Log in | วันศุกร์ที่ 25 พ.ค. 2561 | 6:37 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

สิ่งแวดล้อมรอบตัว

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 6 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 24,613 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 สิ่งแวดล้อมรอบตัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว (1) เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

สิ่งต่างๆ รอบตัวเรามีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งมีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
   ส 5.1
  ป.1/1  แยกแยะสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้
   แยกแยะสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   สิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด 
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค Jigsaw)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูพานักเรียนไปสำรวจสถานที่ต่างๆ บริเวณโรงเรียน เช่น บริเวณหน้าเสาธง โรงอาหาร หรือ สวนหย่อมภายในโรงเรียน เป็นต้น แล้วให้นักเรียนเขียนบันทึกสิ่งที่พบเห็นลงในสมุด เมื่อกลับเข้าสู่ห้องเรียนครูถามนักเรียนว่า นักเรียนพบเห็นอะไรบ้างจากการสำรวจพื้นที่บริเวณโรงเรียน เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
2. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน คละกันตามความสามารถ แต่ละคนมีหมายเลขประจำตัว 1-4 ตามลำดับ และให้นักเรียนคัดเลือกหัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม เลขานุการกลุ่ม พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม
3. นักเรียนที่มีหมายเลขประจำตัวหมายเลขเดียวกัน ไปรวมกันเป็นกลุ่มใหม่ แล้วครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาในประเด็นที่กำหนดให้ ดังนี้ 
    - หมายเลข 1   ศึกษาเรื่อง   ความหมายของสิ่งแวดล้อม 
    - หมายเลข 2   ศึกษาเรื่อง   สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
    - หมายเลข 3   ศึกษาเรื่อง   สิ่งแวดล้อมทางสังคม             
    - หมายเลข 4   ศึกษาเรื่อง   การจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและโรงเรียน
    โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาความรู้ในประเด็นที่กำหนด จากหนังสือเรียนหรือหนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม
4. นักเรียนแต่ละคนกลับเข้าสู่กลุ่มเดิม แล้วนำความรู้ที่ได้จากการศึกษามาถ่ายทอดให้เพื่อนในกลุ่มฟัง โดยครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอผลการศึกษาที่หน้าชั้นเรียน โดยครูเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและคอยอธิบายเพิ่มเติม

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยวาดภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว และระบายสีตกแต่งให้สวยงาม พร้อมเขียนบรรยายสั้นๆ ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด
2. นักเรียนทุกคนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมนักสำรวจตัวน้อย โดยนำผลการสำรวจสถานที่ต่างๆ บริเวณโรงเรียนที่ได้บันทึกไว้ มาจำแนกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมประเภทใดบ้าง ครูและนักเรียนร่วมกันกำหนดเวลาในการส่งชิ้นงาน
4. ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามหากมีข้อสงสัย แล้วครูอธิบายให้นักเรียนฟัง เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้
 ที่ 9 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว

 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 9
 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินกิจกรรมนักสำรวจตัวน้อย

 แบบประเมินกิจกรรมนักสำรวจตัวน้อย

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน สังคมศึกษาฯ ป.1
2. ใบงานที่ 1.1 เรื่อง สิ่งแวดล้อมรอบตัว

แหล่งการเรียนรู้
1. ผู้ปกครอง  และ/หรือผู้รู้
2. ห้องสมุด
3. พื้นที่ต่างๆ บริเวณโรงเรียน

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้