Log in | วันอังคารที่ 21 พ.ค. 2562 | 6:52 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ชีวิตและครอบครัว

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 7 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 14,448 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง เข้าใจตนเอง เวลา 5 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ทุกคนมีสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง  ซึ่งถ้าเรายอมรับและเข้าใจในตนเอง  จะทำให้ชีวิตเรามีความสุข

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   2.1  ป.1/2  บอกสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเอง    

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกจุดเด่น จุดด้อยของตนเองได้
2. บอกสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในตนเองได้ 

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
  
จุดเด่น จุดด้อย

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิคคู่คิด)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. นักเรียนดูภาพเด็กอ้วนกับเด็กผอม  แล้วสังเกตภาพว่า เด็กในภาพมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
2. ครูสุ่มเรียกนักเรียนบอกสิ่งที่นักเรียนเห็น และให้นักเรียนคนอื่นๆ เปรียบเทียบกับข้อมูลของตนเองว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
3. ครูเล่านิทานเรื่อง  ลากับจิ้งหรีดให้นักเรียนฟัง 
4. นักเรียนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมของลา  โดยครูตั้งคำถามเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกับบทเรียน  และแสดงให้นักเรียนเห็นความแตกต่างของลาและจิ้งหรีด
5. นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับจุดเด่น  จุดด้อย ในหนังสือเรียน
6. นักเรียนจับคู่กับเพื่อน แล้วผลัดกันสังเกตจุดเด่น จุดด้อยของตนและคู่  แล้วบันทึกผล  จากนั้นนำมาเปรียบเทียบกับคู่ของตนว่า  เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
7. นักเรียนแต่ละคู่นำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน  โดยบอกจุดเด่น จุดด้อยของตนและคู่ที่สังเกตได้ และผลการเปรียบเทียบจุดเด่น จุดด้อยของตนและเพื่อน  แล้วให้เพื่อนคนอื่นช่วยกันบอกเพิ่มเติม
8. ครูซักถามนักเรียนว่า นักเรียนชอบตนเองในด้านใดมากที่สุด และไม่ชอบตนเองในด้านใดมากที่สุด เช่น หน้าตา รูปร่าง สติปัญญา พร้อมทั้งบอกเหตุผล
9. ครูอธิบายให้นักเรียนฟังว่า คนเราแต่ละคนจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไป ความแตกต่างกันของแต่ละคนจึงทำให้มีทั้งจุดดีและจุดด้อย

ชั่วโมงที่ 3
1. นักเรียนทำใบงานที่ 2.1  เรื่อง  จุดเด่น  จุดด้อยของฉัน  เมื่อทำเสร็จแล้วครูเฉลยคำตอบ  แล้วให้นักเรียนแต่ละคู่แลกกันตรวจสอบคำตอบ
2. ครูอธิบายเกี่ยวกับผลการทำกิจกรรมว่า  ถ้านักเรียนตอบ  ใช่  ในข้อที่ 1-15 นั้น แสดงว่าเป็นจุดเด่นของนักเรียน แต่ถ้านักเรียนตอบ ใช่ ในข้อที่ 16-30  แสดงว่าเป็นจุดด้อยของนักเรียน
3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาความหมายของคำว่า “จุดเด่น” และ “จุดด้อย”
4. ครูซักถามนักเรียนทีละคนว่า มีจุดเด่นและจุดด้อยอะไร และรู้สึกอย่างไรต่อจุดเด่นและจุดด้อยของตนเอง เช่น
    - นักเรียนรู้สึกอายเมื่อเพื่อนล้อว่า น้องดำ  พี่ยักษ์ 
    - นักเรียนอยากมีจุดเด่นข้อใดมากกว่ากัน ระหว่างเรียนเก่งหรือมีเพื่อนมาก
    - ถ้านักเรียนเล่นกีฬาเก่ง แต่พูดจาไม่ไพเราะ นักเรียนจะภาคภูมิใจในตนเองหรือไม่
    - ถ้าเพื่อนมาล้อจุดด้อยของนักเรียน นักเรียนรู้สึกอย่างไร
5. ครูอธิบายว่า ทุกคนมีจุดเด่นและจุดด้อยทั้งนั้น การมีจุดเด่นทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ในทางตรงข้ามเราไม่ควรอับอายกับจุดด้อยของเรา แต่เราควรปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยของเรา
6. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า  นักเรียนควรนำจุดด้อยของเพื่อนมาล้อเลียนหรือไม่  เพื่อให้ได้ข้อสรุปว่า นักเรียนไม่ควรนำจุดด้อยของเพื่อนมาล้อเลียน  การไม่ล้อเลียนจุดด้อยของผู้อื่นจะทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ชั่วโมงที่ 4-5
1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 5-6 คน
2. ครูเล่านิทานเรื่อง หม้อดินใบร้าว ให้นักเรียนฟัง จากนั้นให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์หาคำตอบ  โดยเขียนลงในใบงานที่ 2.2  เรื่อง  จุดเด่น  จุดด้อยของหม้อดิน
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน  แล้วให้เพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันแสดงความคิดเห็น 
4. ครูให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า  ถ้าปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยของตนเองแล้ว   จะเกิดผลตามมาอย่างไร  และนักเรียนจะปฏิบัติต่อจุดด้อยของเพื่อนอย่างไร จึงจะอยู่ร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุข เช่น ไม่ล้อเลียนเพื่อน ช่วยเหลือเพื่อนในการแก้ไขจุดด้อย
5. ครูสรุปเพิ่มเติมว่า  การชื่นชมและภาคภูมิใจในจุดเด่นของตนเอง  และไม่อับอายกับจุดด้อย แต่พยายามแก้ไขปรับปรุงจุดด้อยของตนเอง จะทำให้เรามีความสุข

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.2

 ใบงานที่ 2.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1
2. นิทานเรื่อง ลากับจิ้งหรีด
3. นิทานเรื่อง หม้อดินใบร้าว
4. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง จุดเด่น จุดด้อยของฉัน
5. ใบงานที่ 2.2 เรื่อง จุดเด่น จุดด้อยของหม้อดิน

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.kr.ac.th/ebook2/peera/t01.html

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้