Log in | วันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2561 | 16:33 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ศาสนาของเรา

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 3 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 11,217 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง แบบอย่างที่ดี เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ประวัติสาวก ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่าง เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถนำมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ส 1.1  ป.1/2  ชื่นชมและบอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก  เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกการกระทำของศาสนิกชนตัวอย่างที่สามารถนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติตนได้
2. บอกคุณความดีของศาสนิกชนที่กำหนดให้ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. พุทธสาวก พุทธสาวิกา
    - สามเณรบัณฑิต
2. ชาดก
    - วัณณุปถชาดก
    - สุวัณณสามชาดก
3. ศาสนิกชนตัวอย่าง
    - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
    - เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม)

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 -
ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 -
กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ซื่อสัตย์สุจริต
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้ 
4. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบการแสดงบทบาทสมมุติ  วิธีสอนแบบบรรยาย)

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ให้นักเรียนดูภาพการกระทำที่เป็นแบบอย่างที่ดี เช่น การตักบาตร การกวาดลานวัด การเก็บขยะในลำคลอง  การกระทำที่เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี เช่น การรังแกหรือทำร้ายสัตว์  แล้วให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ว่า  การกระทำในภาพใดเป็นแบบอย่างที่ดี  พร้อมให้เหตุผลประกอบ
2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า  การช่วยกวาดลานวัด การเก็บขยะ เป็นการกระทำที่เป็นประโยชน์เป็นแบบอย่างที่ดี ส่วนการรังแกหรือทำร้ายสัตว์ เป็นการทรมานสัตว์ เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีและไม่เหมาะสม
3. ให้นักเรียนยกตัวอย่างบุคคลที่นักเรียนประทับใจ หรือยึดถือเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน  โดยครูยกตัวอย่างให้นักเรียนสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์หรือวิถีชีวิตประจำวันได้  เช่น
    - ยึดถือคุณยายเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน  เพราะคุณยายเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ความรักและเมตตากับหลานๆ และชอบพาหลานๆ ไปทำบุญที่วัดในวันหยุด
    - ยึดถือคุณครูเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน  เพราะคุณครูใจดี  และพูดจาสุภาพเรียบร้อย
4. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า  การยึดถือบุคคลดังกล่าวเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเป็นสิ่งที่ดีและเหมาะสม และเชื่อมโยงให้นักเรียนทราบและเข้าใจว่า ในสมัยพุทธกาลก็มีตัวอย่างของพุทธสาวก พุทธสาวิกาที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเช่นกัน
5. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5-7 คน ตามความสมัครใจ เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับพุทธสาวก พุทธสาวิกา และบุคคลตัวอย่างจากชาดก  ในหนังสือเรียน  กลุ่มละ 1 เรื่อง  โดยให้ตัวแทนกลุ่มออกมาจับสลากเรื่องที่ต้องศึกษา   ดังนี้
    - หมายเลข 1   ศึกษาเรื่อง สามเณรบัณฑิต
    - หมายเลข 2   ศึกษาเรื่อง วัณณุปถชาดก
    - หมายเลข 3   ศึกษาเรื่อง สุวัณณสามชาดก
6. ให้สมาชิกแต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาและสรุปความรู้  แล้วร่วมกันวางแผนและฝึกซ้อมการแสดงบทบาทสมมุติ โดยมีครูเป็นผู้ช่วยแนะนำเมื่อนักเรียนเกิดปัญหาหรือข้อสงสัย
7. ให้แต่ละกลุ่มแสดงบทบาทสมมุติหน้าชั้นเรียน ตามลำดับหมายเลขกลุ่ม (อาจมีหมายเลขกลุ่มที่ซ้ำกัน ให้ครูจับสลากการแสดงอีกครั้ง)
8. ครูชมเชยและให้ข้อเสนอแนะในผลงานการแสดงบทบาทสมมุติ  แล้วให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้และข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องที่แสดงบทบาทสมมุติ
9. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 2.1  เรื่อง ข้อคิดและแบบอย่างที่ดี  เมื่อทำเสร็จแล้วให้นำส่งครูตรวจ
10. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง สามเณรบัณฑิต  วัณณุปถชาดก และสุวัณณสามชาดก

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ให้นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการกระทำที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นศาสนิกชนที่ดี เช่น ไม่พูดหยาบคาย ไม่ลักขโมย กตัญญูต่อพ่อแม่ เคารพเชื่อฟังครูอาจารย์เป็นต้น
2. ครูอธิบายให้นักเรียนทราบว่า  บุคคลที่เป็นตัวอย่างของศาสนิกชนที่ดีที่แสดงออกและเห็นได้อย่างชัดเจนคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
3. ครูให้นักเรียนแต่ละคนศึกษาความรู้เกี่ยวกับ ศาสนิกชนตัวอย่าง  จากหนังสือเรียน  ดังนี้
    - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
    - เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม)
4. ครูให้นักเรียนช่วยกันบอกการกระทำที่เป็นแบบอย่างที่ดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และเจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) แล้วไปเขียนบนกระดานหน้าชั้นเรียน
5. ครูช่วยอธิบายและสรุปให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชนตัวอย่าง  ดังนี้
    - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความกตัญญูกตเวที  พระองค์ทรงเอาพระทัยใส่พระราชชนนีทั้งยามปกติและในยามที่พระราชชนนีสิ้นพระชนม์แล้ว
    - เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (หนูพร้อม) ท่านรอดพ้นจากความตายเพราะอานิสงส์แห่งการสวดมนต์และการทำความดี
6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง ศาสนิกชนตัวอย่าง

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ

 แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมุติ

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  สังคมศึกษาฯ  ป.1
2. ตัวอย่างสื่อประกอบการสอน
3. วีดิทัศน์เกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์ และการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
4. ใบงานที่ 2.1  เรื่อง ข้อคิดและแบบอย่างที่ดี

แหล่งการเรียนรู้
1. ผู้ปกครอง  และ/หรือผู้รู้
2. ห้องจริยธรรมหรือห้องพุทธศาสน์
3. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้