Log in | วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561 | 6:38 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

สภาพอากาศ มนุษย์กับสภาพแวดล้อม

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 6 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 14,399 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 สภาพอากาศ มนุษย์กับสภาพแวดล้อม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง สภาพอากาศ เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การสังเกตการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน จะทำให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศได้อย่างเหมาะสม

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 5.1
  ป.1/5  สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. รู้จักสังเกตสภาพอากาศในรอบวัน
2. บอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอากาศในรอบวันได้
3. ปฏิบัติตนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
   การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน เช่น กลางวัน กลางคืน ความร้อนของอากาศ    ฝน-เมฆ-ลม

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ 
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนตามแนววัฏจักรการเรียนรู้ (4 MAT)  วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการกลุ่ม)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เรื่อง สภาพอากาศ มนุษย์กับสภาพแวดล้อม

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูถามนักเรียนว่า ในวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการนำเข้าสู่บทเรียน โดยครูกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน คละกันตามความสามารถ และให้นักเรียนคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม และตั้งชื่อกลุ่ม
3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเรื่อง สภาพอากาศ ตามที่ตนเองทราบ แล้วสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
4. ครูนำภาพเด็กกำลังวิ่งเล่น และภาพเด็กกำลังนอนหลับ มาให้นักเรียนดู แล้วครูถามนักเรียนว่า การดำเนินชีวิตในเวลากลางวันและในเวลากลางคืน แตกต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการตอบคำถาม
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปราย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันแล้วสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด

ชั่วโมงที่ 2
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้เรื่อง สภาพอากาศและการเลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน จากหนังสือเรียน แล้วนำความรู้ที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความรู้ที่ได้จากการอภิปรายภายในกลุ่ม จากนั้นส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอที่หน้าชั้นเรียนโดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
2. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง สภาพอากาศ โดยให้หาภาพเกี่ยวกับสภาพอากาศมาติดลงในกรอบ ล้วเขียนบรรยายภาพ ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด เสร็จแล้วครูหาอาสาสมัครนักเรียน 4-5 คน ออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน 
3. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามหากมีข้อสงสัย แล้วครูอธิบายให้นักเรียนฟัง เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง สภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาเรื่อง สภาพอากาศ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวันเพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนมา
2. ครูเปิดวีดิทัศน์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ให้นักเรียนดู เพื่อนำเข้าสู่การเรียน
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ตามความสมัครใจ และให้นักเรียนคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม
4. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเรื่อง ฝน เมฆ ลม จากหนังสือเรียน แล้วสรุปสาระสำคัญจดลงในสมุด
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนเรียงความสั้นๆ เรื่อง ฤดูที่ฉันชอบ พร้อมวาดภาพประกอบ ระบายสีและตกแต่งให้สวยงาม แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
6. ครูและนักเรียนช่วยกันคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 3 อันดับ เพื่อนำมาจัดป้ายนิเทศแสดงผลงานของนักเรียน

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาเรื่อง การปฏิบัติตนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง จากหนังสือเรียน
2. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันยกตัวอย่างการปฏิบัติตนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง มากลุ่มละ 4-5 ตัวอย่าง แล้วออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การปฏิบัติตนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 กเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียน
 ที่ 11 เรื่อง สภาพอากาศ มนุษย์กับสภาพแวดล้อม

 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 11
 เรื่อง สภาพอากาศ มนุษย์กับสภาพแวดล้อม

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.1
2. ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน
3. วีดิทัศน์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
4. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สภาพอากาศ

แหล่งการเรียนรู้
1. ผู้ปกครอง  และ/หรือผู้รู้
2. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้