Log in | วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561 | 6:28 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ของเล่นแสนรัก ของใช้ใกล้ตัว

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 2 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 26,266 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ของเล่นแสนรัก ของใช้ใกล้ตัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง วัสดุใกล้ตัว เวลา 7 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ลักษณะหรือสมบัติต่างๆ ของวัสดุสามารถนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ในชีวิตประจำวัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ว 3.1  ป.1/2  จำแนกวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ ในชีวิตประจำวัน  รวมทั้งระบุเกณฑ์ที่ใช้จำแนก
   ว 8.1  ป.1/1  ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ    
             ป.1/2  วางแผนการสังเกต  สำรวจตรวจสอบ  ศึกษาค้นคว้า  โดยใช้ความคิดของตนเองและของครู
             ป.1/3  ใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการสำรวจตรวจสอบ  และบันทึกผลด้วยวิธีง่ายๆ
             ป.1/4  จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบ  และนำเสนอผล
             ป.1/5  แสดงความคิดเห็นในการสำรวจตรวจสอบ
             ป.1/6  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต  สำรวจตรวจสอบ  โดยเขียนภาพหรือข้อความสั้นๆ
             ป.1/7  นำเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อื่นเข้าใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. จำแนกวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ในชีวิตประจำวันได้
2. ระบุเกณฑ์ที่ใช้จำแนกวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. การจำแนกวัสดุที่ใช้ทำของใช้
    - กระดาษ
    - ผ้า
    - พลาสติก
    - ไม้
    - โลหะ
2. สมบัติหรือลักษณะของวัสดุแต่ละชนิด
3. เกณฑ์ในการจำแนกวัสดุที่ใช้ทำของใช้
    - รูปร่าง
    - สี
    - ขนาด
    - พื้นผิว
    - ความแข็ง

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
 - กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. มุ่งมั่นในการทำงาน
3. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์) 
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่  6

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนเล่นเกมการจำแนกและจัดกลุ่มของสิ่งต่างๆ  โดยครูนำลูกอมที่มีลักษณะต่างๆ  และมีสีต่างๆ มาวางไว้บนโต๊ะให้นักเรียนดู  แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายตามหัวข้อที่กำหนดให้และช่วยกันจัดกลุ่มลูกอมที่มีรูปร่างแบบเดียวกันเข้าด้วยกัน  และให้นักเรียนอภิปรายร่วมกันในหัวข้อ  ดังนี้
    - ลูกอมที่นำมาให้ดูมีรูปร่างกี่ลักษณะ  อะไรบ้าง
    - ถ้าจัดกลุ่มลูกอมที่มีรูปร่างเดียวกันไว้ด้วยกัน  จะจัดได้กี่กลุ่ม  อะไรบ้าง
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 2.1  การจำแนกวัสดุ  ดังนี้
    1) แบ่งกลุ่มให้นักเรียนนำของใช้ที่ทำมาจากวัสดุต่างๆ (เช่น  กระดาษ  ผ้า  พลาสติก  ไม้  โลหะ)  มาวางรวมกันบนโต๊ะ
    2) ให้นักเรียนช่วยกันจำแนกและจัดกลุ่มของใช้ตามลักษณะของวัสดุ  โดยของใช้ที่ทำจากวัสดุประเภทเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกัน  จดบันทึกและวาดภาพของใช้ลงในใบงาน
    3) ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายตามหัวข้อที่กำหนด
3. ครูให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูให้นักเรียนร้องเพลง รถไฟ-รถเจ๊ก  และทำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ

                                                              เพลง รถไฟ-รถเจ๊ก  
                                   รถไฟไม่ใช่รถเจ๊ก            เพราะทำด้วยเหล็ก  ฉึกฉัก  ฉึกฉัก
                               รถเจ๊กไม่ใช่รถไฟ                เพราะทำด้วยไม้  คร่อกแคร่ก  คร่อกแคร่ก
 

2. ครูนำตัวอย่างวัสดุต่างๆ  ที่ใช้ทำของเล่นและของใช้มาให้นักเรียนดู  (เช่น  กระดาษ  ผ้า  พลาสติก  ไม้  โลหะ)  แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า  สิ่งของที่ทำมาจากวัสดุแต่ละชนิด  จะมีสมบัติหรือลักษณะเป็นอย่างไร
3. ให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่  2.2  สมบัติหรือลักษณะของวัสดุ  ดังนี้
    1) แบ่งกลุ่มให้นักเรียนนำสิ่งของที่ทำด้วยวัสดุต่างๆ  ตามที่กำหนดให้ในใบงาน  มาวางไว้บนโต๊ะ
    2) ใช้มือลูบคลำสัมผัสสิ่งของที่ทำมาจากวัสดุต่างๆ แล้วเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างกันของวัสดุแต่ละประเภทว่า  มีลักษณะอย่างไร
    3) จดบันทึกสมบัติหรือลักษณะของวัสดุแต่ละประเภทลงในใบงาน
4. ครูให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรมเรื่อง  สมบัติและลักษณะของวัสดุแต่ละประเภท  ครูประเมินผลการเรียนของนักเรียน

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 3-4 คน  แล้วปฏิบัติกิจกรรม  ดังนี้
    1) ให้แต่ละกลุ่มนำของเล่นและของใช้  มาอย่างละ 1 ชิ้น 
    2) นำของเล่นและของใช้ของทุกกลุ่มมารวมกันที่หน้าชั้น
    3) ครูให้แต่ละกลุ่มผลัดกันออกไปจำแนกสิ่งของเหล่านั้นเป็นกลุ่ม  พร้อมกับบอกเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนก
    4) ให้ทุกกลุ่มออกมาจำแนกสิ่งของจนครบทุกกลุ่ม  และร่วมกันสรุปความรู้
2. ครูให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง  สมบัติของวัสดุที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกและจัดกลุ่มสิ่งของ แล้วเขียนเป็นแผนผังความคิด

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 2.3  สิ่งประดิษฐ์ของฉัน  โดยให้นักเรียนประดิษฐ์ของเล่น  หรือของใช้จากเศษวัสดุต่างๆ จดบันทึกข้อมูลการประดิษฐ์และวาดภาพสิ่งประดิษฐ์ลงในใบงาน 
2. ให้นักเรียนนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 5
1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 2.4  การปั้นของเล่น  โดยให้นักเรียนนำดินเหนียวหรือดินน้ำมันมาปั้นเป็นของเล่น  แล้วจดบันทึกข้อมูลการทำงานและวาดภาพลงในใบงาน
2. ครูให้นักเรียนนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 6
1. ครูให้นักเรียนช่วยกันพูดสรุปเกี่ยวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการจำแนกวัสดุที่ใช้ทำของเล่น  ของใช้ในชีวิตประจำวัน
2. ครูให้นักเรียนจับคู่กัน แล้วจัดทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 6.1 โดยปฏิบัติ  ดังนี้
    1) รวบรวมภาพของเล่น และของใช้ จำนวน 8-10 ภาพ จากสื่อต่างๆ  เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสารที่ไม่ใช้แล้ว  แผ่นใบปลิวโฆษณา
    2) บอกสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ตามภาพที่หามา
    3) กำหนดเกณฑ์ที่ใช้จำแนกสิ่งของในภาพ
    4) จำแนกภาพสิ่งของเป็นกลุ่มตามเกณฑ์  และนำไปติดลงในกระดาษ  พร้อมกับตกแต่งให้สวยงาม
    5) ผลัดกันนำเสนอผลงาน  และรวบรวมกันนำไปติดป้ายนิเทศ
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 2.5  ฝึกคิด  พิชิตคำถาม  เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจ

ชั่วโมงที่ 7
1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 2.6  ทำได้หรือไม่  ดังนี้
    1) วาดภาพของเล่นและของใช้ที่ชอบมากที่สุด  มาอย่างละ  1  ภาพ  และบันทึกข้อมูล
    2) จับคู่ข้อความที่สัมพันธ์กันระหว่างสิ่งของต่างๆ ที่เป็นของเล่นและของใช้
    3) บอกชื่อของเล่นและของใช้ในชีวิตประจำวันที่ทำมาจากวัสดุต่างๆ
    4) ให้นักเรียนอภิปรายกลุ่มว่า  จะนำความรู้เรื่อง  ของเล่น ของใช้  ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร  และเขียนสรุปเป็นแผนผังความคิดแล้วนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
2. ครูให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรม

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่  6

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1 

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.2

 ใบงานที่ 2.2 

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.3

 ใบงานที่ 2.3 

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.4

 ใบงานที่ 2.4 

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.5

 ใบงานที่ 2.5 

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.6

 ใบงานที่ 2.6 

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 นักเรียนทำชิ้นงานที่ 6.1

 แบบประเมินชิ้นงานที่ 6.1 เรื่อง จำแนกของเล่น
 ของใช้

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  วิทยาศาสตร์  ป.1
2. ใบงานที่ 2.1  การจำแนกวัสดุ
3. ใบงานที่ 2.2  สมบัติหรือลักษณะของวัสดุ
4. ใบงานที่ 2.3  สิ่งประดิษฐ์ของฉัน
5. ใบงานที่ 2.4  การปั้นของเล่น
6. ใบงานที่ 2.5  ฝึกคิด  พิชิตคำถาม
7. ใบงานที่ 2.6  ทำได้หรือไม่

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้