Log in | วันอังคารที่ 6 ธ.ค. 2559 | 7:43 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การทำความดี

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 3 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 26,352 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การทำความดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การทำความดี เวลา 3 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

บุคคลย่อมมีความสามารถแตกต่างกัน แต่ก็สามารถทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติตามมีความภาคภูมิใจและมีความสุข

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 2.1
  ป. 1/2  ยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเอง ผู้อื่น และบอกผลจากการกระทำนั้น

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. ยกตัวอย่างความสามารถและความดีของตนเองและผู้อื่นได้
2. บอกผลจากความสามารถและความดีของตนเองและผู้อื่นได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ลักษณะความสามารถและลักษณะความดีของตนเองและผู้อื่น เช่น 
    - ความกตัญญูกตเวที                             - ความมีระเบียบวินัย 
    - ความรับผิดชอบ                                 - ความขยัน อดทนอดกลั้น 
    - การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่น         - ความซื่อสัตย์สุจริต 
    - ความเมตตา
2. ผลของการกระทำความดี เช่น ภาคภูมิใจ มีความสุขได้รับการชื่นชมยกย่อง

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการปฏิบัติ
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ : เทคนิค Jigsaw)
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การทำความดี

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูนำภาพเด็กช่วยผู้ใหญ่ถือสิ่งของ และภาพเด็กช่วยผู้ใหญ่กวาดลานวัด มาให้นักเรียนดู แล้วร่วมกันวิเคราะห์ว่า เด็กในภาพทำความดีหรือไม่ อย่างไร
2. ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง ลักษณะความสามารถและความดีของบุคคล จากหนังสือเรียน
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ตามความสมัครใจ และให้นักเรียนคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มรองหัวหน้ากลุ่ม  เลขานุการกลุ่ม พร้อมตั้งชื่อกลุ่ม
4. นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเองมาอภิปรายสนทนาแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่มเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
5. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปผลดีของความมีระเบียบวินัย และยกตัวอย่างความกตัญญูกตเวทีที่ตนเคยปฏิบัติพร้อมทั้งผลดีที่เกิดจากการปฏิบัติ แล้วส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอที่หน้าชั้นเรียนโดยครูคอยอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3  คน  ออกมาเล่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนในครั้งที่แล้ว เรื่อง การทำความดี  ให้เพื่อนฟัง แล้วครูคอยอธิบายเพิ่มเติมเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียน
2. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การทำความดี ซึ่งประกอบด้วย 
    - ความกตัญญูกตเวที
    - ความรับผิดชอบ
    - ความขยัน
    - ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นและช่วยเหลือผู้อื่น 
    - ความซื่อสัตย์ 
    - ความเมตตากรุณา
3. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-5 คน ตามความสมัครใจ แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันหาข่าวเกี่ยวกับ การทำความดีจากหนังสือพิมพ์ หรือสื่อต่างๆ ตามความเหมาะสม นำมาติดลงในกระดาษรายงานแล้วเขียนบอกผลจากการทำความดีนั้นๆ ความยาวไม่เกิน 10 บรรทัด
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน โดยครูคอยให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
5. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันแต่งนิทานสั้นๆ เกี่ยวกับคุณธรรมที่ได้เรียนมา 1 เรื่อง โดยมีเค้าโครงเกี่ยวกับ คุณธรรมที่แสดงถึงคุณความดี

ชั่วโมงที่ 5-6
1. ครูสุ่มเรียกนักเรียน 2-3 คน ออกมาเล่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนเรื่อง การทำความดีให้เพื่อนฟัง เพื่อทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมา
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาเล่านิทานที่กลุ่มแต่งขึ้นที่หน้าชั้นเรียน โดยครูและเพื่อนนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ที่ได้รับจากนิทานแต่ละเรื่อง แล้วครูแนะนำให้นักเรียนนำประโยชน์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
4. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง การทำความดี แล้วครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยคำตอบในใบงาน
5. ครูให้นักเรียนทำสมุดบันทึกความดี โดยเขียนบันทึกความดีของตนเองหรือพบเห็นผู้อื่นกระทำความดีที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันพร้อมบอกผลดีที่เกิดขึ้นจากการกระทำนั้นพร้อมตกแต่งรูปเล่มให้สวยงาม

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การทำความดี

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการ
 เรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การทำความดี

 แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 
 เรื่อง การทำความดี

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำสมุดบันทึกความดี

 แบบประเมินการทำสมุดบันทึกความดี

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการ
 เรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การทำความดี

 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4
 เรื่อง การทำความดี

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  สังคมศึกษาฯ  ป.1
2. ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน
3. ใบงานที่ 1.1  เรื่อง  การทำความดี

แหล่งการเรียนรู้
1. ผู้ปกครอง  และ/หรือผู้รู้
2. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้