Log in | วันจันทร์ที่ 21 พ.ค. 2561 | 20:13 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

แรงของเรา

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 2 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 37,588 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แรงของเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ดึงและผลัก เวลา 13 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การดึงและการผลักวัตถุ  เป็นการออกแรงกระทำต่อวัตถุ  ซึ่งอาจทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรืออาจไม่เคลื่อนที่  และเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรืออาจไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่าง

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ว 4.1  ป.1/1  ทดลองและอธิบายการดึงหรือการผลักวัตถุ
   ว 8.1  ป.1/1  ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ    
             ป.1/2  วางแผนการสังเกต  สำรวจตรวจสอบ  ศึกษาค้นคว้า  โดยใช้ความคิดของตนเองและของครู
             ป.1/3  ใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการสำรวจตรวจสอบ  และบันทึกผลด้วยวิธีง่ายๆ
             ป.1/4  จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบ  และนำเสนอผล
             ป.1/5  แสดงความคิดเห็นในการสำรวจตรวจสอบ
             ป.1/6  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต  สำรวจตรวจสอบ  โดยเขียนภาพหรือข้อความสั้นๆ
             ป.1/7  นำเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อื่นเข้าใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายของแรงได้
2. ทำการทดสอบเกี่ยวกับแรงได้
3. บรรยายประโยชน์ของแรงได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. ความหมายของแรง
2. แรงดึง
3. แรงผลัก

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสังเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
 - กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์)  
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่  7

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนท่องบทร้องเล่น “แม่งูเอ๋ย”  และเล่นเกมงูกินหาง
                                                   
                                                        แผนภูมิบทร้องเล่น
“แม่งูเอ๋ย”
                                พ่องู - แม่งูเอ๋ย  กินน้ำบ่อไหน                        แม่งู - กินน้ำบ่อโศก
                                ลูกงู - โยกไป  ก็โยกมา  (ทำท่าโยกตัวไปทางซ้าย-ขวา)
                                พ่องู - แม่งูเอ๋ย  กินน้ำบ่อไหน                        แม่งู - กินน้ำบ่อทราย
                                ลูกงู - ย้ายไป  ก็ย้ายมา  (ทำท่าส่ายเอวไปทางซ้าย-ขวา)
                                พ่องู - แม่งูเอ๋ย  กินน้ำบ่อไหน                        แม่งู - กินน้ำบ่อหิน
                                ลูกงู - บินไป  ก็บินมา  (ทำท่าบินไปทางซ้าย-ขวา)
                                พ่องู - แม่งูเอ๋ย  กินหัวหรือกินหาง                   แม่งู - “กินกลางตลอดตัว”
                                                                                                     “กินหัวตลอดตัว”
                                                                                                     “กินหางตลอดตัว”

2. ครูให้นักเรียนดูภาพการออกแรงของคนเราในการทำกิจกรรมต่างๆ แล้วร่วมกันอภิปรายตามหัวข้อที่กำหนดให้
    - จากภาพ  คนในภาพกำลังทำกิจกรรมอะไร
    - การกระทำของคนในภาพต้องออกแรงหรือไม่  สังเกตได้จากสิ่งใด
    - กิจกรรมในภาพใด  เป็นแรงผลัก  หรือแรงดึง
    - แรงผลัก  คืออะไร
    - แรงดึง  คืออะไร
    - แรงมีประโยชน์อย่างไร
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.1  แรงคืออะไร (1)  ดังนี้
    1) แบ่งกลุ่มนักเรียน  กลุ่มละ 2-3 คน
    2) ให้แต่ละกลุ่มยกโต๊ะเรียนจากหน้าห้องไปหลังห้อง  หรือจากด้านซ้ายของห้องไปด้านขวา
    3) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปผลการทำกิจกรรมตามหัวข้อที่กำหนดในใบงาน
4. ครูให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรมว่า  แรงคืออะไร  มีประโยชน์อย่างไร

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูพานักเรียนไปดูชิงช้าที่สนามเด็กเล่น  แล้วตั้งคำถามให้นักเรียนช่วยกันอภิปรายคาดเดาคำตอบ  ดังนี้
    1) การที่นักเรียนจะแกว่งชิงช้าให้เคลื่อนไหวได้  นักเรียนต้องใช้แรงอะไร
    2) ถ้านักเรียนจะจับชิงช้าที่กำลังแกว่งอยู่ให้หยุดเคลื่อนไหว  นักเรียนต้องใช้แรงอะไร
    3) จากข้อ 1), 2)  ให้นักเรียนสรุปความหมายว่า  แรงคืออะไร
    4) แรงที่แกว่งชิงช้าให้เคลื่อนไหวกับแรงที่จับชิงช้าที่กำลังแกว่งให้หยุดนิ่ง  การกระทำใดใช้แรงมากกว่ากัน
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.2  แรงคืออะไร (2)  ดังนี้
    1) แบ่งกลุ่มนักเรียน  กลุ่มละ 2-3 คน
    2) ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทน  1  คน  นั่งบนชิงช้า  แล้วให้เพื่อนช่วยแกว่ง
    3) ใช้มือดึงชิงช้าที่กำลังแกว่งให้หยุดนิ่ง
3. ให้นักเรียนสรุปความรู้จากการทำกิจกรรมในใบงานตามหัวข้อที่กำหนดให้  แล้วผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรม  เรื่อง  แรง

ชั่วโมงที่ 5-6
1. ครูตั้งคำถามว่า  แรงดึงและแรงผลัก   คืออะไร  มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย  เพื่อคาดเดาคำตอบ
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.3 เรื่อง แรงดึง-แรงผลัก โดยปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
    1) แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2  กลุ่มเท่าๆ กัน แล้วชักเย่อกัน สังเกตการออกแรงดึงของแต่ละฝ่าย
    2) ให้แต่ละกลุ่มลองผลักตุ๊กตาล้มลุกเบาๆ แล้วสังเกตผล จากนั้นออกแรงเพิ่มขึ้น  สังเกตผลโดยเปรียบเทียบกับครั้งแรก
    3) บันทึกผลการทำกิจกรรมในใบงาน
3. ครูให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรมเรื่อง แรงดึง แรงผลัก และประโยชน์ของแรง

ชั่วโมงที่ 7-8
1. ครูตั้งคำถามว่า  ถ้าคนเราออกแรงกระทำต่อวัตถุ  จะมีผลทำให้วัตถุนั้นเป็นอย่างไร  แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายคาดเดาคำตอบ
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.4 เรื่อง ผลของแรงที่มีต่อวัตถุ โดยปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
    1) ให้ปั้นดินน้ำมันจากก้อนสี่เหลี่ยมให้เป็นก้อนกลม
    2) สังเกตการออกแรงในขณะปั้น  และการเปลี่ยนแปลงของดินน้ำมัน  แล้วบันทึกผล
    3) ขยำแผ่นกระดาษให้เป็นก้อน  แล้วคลี่ออกดู
    4) สังเกตการออกแรงและการเปลี่ยนแปลงของแผ่นกระดาษแล้วบันทึกผล
3. ให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น แล้วครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรมเรื่อง  ผลของแรงต่อวัตถุ

ชั่วโมงที่ 9-10
1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.5 ดินน้ำมันเปลี่ยนรูป  โดยให้นักเรียนปั้นดินน้ำมันให้เป็นรูปทรงเรขาคณิตแบบต่างๆ แล้วบันทึกผลลงในใบงาน
2. ครูให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรมเรื่อง  ดินน้ำมันเปลี่ยนรูป

ชั่วโมงที่ 11
1. ครูให้นักเรียนร้องเพลง ปักเป้า  และทำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ

                                                                  เพลง ปักเป้า
                                       ปักเป้าถลาร่อนลม                      ชื่นชมกระชั้นกระชิด
                                ยักไหล่ ส่ายหน้านิดนิด                       ปักเป้าตัวนิดแผลงฤทธิ์น่ารัก
                                ยักหนึ่ง ยักสอง ยักครึ่ง                      ยักครึ่ง ครึ่ง มายัก ยัก ยัก

2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.6 แผนผังความคิด  โดยให้นักเรียนอภิปรายกลุ่มว่า  ผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุมีอะไรบ้าง และสรุปเขียนเป็นแผนผังความคิด  แล้วครูให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรมและเฉลยคำตอบ

ชั่วโมงที่ 12-13
1. ครูให้นักเรียนช่วยกันพูดสรุปเกี่ยวกับการออกแรงดึงและแรงผลัก แล้วเขียนลงในสมุด
2. ครูให้นักเรียนดูภาพที่กำหนดว่า เกิดจากแรงดึงหรือแรงผลัก  และผลของแรงที่เกิดขึ้น  แล้วบันทึกข้อมูลลงในสมุด

3. ครูให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรม  และเฉลยคำตอบ
5. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.7  ฝึกคิด  พิชิตคำถาม  เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ
6. ครูให้นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 7.1 เรื่อง แรงดึง แรงผลักในชีวิตประจำวัน โดยให้นักเรียนสำรวจการใช้แรงดึงแรงผลักในชีวิตประจำวัน แล้วบันทึกข้อมูล

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่  7

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน 

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1 

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2 

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่ 1.3 

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.4

 ใบงานที่ 1.4 

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.5

 ใบงานที่ 1.5 

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.6

 ใบงานที่ 1.6 

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.7

 ใบงานที่ 1.7 

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 7.1

 แบบประเมินชิ้นงาน/ภาระงานที่ 7.1 เรื่อง แรง
 ดึง แรงผลักในชีวิตประจำวัน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  วิทยาศาสตร์  ป.1
2. ใบความรู้ที่ 1.1  แรงดึง-แรงผลัก
3. ใบความรู้ที่ 1.2  ผลของแรงที่มีต่อวัตถุ
4. ใบงานที่ 1.1  แรงคืออะไร (1)
5. ใบงานที่ 1.2  แรงคืออะไร (2)
6. ใบงานที 1.3  แรงดึง แรงผลัก
7. ใบงานที่ 1.4  ผลของแรงที่มีต่อวัตถุ
8. ใบงานที่ 1.5  ดินน้ำมันเปลี่ยนรูป
9. ใบงานที่ 1.6  แผนผังความคิด
10. ใบงานที่ 1.7  ฝึกคิด  พิชิตคำถาม

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้