Log in | วันอาทิตย์ที่ 27 พ.ค. 2561 | 6:31 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ของเล่นแสนรัก ของใช้ใกล้ตัว

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 2 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 128,585 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ของเล่นแสนรัก ของใช้ใกล้ตัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ของเล่นและของใช้ของฉัน เวลา 7 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

วัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ในชีวิตประจำวันอาจมีรูปร่าง  สี  ขนาด  พื้นผิว  ความแข็ง  เหมือนกันหรือแตกต่างกัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ว 3.1  ป.1/1  สังเกตและระบุลักษณะที่ปรากฏหรือสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ในชีวิตประจำวัน
   ว 8.1  ป.1/1  ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ    
            ป.1/2  วางแผนการสังเกต  สำรวจตรวจสอบ  ศึกษาค้นคว้า  โดยใช้ความคิดของตนเอง  และของครู
            ป.1/3  ใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการสำรวจตรวจสอบ  และบันทึกผลด้วยวิธีง่ายๆ
            ป.1/4  จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบ  และนำเสนอผล
            ป.1/5  แสดงความคิดเห็นในการสำรวจตรวจสอบ
            ป.1/6  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต  สำรวจตรวจสอบ  โดยเขียนภาพหรือข้อความสั้นๆ
            ป.1/7  นำเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อื่นเข้าใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความหมายของของเล่นและของใช้ได้
2. บอกลักษณะของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ได้
3. สังเกตและเปรียบเทียบลักษณะของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. วัสดุที่ใช้ทำของเล่น
2. วัสดุที่ใช้ทำของใช้
3. การเปรียบเทียบลักษณะของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
 - กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. มุ่งมั่นในการทำงาน
3. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์)  
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่  6

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนร้องเพลงงานสิ่งใด  และทำท่าทางประกอบตามจินตนาการ
                                                             เพลง  งานสิ่งใด
                                                                                                            คำร้อง บัณฑิต  บุญยาคม
                                      งานสิ่งใด  งานสิ่งใด                         แม้ใครละเลยทิ้งปล่อย
                        มัวแต่คอย  เฝ้าแต่คอย                                    หวังคอยแต่เกี่ยงโยนกลอง
                               ไม่มีเสร็จ  ไม่มีเสร็จ  รับรอง                       จำไว้ทุกคนต้องทำงาน
                        เราต้องช่วยกัน  ช่วยกัน ช่วยกัน  ช่วยกัน

2. ครูนำภาพของเล่นและของใช้ชนิดต่างๆ มาให้นักเรียนดู  แล้วร่วมกันอภิปรายตามหัวข้อที่กำหนดให้  ดังนี้
    - จากภาพมีของเล่น  และของใช้อะไรบ้าง
    - นักเรียนมีของเล่นของใช้เหมือนกับในภาพหรือไม่  อะไรบ้าง
    - ของเล่นและของใช้คืออะไร
    - ของเล่นและของใช้ในภาพมีลักษณะอย่างไร  (รูปร่าง  สี  พื้นผิว  ขนาด  ความแข็ง)
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่  1.1  ของเล่นของฉัน  ดังนี้
    1) แบ่งกลุ่ม  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำว่าวมาสังเกต
    2) ให้นักเรียนวาดภาพว่าวลงในสมุด  และระบายสี
    3) ให้ใช้มือสัมผัสว่าวทุกส่วน
    4) ให้สังเกตขนาดของว่าว  หรือเปรียบเทียบกับขนาดของซองจดหมาย
    5) บันทึกข้อมูลที่สังเกตได้เกี่ยวกับ รูปร่าง  สี  พื้นผิว  ขนาด  และความแข็งของว่าว
    6) นำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น
4. ให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการสังเกตลักษณะของเล่นในด้านต่างๆ

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูนำของใช้ต่างๆ ในชีวิตประจำวันมาให้นักเรียนดู  (เช่น  หวี  ผ้าขนหนู  และแปรงสีฟัน  เป็นต้น)
2. ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า สิ่งของต่างๆ เรียกว่าอะไร มีประโยชน์ใช้ทำอะไร แล้วให้บอกความหมายของคำว่า ของใช้ คืออะไร  ของใช้แต่ละชนิดมีลักษณะอย่างไร
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่  1.2  ของใช้ของฉัน  ดังนี้
    1) แบ่งกลุ่มให้นักเรียนนำของใช้ต่างๆ มากองรวมกันบนโต๊ะ (ประมาณ 5-8 ชิ้น)
    2) ให้สังเกตลักษณะของใช้แต่ละชิ้นว่า มีรูปร่างอย่างไร มีสีอะไร มีลักษณะพื้นผิวเป็นอย่างไร  ขนาดและความแข็งแรงเป็นอย่างไร
    3) บันทึกข้อมูลที่สังเกตได้ลงในสมุด  ผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
4. ครูให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรมเกี่ยวกับลักษณะของใช้ในด้านต่างๆ (เช่น  รูปร่าง  สี  พื้นผิว  ขนาด  และความแข็ง)

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.3  ของเล่น  ของใช้  ดังนี้
    1) ให้นักเรียนสำรวจภายในห้องเรียนว่า  พบของใช้อะไรบ้าง
    2) ให้นักเรียนสำรวจสนามเด็กเล่นว่า  พบของเล่นอะไรบ้าง
    3) บันทึกผลการสำรวจ  โดยวาดภาพในตาราง
2. ครูให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.4  ชนิดของวัสดุ  ดังนี้
    1) ให้นักเรียนสำรวจของเล่นและของใช้ของตนเองว่า  มีอะไรบ้าง
    2) สังเกตดูว่า  ของเล่นและของใช้เหล่านั้น  ทำมาจากวัสดุชนิดใด
    3) บันทึกผลการสำรวจลงในตาราง  พร้อมวาดภาพประกอบ
2. ครูให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 5
1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.5  สมุดภาพของเล่น  โดยให้นักเรียนวาดภาพหรือหาภาพของเล่นที่ทำจากวัสดุต่างๆ มาติดลงในใบงาน พร้อมทั้งเขียนชื่อและบอกวัสดุที่ใช้ทำของเล่นชนิดนั้น
2. ให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 6
1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 1.6  สมุดภาพของใช้  โดยให้นักเรียนวาดภาพหรือหาภาพของใช้ที่ทำจากวัสดุต่างๆ  มาติดลงในใบงาน  พร้อมทั้งเขียนชื่อและบอกวัสดุที่ใช้ทำของใช้ชนิดนั้น
2. ครูให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรม

ชั่วโมงที่ 7
1. ครูให้นักเรียนช่วยกันสรุปเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้  แล้วเขียนลงในสมุด
2. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.7 ของเล่น ของใช้ของฉัน โดยให้นักเรียนวาดภาพหรือติดภาพของเล่นและของใช้ลงสมุดอย่างละ  1  ภาพ  จากนั้นเขียนบอกสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นและของใช้ชนิดนั้น และเปรียบเทียบว่าของเล่นและของใช้ในภาพมีสมบัติด้านใดเหมือนกัน และแตกต่างกันบ้าง
3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.8  ฝึกคิด  พิชิตคำถาม  เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจ

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.3

 ใบงานที่ 1.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.4

 ใบงานที่ 1.4

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.5

 ใบงานที่ 1.5

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.6

 ใบงานที่ 1.6

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.7

 ใบงานที่ 1.7

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.8

 ใบงานที่ 1.8

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  วิทยาศาสตร์  ป.1
2. ใบงานที่ 1.1  ของเล่นของฉัน
3. ใบงานที่ 1.2  ของใช้ของฉัน
4. ใบงานที่ 1.3  ของเล่นของใช้
5. ใบงานที่ 1.4  ชนิดของวัสดุ
6. ใบงานที่ 1.5  สมุดภาพของเล่น
7. ใบงานที่ 1.6  สมุดภาพของใช้
8. ใบงานที่ 1.7  ของเล่น ของใช้ของฉัน
9. ใบงานที่ 1.8  ฝึกคิดพิชิตคำถาม

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้