชยเพื่อเสริมกำลังใจ
4. นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อเพลง  แล้วให้บอกว่า นักเรียนเห็นด้วยกับสาระสำคัญในเนื้อเพลงหรือไม่  เพราะเหตุใด
5. ครูให้นักเรียนดูภาพ ด.ช.โต้ง และ ด.ช. ต๋อย  แล้วให้ช่วยกันบอกว่า เด็กสองคนนี้แตกต่างกันอย่างไร   และร่วมกันตอบคำถาม  ดังนี้
    - จากภาพนักเรียนคิดว่า เด็กคนใดรู้จักการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย
    - นักเรียนอยากเป็นเด็กคนใดในภาพ  เพราะอะไร
6. ครูชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจและเห็นความสำคัญของการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เราเป็นคนที่มีสุขภาพดี
7. ครูซักถามนักเรียนว่า “ถ้าเราอยากมีสุขภาพดีควรทำอย่างไร” แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบ    โดยครูพยายามสรุปให้ได้ 10 ข้อ ตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
8. นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ในหนังสือเรียน
9. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า สุขบัญญัติแห่งชาติ คือ  ข้อกำหนดที่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นกิจนิสัย  เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดี  อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ  และสังคม  แล้วให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
10. นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างกิจวัตรประจำวันของนักเรียนที่ได้ปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  ตามลำดับข้อต่อไปนี้
 

 

สุขบัญญัติข้อที่

 

วิธีปฏิบัติตน

 

1

 

อาบน้ำ สระผม นำเสื้อผ้าเก่าไปซัก สวมเสื้อผ้าที่สะอาด

 

2

 

แปรงฟันอย่างถูกวิธี แปรงฟันหรือบ้วนปากหลังกินอาหาร ไม่ใช้ฟันกัดหรือแทะของแข็ง ตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือน

 

3

 

ล้างมือก่อนกินอาหาร และหลังขับถ่าย ตัดเล็บมือให้สั้น

 

4

 

กินอาหารที่ปรุงสุก สะอาด ไม่มีแมลงตอม ไม่มีสีฉูดฉาด กินอาหารครบทุกประเภท ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 6 – 8 แก้ว

 

5

 

ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่ใช้สารเสพติด ไม่เล่นการพนัน

 

6

 

แสดงความเคารพผู้ใหญ่ พูดจาไพเราะ ช่วยกันทำงานบ้าน ทำกิจกรรมร่วมกัน ปรึกษากันเมื่อมีปัญหา

 

7

 

ไม่เล่นสิ่งที่เป็นอันตราย ระมัดระวังอันตรายขณะเดินทาง ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 

8

 

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ วิ่งเล่นกับเพื่อน

 

9

 

ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส ทำกิจกรรมที่สนใจในเวลาว่าง

 

10

 

ใช้น้ำและไฟฟ้าอย่างประหยัด ไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ รักษาความสะอาดของบ้านเรือนและชุมชน ช่วยพาคนชราข้ามถนน


11. ครูอธิบายเพิ่มเติมว่า ผู้ที่มีสุขภาพดี นอกจากจะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้ว ยังต้องมีจิตใจที่ดีด้วยเพราะร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์กัน  หากร่างกายเจ็บป่วยจะทำให้จิตใจหดหู่  ซึมเศร้าหรือถ้าจิตใจเศร้าหมอง  มีความเครียด  ก็จะส่งผลทำให้ร่างกายเจ็บป่วยได้
12. นักเรียนช่วยกันบอกประโยชน์ของการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
13. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปวิธีปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูให้นักเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  และยกตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
2. นักเรียนจับคู่กันตรวจความสะอาดของร่างกายนักเรียน เช่น มือ เล็บ ผม เป็นต้น จากนั้นครูให้นักเรียนช่วยกันบอกวิธีการดูแลรักษาความสะอาด
3. ครูเน้นย้ำให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย
4. นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย  เรื่อง การอาบน้ำ  เพื่อสรุปความรู้เกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการอาบน้ำ
5. ครูตั้งคำถามให้นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันตอบเพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติในการอาบน้ำ ดังนี้
    - เหตุใดคนเราจึงควรอาบน้ำบ่อยมากกว่าปกติในช่วงฤดูร้อน
    - เราควรอาบน้ำก่อนกินอาหารเป็นเวลาเท่าใด
    - การอาบน้ำช่วยป้องกันโรคผิวหนังได้หรือไม่  เพราะเหตุใด
6. ครูให้นักเรียนร่วมกันตรวจสอบคำตอบ  แล้วครูอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนยังมีข้อสงสัย
7. ครูชี้ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการอาบน้ำ  เพราะเป็นการชำระล้างสิ่งสกปรก  ฝุ่นละอองต่างๆ  และคราบเหงื่อไคลให้ออกจากผิวหนัง 
8. นักเรียนดูภาพเด็กสระผมในหนังสือเรียน แล้วศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องในการสระผม  แล้วให้นักเรียนแต่ละคู่ช่วยกันบอกวิธีการรักษาความสะอาดผมด้วยวิธีอื่นๆ เพิ่มเติม
9. ครูชมเชยนักเรียนคู่ที่บอกวิธีการรักษาความสะอาดผมที่ถูกต้องและเหมาะสม  เพื่อเป็นการเสริมกำลังใจ  และให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากแหล่งข้อมูลใกล้ตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
10. ครูเน้นย้ำถึงข้อควรระมัดระวังในการสระผม  เช่น  ระวังอย่าให้น้ำเข้าหู  เพราะจะเป็นโรคหูน้ำหนวกได้
11. ครูนำเพลง แปรงฟันให้ถูกวิธี มาเปิดให้นักเรียนฟัง  แล้วให้นักเรียนฝึกร้องตามโดยครูนำเนื้อเพลงมาติดบนกระดาน  เมื่อนักเรียนฝึกร้องเพลงได้คล่องแล้วให้นักเรียนทำท่าทางประกอบ    เนื้อเพลงให้ถูกต้อง  โดยให้คู่ของนักเรียนผลัดกันตรวจสอบ

                                                             เพลง  แปรงฟันให้ถูกวิธี
                                          * แปรงให้ถูก แปรงให้ถูก แปรงให้ถูกวิธี ถูกวิธี  ( ซ้ำ )
                                             ทุกเช้าเย็นใช้แปรงให้ถูก แปรงให้ถูก ( วิธี )
                                             ลองซะหน่อย ลองซะหน่อย ทุกคนฝึก
                                             ทุกทุกคนแปรงกัน ถูกหรือยัง ถูกหรือยัง
                                        ** ก่อนแปรงอ้าปากนิดนึง  ( ซ้ำ )
                                             น้องเอ๋ยไม่ละเลยลืมทำก่อนแปรง
                                             ฟันบนให้ปัดลงมาน้องเอ๋ย
                                             ให้คุ้นเคยปัดลงฝึกแปรง
                                             ฟันล่างให้ปัดขึ้นบน
                                             น้องเอ๋ยทรามเชยเคยทำทุกวัน
                                             ฟันกรามควรถูไปมา
                                             น้องเอ๋ยหนูเอยร่าเริงสุขสันต์


12. นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับ การดูแลรักษาฟัน ในหนังสือเรียน แล้วให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องของการแสดงท่าทางจากเพลง แปรงฟันให้ถูกวิธี
13. นักเรียนแต่ละคู่ร่วมกันศึกษาความรู้เกี่ยวกับการล้างมือ ในหนังสือเรียน เมื่อศึกษาเสร็จแล้วให้แต่ละคู่ฝึกปฏิบัติการล้างมือที่ถูกต้อง  โดยดูภาพจากหนังสือเรียนประกอบ  ทั้งนี้ครูควรสังเกต และให้คำแนะนำที่ถูกต้องอย่างใกล้ชิด
14. นักเรียนช่วยกันบอกว่า  ในชีวิตประจำวันของเรา  ควรจะล้างมือเมื่อใดบ้าง โดยมีแนวคำตอบ  ดังนี้
    - ก่อนเตรียมและปรุงอาหาร
    - ก่อนรับประทานอาหาร
    - หลังหยิบจับสิ่งสกปรก
    - หลังการขับถ่าย
    - ก่อนและหลังการสัมผัสผู้ป่วย
15. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย  โดยมีแนวทางการสรุป  ดังนี้
    - การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายด้วยการอาบน้ำ
    - การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายด้วยการสระผม
    - การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายด้วยการดูแลรักษาฟัน
    - การดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายด้วยการล้างมือ           
16. ครูมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1  เรื่อง  การดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของฉัน  โดยวางแผนการดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย เป็นเวลา 5 วัน แล้วเขียนเป็นแผนผังความคิดพร้อมทั้งนัดหมายการส่งงานร่วมกัน

ชั่วโมงที่ 5-6
1. ครูร้องเพลง เก็บของ ให้นักเรียนฟัง 1 รอบ  จากนั้นครูติดเนื้อเพลงบนกระดาน  แล้วสอนให้นักเรียนร้องเพลงตามครู  พร้อมกับให้นักเรียนคิดท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเตรียมความพร้อมก่อนการเรียน

                                                                เพลง เก็บของ
                                  เก็บของไว้ให้ถูกที่                              เก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซน
                                  มาช่วยกันเก็บทุกคน                           มาช่วยกันเก็บทุกคน   
                                  เด็กๆทุกคนช่วยกันคนดี                       ช่วยกัน  ช่วยกัน  คนดี


2. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับเนื้อเพลง  แล้วถามนักเรียนว่าเคยปฏิบัติตามเนื้อเพลงหรือไม่
3. นักเรียนที่เคยปฏิบัติออกมาเล่าขั้นตอนการปฏิบัติให้เพื่อนฟัง  แล้วครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า    การจัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้านให้สะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย  เป็นการปฏิบัติตามสุขบัญญัติแห่งชาติด้วย
4. นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้  ในหนังสือเรียน
5. ครูเล่าความเชื่อเกี่ยวกับหมอนให้นักเรียนฟังว่า  สมัยก่อนถ้าใครตื่นนอนขึ้นมาแล้วคอเคล็ด  ให้เพื่อนหรือคนอื่นใช้หมอนตีที่ต้นคอ  แล้วให้นำหมอนใบนั้นไปผึ่งแดด จะทำให้หายจากอาการ  คอเคล็ดได้
6. นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นว่า เหตุใดจึงต้องทำเช่นนั้น  ครูชี้แจงให้นักเรียนทราบว่าการตื่นนอนแล้วคอเคล็ดอาจจะเกิดจากการนอนที่ผิดท่า  หรือหมอนอาจผิดรูปทำให้เกิดอาการ  คอเคล็ดได้  จึงควรทุบหมอนเบาๆ  เพื่อให้หมอนเข้ารูปและนำไปผึ่งแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคสิ่งเหล่านี้เป็นอุบายการสอนลูกหลานของคนสมัยก่อนให้รู้จักการจัดเก็บและรักษาความสะอาด เครื่องนอน
7. ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ได้ศึกษา  คนละ 1 คำถาม  แล้วตัวแทนนักเรียนเก็บรวบรวมใส่ในกล่องคำถาม  เมื่อครบแล้วให้นักเรียนหยิบกระดาษจากกล่องคำถามคนละ 1 แผ่น เพื่ออ่านคำถามและหาคำตอบ  (หากจับได้คำถามของตนเองให้จับกระดาษคำถามใหม่)  ให้เจ้าของคำถามตรวจสอบคำตอบของเพื่อน  หากเพื่อนตอบผิด  ให้เฉลยคำตอบที่ถูกต้องและอธิบายให้ชัดเจน
8. ครูชมเชยนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจทำกิจกรรมในชั้นเรียนเป็นอย่างดี  แล้วให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.2  เรื่อง  การดูแลรักษาความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ โดยพิจารณาภาพที่กำหนด แล้วบอกวิธีดูแลรักษาความสะอาด 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบของใบงาน นักเรียนสลับกันตรวจคำตอบกับเพื่อน
10. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ตามประเด็นที่ครูกำหนดให้  ดังนี้
    - การดูแลรักษาสิ่งของเครื่องใช้
    - การดูแลรักษาห้องสุขา
11. ครูเน้นย้ำนักเรียนเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของห้องสุขา  เพราะห้องสุขาที่สะอาดจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค  และช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำได้เป็นอย่างดี
12. ครูให้นักเรียนทำชิ้นงานที่ 3.1 เรื่อง การปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติ โดยให้สังเกตเด็กในภาพ แล้วบอกพฤติกรรมที่ควรปรับปรุง เสร็จแล้วครูสุ่มเรียกนักเรียน 4-5 คน ออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน จากนั้นให้นักเรียนเก็บรวบรวมชิ้นงานส่งครู
 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำชิ้นงานที่ 3.1เรื่องการปฏิบัติ
 ตามหลักสุขบัญญัติ

 แบบประเมินชิ้นงานที่ 3.1 เรื่อง การปฏิบัติตาม
 หลักสุขบัญญัติ

 ระดับคุณภาพ 2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2  ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1
2. เพลง  กินผักผลไม้ 
3. เพลง  แปรงฟันให้ถูกวิธี
4. เพลง เก็บของ
5. กระดาษบัตรคำถาม
6. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง การดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของฉัน
7. ใบงานที่ 1.2 เรื่อง การดูแลรักษาความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.kkh.go.th/hed/bun_main.htm
    - http://www.thaigoodview.com/node/1946
    - http://healthnet.md.chula.ac.th/text/forum1/sukabanyat/index.html
    - http://www.lib.ru.ac.th/journal/may/may28-ProvideForHealthy.html
    - http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้