Log in | วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 2561 | 18:47 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ชีวิตและครอบครัว

วิชา : สุขศึกษาและพลศึกษา   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 7 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 23,799 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ครอบครัวของเรา เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญต่อเรา  เราจึงต้องให้ความรักและความผูกพันต่อสมาชิกในครอบครัว

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   2.1  ป.1/1  ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ระบุสมาชิกในครอบครัวได้ถูกต้อง  
2. บอกถึงการแสดงความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัวที่มีต่อกันได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. สมาชิกในครอบครัว
2. ความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการคิดวิเคราะห์)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูสอนนักเรียนร้องเพลง ใครหนอ จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายความหมายของเนื้อเพลง แล้วร่วมกันสรุปว่า เพลงนี้กล่าวถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ลูกทุกคนจึงควรทดแทนพระคุณพ่อแม่
2. ครูซักถามนักเรียนว่า ตอนนี้นักเรียนอาศัยอยู่ที่ใด และอยู่กับใครบ้าง แล้วให้นักเรียนบอกความสัมพันธ์ของนักเรียนกับสมาชิกในบ้าน
3. ครูให้อาสาสมัครนักเรียน 1 คน  ออกมาแนะนำตนเองและบอกเล่าเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวว่ามีใครบ้าง  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้
    - ชื่อ  นามสกุล  ชื่อเล่น  อายุ
    - ที่อยู่  ชื่อหมู่บ้าน
    - สมาชิกในบ้าน  (ระบุอายุ  อาชีพ ความสัมพันธ์ )
4. นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง  สมาชิกในครอบครัว โดยวาดภาพหรือติดภาพสมาชิกในครอบครัว แล้วเติมข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวลงในตาราง 
5. นักเรียนนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน  เพื่อนนักเรียนและครูร่วมกันซักถามเกี่ยวกับครอบครัวของนักเรียน เช่น
    - นักเรียนรักใครมากที่สุด เพราะเหตุใด
    - นักเรียนอยากมีน้องเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่
6. ครูบอกให้นักเรียนกลับไปกอดและบอกรักพ่อแม่หรือผู้ปกครอง  แล้วให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองทำแบบเดียวกัน  จากนั้นสำรวจความรู้สึกของตนเองและพ่อแม่หรือผู้ปกครองขณะที่ทำเช่นนั้นเพื่อออกมาเล่าให้เพื่อนฟังในชั่วโมงต่อไป

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูสอนนักเรียนร้องเพลง  อิ่มอุ่น จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายความหมายของเนื้อเพลง แล้วร่วมกันสรุปว่า เพลงนี้กล่าวถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูก
2. ครูซักถามนักเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของนักเรียนกับสมาชิกในครอบครัว โดยครูถามคำถามนำ  เช่น
    - นอกจากแม่แล้ว  ใครเป็นผู้เลี้ยงดูนักเรียนตั้งแต่เล็กจนโต
    - นักเรียนสนิทกับสมาชิกในครอบครัวคนใดมากที่สุด  เพราะเหตุใด
3. นักเรียนบอกถึงการแสดงความสัมพันธ์ต่อกันของนักเรียนกับสมาชิกในครอบครัว เช่น
    - กอดคุณพ่อ คุณแม่
    - หอมแก้มคุณยายทุกเช้า
    - จัดงานวันเกิดและให้ของขวัญกับสมาชิกในบ้านทุกปี
4. นักเรียนออกมาเล่าความรู้สึกของตนเองเมื่อได้กอดและบอกรักพ่อแม่ ให้เพื่อนฟังที่หน้าชั้นเรียน
5. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่า เพราะเหตุใด สมาชิกในครอบครัวจึงควรแสดงความรักต่อกัน ซึ่งจะสรุปได้ว่า  การแสดงความรักต่อกันจะทำให้ครอบครัวมีความสุข
* หมายเหตุ :  กิจกรรมนี้ครูควรชี้แจงให้นักเรียนทราบว่า  สามารถปฏิบัติได้กับทุกคนในครอบครัว  เพราะเป็นกิจกรรมที่ดี  แต่ด้วยสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีการหย่าร้างสูง  ครูควรใส่ใจรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียนให้มากขึ้น  เพื่อลดการเกิดความรู้สึกด้านลบกับนักเรียนที่ครอบครัวไม่สมบูรณ์

ชั่วโมงที่ 4
1. นักเรียนศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว ในหนังสือเรียน
2. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน  ครูนำบัตรภาพครอบครัวที่มีความสุข กับครอบครัวที่ทะเลาะกันมาให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นกันในกลุ่มว่า อยากให้ครอบครัวของตนเองเป็นเหมือนครอบครัวใด เพราะเหตุใด 
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการอภิปรายที่หน้าชั้นเรียน
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเกี่ยวกับผลของการแสดงความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับความรักความผูกพันของสมาชิกในครอบครัว  โดยมีแนวทางในการสรุป  ดังนี้
    - การแสดงความรักความผูกพันของพ่อต่อสมาชิกในครอบครัว
    - การแสดงความรักความผูกพันของแม่ต่อสมาชิกในครอบครัว
    - การแสดงความรักความผูกพันของลูกต่อสมาชิกในครอบครัว

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1
2. เพลง ใครหนอ
3. เพลง อิ่มอุ่น
4. บัตรภาพครอบครัวที่มีความสุข และครอบครัวที่ทะเลาะกัน
5. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สมาชิกในครอบครัว

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. แหล่งข้อมูลสารสนเทศ
    - http://www.kr.ac.th/ebook2/peera/t01.html

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้