Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 0:45 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ตัวเรา

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 2 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 27,796 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ร่างกายของเรา (2) เวลา 9 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

อวัยวะภายนอกของมนุษย์ มีลักษณะและหน้าที่แตกต่างกัน อวัยวะเหล่านี้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต จึงต้องดูแลรักษา และป้องกันไม่ให้อวัยวะเหล่านี้ได้รับอันตราย

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ว 1.1  ป.1/3  สังเกตและอธิบายลักษณะ หน้าที่ และความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์  ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ
   ว 8.1  ป.1/1  ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ    
             ป.1/2  วางแผนการสังเกต  สำรวจตรวจสอบ  ศึกษาค้นคว้า  โดยใช้ความคิดของตนเองและของครู
             ป.1/3  ใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการสำรวจตรวจสอบ  และบันทึกผลด้วยวิธีง่ายๆ
             ป.1/4  จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบ  และนำเสนอผล
             ป.1/5  แสดงความคิดเห็นในการสำรวจตรวจสอบ
             ป.1/6  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต  สำรวจตรวจสอบ  โดยเขียนภาพหรือข้อความสั้นๆ
             ป.1/7  นำเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อื่นเข้าใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายลักษณะของอวัยวะภายนอกของร่างกายมนุษย์ได้
2. อธิบายหน้าที่และความสำคัญของอวัยวะภายนอกของร่างกายมนุษย์ได้
3. ดูแลรักษาความสะอาดของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. อวัยวะภายนอกของร่างกาย 
    - ปาก
    - มือและนิ้วมือ
    - ขาและเท้า
2. หน้าที่ของอวัยวะภายนอกของร่างกาย
3. การดูแลรักษาอวัยวะภายนอกของร่างกาย

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ : 5Es)  

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูให้นักเรียนร้องเพลง มากินข้าวซี และทำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ

                                                           เพลง  มากินข้าวซี 
                                         มากินข้าวซี ๆ                                 กับดีดี ๆ
                       แกงผัดเผ็ดและต้มยำ (ซ้ำ)                                 อำ อ่ำ อำ (ซ้ำ)

2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 2.1  ปากและฟันของคนเรา  ดังนี้
    1) ให้นักเรียนจับคู่กัน  สำรวจปากและฟันของเพื่อน
    2) วาดภาพปากและฟันของเพื่อนลงในใบงาน
    3) เขียนบอกหน้าที่และวิธีการดูแลรักษาปากและฟัน
3. ครูให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง หน้าที่ของปากและฟัน การดูแลรักษาปากและฟัน  ให้นักเรียนเขียนสรุปเป็นแผนผังความคิด  ครูประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
5. ครูให้นักเรียนร้องเพลง อยากมีฟันสวย  และทำท่าทางประกอบเพลงตามจินตนาการ

                                                             เพลง อยากมีฟันสวย
                                                 คนจนคนรวยอยากมีฟันสวยเหมือนกัน
                                                 ต้องหมั่นแปรงฟัน แล้วฟันก็จะสวยดี
                                                 ฟันเน่าเหม็นเช้าเย็น  ช่างเหม็นเหลือที่
                                                 เป็นเด็กดี ทุกคนต้องหมั่นแปรงฟัน

6. ครูนำหุ่นฟันจำลองมาให้นักเรียนดู  แล้วให้นักเรียนผลัดกันออกมาสาธิตวิธีการแปรงฟันของตนเองให้เพื่อนดู  ประมาณ 3-4 คน  แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องตามความคิดเห็นของนักเรียนแต่ละคน
7. ครูสาธิตและแนะนำวิธีการแปรงฟันอย่างถูกวิธีให้นักเรียนดู  แล้วให้นักเรียนผลัดกันออกมาสาธิตวิธีการแปรงฟันที่ถูกวิธีให้เพื่อนดู
8. ครูให้นักเรียนแต่ละคนแปรงฟันของตนเองอย่างถูกวิธี  แล้วให้เพื่อนผลัดกันตรวจดูฟันที่แปรงแล้วว่าเป็นอย่างไร  สะอาดหรือไม่  แล้วรายงานผลที่หน้าชั้น
9. ครูแนะนำให้นักเรียนแปรงฟันอย่างถูกวิธีหลังรับประทานอาหารทุกครั้ง  เพื่อป้องกันฟันผุ
10. ครูประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษาเรื่อง หนูนิดฟันผุ แล้วร่วมกันอภิปรายตามหัวข้อที่กำหนดให้

                หนูนิดชอบอมทอฟฟี่  และดื่มน้ำอัดลมเป็นประจำ  กินแล้วก็ไปเล่นโดยไม่ยอมใช้น้ำบ้วนปาก 
                หรือแปรงฟัน  ทำให้ฟันผุ  มีอาการปวดฟัน  หนูนิดรู้สึกทรมานมาก

    1) เพราะเหตุใด หนูนิดจึงฟันผุ
    2) ถ้าหนูนิดนำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟัง  นักเรียนจะแนะนำหนูนิดว่าอย่างไร
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 2.2  เด็กยุคใหม่ ฟันไม่ผุ  ดังนี้
    1) ให้นักเรียนแต่ละคนสำรวจการแปรงฟันของตนเอง  โดยขีดเครื่องหมายถูก ลงในตารางการสำรวจ  แล้วสรุปผลการสำรวจ
    2) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสำรวจฟันของเพื่อนในกลุ่มว่า มีสภาพเป็นอย่างไร  แล้วขีดเครื่องหมายถูก ลงในตาราง  พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข  และรายงานผลที่หน้าชั้น
    3) ให้นักเรียนแต่ละคนขีดเครื่องหมายถูก ลงในช่องสี่เหลี่ยมของภาพที่แสดงวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้อง แล้วสรุปผลดีของการแปรงฟันที่ถูกวิธี
3. ครูให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กว้างขวางและลึกซึ้งมากขึ้น
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับ การดูแลรักษาฟันอย่างถูกวิธี  ครูประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูให้นักเรียนเล่นเกม เป่ายิงฉุบ (ทำมือเป็นสัญลักษณ์ของ  ค้อน : กำมือ   กรรไกร : ชู 2 นิ้ว    กระดาษ : แบมือ  โดยกำหนดให้  ค้อนชนะกรรไกร  กรรไกรชนะกระดาษ  กระดาษชนะค้อน)
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่  2.3  มือของคนเรา  ดังนี้
    1) ให้นักเรียนสำรวจมือทั้ง  2  ข้าง ของตนเอง และเปรียบเทียบกับมือของเพื่อน
    2) ให้วาดภาพมือซ้ายและมือขวาของตนเองลงในใบงาน
    3) ให้นักเรียนเขียนบอกหน้าที่ของมือและวิธีการดูแลรักษามือ
3. ให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กว้างขวางลึกซึ้งมากขึ้น
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง การดูแลรักษามือ โดยให้นักเรียนเขียนเป็นแผนผังความคิด  ครูประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน
5. ครูเล่านิทานเรื่อง นิ้วมือทั้งห้าทะเลาะกัน

                                                             นิ้วมือทั้งห้าทะเลาะกัน
       กาลครั้งหนึ่ง  นิ้วมือทั้งห้าที่เคยอยู่ด้วยกันอย่างสามัคคีเกิดทะเลาะกัน  ต่างก็อวดตัวว่า  นิ้วของตนเองดีกว่านิ้วอื่นๆ  เช่น
                                   - นิ้วโป้ง      บอกว่า  ฉันใหญ่ที่สุด
                                   - นิ้วชี้         บอกว่า  ฉันชี้นิ้วสั่งงานให้คนอื่นทำงานได้
                                   - นิ้วกลาง    บอกว่า  ฉันสูงกว่าเพื่อน
                                   - นิ้วนาง      บอกว่า  ฉันใช้สวมแหวนหมั้น
                                   - นิ้วก้อย     บอกว่า  เวลาประนมมือไหว้  นิ้วก้อยจะอยู่ข้างหน้า
       ว่าแล้ว นิ้วทั้งห้า  ก็ชกต่อยกันจนวุ่นวาย

6. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปข้อคิดสอนใจที่ได้จากนิทาน
7. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 2.4  มือของฉัน  ดังนี้
    1) ให้นักเรียนวางฝ่ามือบนใบงาน  แล้วใช้ดินสอลากเส้นรอบนอกของฝ่ามือ  ให้กลายเป็นภาพรอยฝ่ามือของตนเองบนกระดาษ
    2) เขียนบอกชื่อเรียกของนิ้วมือแต่ละนิ้ว  แล้วระบายสีให้สวยงาม
8. ครูให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น 
9. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง นิ้วมือทั้งห้า  ครูประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน

ชั่วโมงที่ 4
1. ครูให้นักเรียนเล่นเกม ปริศนาคำทาย เกี่ยวกับร่างกายของคนเรา  เช่น
    1) อะไรเอ่ย  น้ำบ่อน้อย  ใช้บ่อยเท่าไหร่ก็ไม่หมด  (น้ำลาย)
    2) อะไรเอ่ย  เวลาเรายิ้ม  เค้ายิ้มตอบ  เวลาเราโกรธ  เขาโกรธตอบ  (กระจกเงา)
    3) อะไรเอ่ย  เป็นพี่น้องกัน  ไปไหนไปด้วยกัน  แต่มองกันไม่เห็น  (หู)
    4) อะไรเอ่ย  มี 2 ตา  2 ขา  ไม่มีแขน  เกาะติดหูแน่น  (แว่นตา)
2. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่  2.5  ขาและเท้าของคนเรา  ดังนี้
    1) สังเกตลักษณะขาและเท้าของตนเอง  เปรียบเทียบกับขาและเท้าของเพื่อน
    2) วาดภาพขาและเท้าของตนเองในใบงาน  แล้วระบายสีให้สวยงาม
    3) เขียนบอกหน้าที่ของขาและเท้า  วิธีการดูแลรักษาขาและเท้า
3. ครูให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น 
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง  ลักษณะ รูปร่าง หน้าที่ และการดูแลรักษาขาและเท้า โดยให้นักเรียนเขียนเป็นแผนผังความคิด  ครูประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน

ชั่วโมงที่ 5
1. ครูอ่านนิทานเรื่อง กวางหนุ่ม ให้นักเรียนฟัง แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ได้ข้อคิดสอนใจอะไรบ้าง

                                                          นิทานเรื่อง  กวางหนุ่ม
       กวางหนุ่มตัวหนึ่ง  เริ่มมีเขางอกออกมาจากหัวของมัน  ทุกครั้งที่มันดื่มน้ำในลำธาร  จะมองเห็นเงาของมันในน้ำ  มันรู้สึกชื่นชมพอใจเขาที่สวยงามบนหัวของตัวเอง  แต่เมื่อมองลงมาที่ขาทั้ง 4 ข้าง  มันกลับรู้สึกว่า  ขาทั้ง 4 ขา  ดูเกะกะ  ไม่สวยงามเท่ากับเขาบนหัวของตัวเองเลย
       ขณะนั้น  มีเสือโคร่งซุ่มจับกวางอยู่ใต้พุ่มไม้  พอกวางรู้สึกตัวก็วิ่งหนีเสืออย่างรวดเร็ว  เสือโคร่งวิ่งไล่ตาม  ปรากฏว่า  เขาของกวางไปเกี่ยวกับเถาวัลย์  ทำให้มันหนีไม่ทัน เกือบจะถูกเสือโคร่งจับกินเป็นอาหาร เมื่อมันหนีรอดมาได้ มันจึงรู้สึกว่า เขาทั้ง 2 ข้าง ของมันสวยงามก็จริง  แต่ก็ทำให้มันติดเถาวัลย์หนีไปไม่ได้ ขาของมันต่างหาก แม้จะไม่สวยงามเท่าเขา แต่ก็ช่วยให้มันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดได้

2. ครูให้นักเรียนสำรวจรูปร่าง  ลักษณะของนิ้วเท้าตนเอง  เปรียบเทียบกับนิ้วเท้าของเพื่อน
3. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่  2.6  นิ้วเท้าของฉัน  ดังนี้
    1) ให้นักเรียนวางเท้าเปล่าบนใบงาน แล้วใช้ดินสอวาดเส้นรอบนอกของเท้า ให้กลายเป็นภาพรอยเท้าบนกระดาษ
    2) เขียนบอกชื่อนิ้วเท้าแต่ละนิ้ว แล้วระบายสีให้สวยงาม
4. ให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น 
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง  นิ้วเท้า  ครูประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน

ชั่วโมงที่ 6-7
1. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 3-4 คน  ทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 5.1  เรื่อง แผ่นภาพร่างกายของเรา ดังนี้
    1) ให้สมาชิกในกลุ่ม 1 คน  นอนลงบนกระดาษโปสเตอร์แผ่นใหญ่  แล้วให้เพื่อนใช้สีเมจิกขีดรอบรูปร่าง
    2) ให้ทุกคนช่วยกันตกแต่งภาพให้สวยงาม  และเขียนชื่ออวัยวะภายนอกของภาพร่างกาย  พร้อมบอกหน้าที่
    3) บอกวิธีการดูแลรักษา ทำความสะอาดอวัยวะต่างๆ
    4) แต่ละกลุ่มผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น 
2. ให้นักเรียนเขียนอธิบายวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอกลงในสมุดตามสถานการณ์ที่กำหนด
                   เมื่อตื่นนอนตอนเช้า                ขณะวิ่งเล่นกับเพื่อนๆ                    หลังจากเข้าห้องส้วม
3. ให้นักเรียนเขียนคำถามต่อไปนี้ลงในสมุด
    1) ร่างกายเราประกอบด้วยอวัยวะภายนอกอะไรบ้าง
    2) อวัยวะภายนอกที่มีเป็นคู่หรือมี 2 ข้าง  มีอะไรบ้าง
    3) จมูกทำหน้าที่อะไร
    4) การเดินทรงตัวบนสะพานแคบๆ  ต้องอาศัยการทำงานของอวัยวะใดบ้าง
    5) ถ้าเราไม่ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกาย  จะเกิดผลเสียอย่างไร

ชั่วโมงที่ 8
1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่ 2.7  ร่างกายสะอาด ปราศจากโรคภัย  ดังนี้
    1) ให้นักเรียนสำรวจการทำความสะอาดร่างกายของตนเองในแต่ละวัน โดยขีดเครื่องหมายเครื่องหมายถูก ลงในตารางตามความเป็นจริง  แล้วนำผลการสำรวจไปเปรียบเทียบกับเพื่อน
    2) ให้นักเรียนอ่านกรณีศึกษาเรื่อง สมศรีสกปรก แล้วร่วมกันอภิปรายตามหัวข้อที่กำหนดให้
2. ให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น 
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้จากการทำกิจกรรม  เรื่อง  ร่างกายสะอาด  ปราศจากโรคภัย 

ชั่วโมงที่ 9
1. ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมในใบงานที่  2.8  ทำได้ หรือไม่  ดังนี้
    1) ให้นักเรียนวาดภาพอวัยวะต่างๆ ของคนเรา  เช่น  ตา  หู  จมูก  มือ  แขน  ขา  เท้า  แล้วชี้บอกชื่อเรียกของอวัยวะนั้น
    2) ให้นักเรียนวาดภาพอวัยวะที่ใช้คู่กับสิ่งที่กำหนดให้  และตอบคำถาม
    3) ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการดูแลรักษาอวัยวะต่างๆ  คือ  ตา  หู  จมูก  ปาก  ฟัน  มือ  และเท้า  แล้วเขียนสรุปและวาดภาพประกอบ
    4) ให้นักเรียนสำรวจว่า ในแต่ละวัน (ตั้งแต่ตื่นนอน-เข้านอน)  นักเรียนใช้อวัยวะต่างๆ ในการทำกิจกรรมอะไรบ้าง
2. ครูให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น  

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่  5

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.2

 ใบงานที่ 2.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.3

 ใบงานที่ 2.3

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.4

 ใบงานที่ 2.4

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.5

 ใบงานที่ 2.5

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.6

 ใบงานที่ 2.6

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.7

 ใบงานที่ 2.7

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 2.8

 ใบงานที่ 2.8

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 5.1

 แบบประเมินแผนภาพร่างกายของเรา

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  วิทยาศาสตร์  ป.1
2. ใบงานที่ 2.1  ปากและฟันของคนเรา
3. ใบงานที่ 2.2  เด็กยุคใหม่ฟันไม่ผุ
4. ใบงานที่ 2.3  มือของคนเรา
5. ใบงานที่ 2.4  นิ้วมือของฉัน
6. ใบงานที่ 2.5  ขาและเท้าของคนเรา
7. ใบงานที่ 2.6  นิ้วเท้าของฉัน
8. ใบงานที่ 2.7  ร่างกายสะอาด  ปราศจากโรคภัย
9. ใบงานที่ 2.8  ทำได้ หรือไม่

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต
3. อวัยวะของตนเองและเพื่อน

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้