Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ย. 2563 | 7:42 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

Unit 9

วิชา : ภาษาต่างประเทศ   ระดับชั้น : ป.2
โพส : วันที่ 3 ก.ย. 2562
โหวต : | เข้าชม : 6,367 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 Unit 9 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง What can you do? เวลา 360 ชั่วโมง
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ต.1.1 เข้าใจกระบวนการฟังและอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และนําความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ

มาตรฐาน ต.1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดเห็นแสดงความรู้สึกโดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มาตรฐาน ต.1.3 เข้าใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารข้อมูลความคิดเห็น และความคิดรวบยอดในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ

มาตรฐาน ต.2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

มาตรฐาน ต.3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเป็น​พื้นฐานในการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ของตน

มาตรฐาน ต.4.1 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม

มาตรฐาน ต.4.2 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การศึกษาต่อการประกอบ​อาชีพ การสร้างความร่วมมือและการอยู่ร่วมกันในสังคม

วัตถุประสงค์

1. นักเรียนสามารถสะกดคําออกเสียงและบอกความหมายของคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถพูดและเขียนเกี่ยวกับความสามารถของตนเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง

3. นักเรียนสามารถถาม-ตอบเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่ทําได้และทําไม่ได้

4. นักเรียนสามารถถาม-ตอบรูปประโยคเกี่ยวกับความสามารถของผู้อื?นที่ทําได้และทําไม่ได้

 
สาระการเรียนรู้

ประโยค

What can you do?

- I can sing a song.

What can he/she do?

- He/She can draw a picture.

Can you swim?

- Yes, I can.

- No, I can’t.

Can he/she dance?

- Yes, he/she can.

- No, he/she can’t.

A fish can _____, but it can’t _____.

I can _____ but I can’t _____.

คําศัพท์

swim, dance, play, jump, read, fly, sing, ride, make, climb, run, eat, write, drive, cook, can/can’t do a handstandsomersault, cartwheel, speak, draw

 
กิจกรรมการเรียนรู้

คาบที่ 1

ขั้นนำ

1. ครู warm up นักเรียนด้วยเพลง What can you do? พร้อมท่าทาง (ดูวีดีโอFun Action-Verbs Song for Kids: What Can You Do? ประกอบจากyoutube)

       What can you do?
How about you? How about you? How about you?
What can you do?
Jump, I can jump. Jump, I can jump.
Jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, I can jump.
Swim, I can swim. Swim, I can swim.
Swim, swim, swim, swim, swim, swim, swim, I can swim.
Ride a bike, I can ride a bike. Ride a bike, I can ride a bike.
Ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride, ride a bike.
How about you? How about you? How about you?
What can you do?
Read, I can read. Read, I can read.
Read, read, read, read, read, read, read, I can read.
All right.
Play guitar, I can play guitar. Play guitar, I can play guitar.
Play, play, play,play,play,play,play, play guitar.
Sing a song, I can sing a song. Hey!
Sing a song, I can sing a song. Hey!
Sing, sing, sing, sing, sing, sing, sing, I can sing. Hey!
How about you? How about you? How about you? How about you?

ขั้นสอน

1. ครูติดบัตรคําศัพท์คํากริยาต่อไปนี้บนกระดาน jump   swim   ride a bike   read   play guitar   sing a song จากนั้นอ่านให้นักเรียนฟังทีละคำ คําละ 2 ครั้งและครูให้นักเรียนอ่านตามครูคำละ 2 ครั้ง

2. ครูชูคำศัพท์ทีละคำและให้นักเรียนอ่านและสะกดคำพร้อมกันจนครบทุกคำ

3. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาติดภาพความหมายของคําศัพท์แต่ละคําบนกระดานให้ถูกต้อง

4. ครูถามนักเรียนด้วยรูปประโยค What can you do? I can _______. พร้อมชี้ไปที่ภาพแต่ละภาพ ให้นักเรียนตอบพร้อมทําท่าทางประกอบด้วย

ครู: What can you do? (พร้อมชูภาพที่ 1)

นักเรียน : I can jump. (พร้อมทําท่ากระโดด)

ครู: What can you do? (พร้อมชูภาพที่ 2)

นักเรียน : I can swim. (พร้อมทําท่าว่ายน้ำ)

ครู: What can you do? (พร้อมชูภาพที่ 3)

นักเรียน : I can ride a bike. (พร้อมทําท่าขี่จักรยาน)

ครู: What can you do? (พร้อมชูภาพที่ 4)

นักเรียน : I can read. (พร้อมทําท่าอ่านหนังสือ)

ครู: What can you do? (พร้อมชูภาพที่ 5)

นักเรียน : I can play guitar. (พร้อมทําท่าเล่นกีตาร์)

ครู: What can you do? (พร้อมชูภาพที่ 6)

นักเรียน : I can sing a song. (พร้อมทําท่าถือไมโครโฟน)

5. ครูให้นักเรียนฝึกถาม-ตอบกับเพื่อน 3 คนด้วยรูปประโยค What can you do? I can _______. โดยครูเดินสังเกตการณ์และคอยช่วยนักเรียนที่ยังพูดไม่ถูกต้อง

6. ครูเล่นเกมกับนักเรียนโดยครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ให้แข่งกันออกมาแตะภาพตามประโยคที่ครูพูด เช่น

1. What can you do?
   I can jump.

ฝ่ายใดที่แตะภาพได้ถูกต้องก่อนจะได้ 1 คะแนน และฝ่ายที่ได้คะแนนมากกว่าเป็นฝ่ายชนะ (ครูเล่นตามสมควรแก่เวลา)

ขั้นสรุป

1. ครูชูภาพทีละภาพและถามนักเรียนพร้อมกันอีกครั้งด้วยรูประโยค What can you do? I can _______.

2. ครูชูบัตรคำศัพท์ให้นักเรียนสะกดพร้อมกันอีกครั้งจนครบทุกคำศัพท์ที่เรียนในวันนี้

3. ครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด

หมายเหตุ

 

บันทึกหลังสอน

1. ผลการเรียนรู้

................................................................................................

................................................................................................

2. ปัญหาและอุปสรรค

................................................................................................

................................................................................................

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

................................................................................................

................................................................................................

 

 

คาบที่ 2

ขั้นนำ

1. ครู warm up นักเรียนด้วยกิจกรรม Down and Up โดยใช้คํากริยาที่เรียนไปในคาบที่แล้วเช่น jump, swim, ride a bike, read, play guitar, sing a song มาประกอบการออกท่าทาง (โดยดูจากunit ก่อนๆ)

2. ครูwarm up นักเรียนด้วยเพลง What can you do? (ดูเนื้อเพลงจากคาบที่1)

ขั้นสอน

1. ครูติดบัตรคําศัพท์บนกระดานโดยในบัตรคำนั้น ครูสลับตัวอักษร เช่น

dear   miws   redi   mupj   yalp   nisg​ ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าเป็น​คำศัพท์อะไรที่ได้เรียนไปในชั่วโมงที่แล้ว โดยให้นักเรียนที่รู้ออกมาเขียนบนกระดานให้ถูกต้อง

dear    =   read

miws   =   swim

redi     =   ride

mupj   =   jump

yalp    =   play

nisg    =   sing

ครูให้นักเรียนอ่านและสะกดคําศัพท์ประกอบท่าทาง A E I O U (ดูวิธีการสะกดจากUnit2 คาบที่ 2)

2. ครูติดแถบประโยค What can you do? I can _______. และทบทวนการใชรู้ปประโยคนี้กับนักเรียน โดยครูชูภาพคำตอบทีละภาพให้นกัเรียนตอบพร้อมกันทั้งห้อง

ครู: What can you do?

นักเรียน : I can jump .

3. ครูทํากิจกรรม Chain Question กับนักเรียน โดยครูถามนักเรียนคนที่ 1 What can you do? นักเรียนตอบ I can _______. และเมื่อนักเรียนตอบครูแล้ว จะตั้งคำถามกับเพื่อนคนต่อไปว่า What can you do? เพื่อนตอบแล้วจะถามคําถามคนต่อไปเรื่อยๆ จนครบทุกคน

4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน ให้แข่งกันทํากิจกรรม Chain Question อีกครั้ง กลุ่มไหนทำเสร็จครบทุกคนและนั่งลงก่อน เป็นผู้ชนะ

หมายเหตุ Chain Question คือกิจกรรมถาม-ตอบ โดยให้นักเรียนถามและตอบต่อกันไปเรื่อยๆ จนครบทุกคนตามรูปประโยคที่ครูกําหนดให้ฝึก

5. ครูทํากิจกรรม pin back กับนักเรียนโดยสุ่มเรียกนักเรียนออกมาหน้าห้องทีละ 6 คน แต่ละคนครูจะติดบัตรคำตอบไว้ที่หลังนักเรียนแต่ละคน ดังนี้ read  swim  ride  jump  play  sing จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนให้ถามคําถามนักเรียนคนที่ 1 What can you do? นักเรียนคนที่มีบัตร pin back อยู่ด้านหลังของตัวเองต้องเดาคําตอบให้ถูกตามบัตรคําที่ติดอยู่ โดยใช้รูปประโยค I can _______. ให้โอกาสในการตอบ 2 ครั้ง ถ้าตอบไม่ถูกรางวัลจะเป็นของนักเรียนที่ตั้งคําถาม 

ขั้นสรุป

1. ครูและนักเรียนสรุปบทเรียน พร้อมทั้งอ่านและสะกดคำศัพท์

2. ครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด

หมายเหตุ

 

บันทึกหลังสอน

1. ผลการเรียนรู้

................................................................................................

................................................................................................

2. ปัญหาและอุปสรรค

................................................................................................

................................................................................................

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

................................................................................................

................................................................................................

 

 

คาบที่ 3

ขั้นนำ

1. ครู warm up นักเรียนด้วยการเล่นเกม One says “Hi”, Nine says “Hello” (ดูวิธีเล่นใน Unit 1คาบที่ 2)

2. ครูwarm up นักเรียนด้วยกิจกรรมท่องโคลง Nursery Rhyme : Two little blue birds. ประกอบท่าทาง (ดูใน Unit 1คาบที่ 2)

3. ครูwarm up นักเรียนด้วยเพลง What can you do? (ดูเนื้อเพลงจาก Unit 9 คาบที่ 1)

ขั้นสอน

1. ครูชูภาพให้นักเรียนดูทีละภาพพร้อมถามนักเรียนด้วยรูปประโยค What can she do? และ What can he do? ให้นักเรียนช่วยกันตอบ ดังนี้

หมายเหตุ ในแต่ละภาพที่ครูชูให้นักเรียนดูและถามคําถาม ถ้านักเรียนไม่สามารถตอบคำถามได้ ครูจะพูดประโยคคำตอบนั้น 2 ครั้งและให้นักเรียนพูดตามครูจนครบทุกภาพ

ภาพที่ 1

ครู: What can she do?

นักเรียน : She can cook.

ภาพที่ 2

ครู: What can he do?

นักเรียน : He can speak English.

ภาพที่ 3

ครู: What can he do?

นักเรียน : He can draw a picture.

ภาพที่ 4

ครู: What can she do?

นักเรียน : She can dance.

ภาพที่ 5

ครู: What can he do?

นักเรียน : He can drive a car.

ภาพที่ 6

ครู: What can she do?

นักเรียน : She can do a cartwheel.

ภาพที่ 7

ครู: What can she do?

นักเรียน : She can do a somersault.

ภาพที่ 8

ครู: What can he do?

นักเรียน : He can do a handstand.

2. ครูนำบัตรคำศัพท์ต่อไปนี้  cook  speak  draw  dance  drive  do a cartwheel   do a somersault   do a handstand มาติดที่ภาพ พร้อมอ่านให้นักเรียนฟังคําละ 2 ครั้งและให้นักเรียนอ่านตามพร้อมสะกดคำศัพท์ทุกคำ จากนั้นครูถามคำถาม What can he/she do? โดยชี้ทีละภาพให้นักเรียนช่วยกันตอบให้ถูกต้อง

3. ครูสุ่มให้นักเรียนออกมาชี้ภาพถามเพื่อนดว้ยประโยค What can he/she do? โดยให้เพื่อนทั้งห้องช่วยกันตอบ He/She can _______.จนครบทั้ง 8 ภาพ

4. ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ทีม ให้แต่ละทีมส่งตัวแทนมาครั้งละ 1 คน เพื่อมาแข่งขันหยิบภาพตามประโยคที่ครูพูด ฝ่ายไหนหยิบภาพได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะ เช่น

ครู: What can he do?

He can do a somersault.

ครู: What can she do?

She can dance.

5. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาหน้าห้อง 8 คน ถือภาพที่เรียนวันนี้คนละ 1 ภาพชูให้เพื่อนดู 5 วินาทีแลว้ซ่อนภาพไว้ พร้อมทั้งสลับที่ยืน จากนั้นครูถามนักเรียนว่าเพื่อนสามารถสามารถทําอะไรได้ตามภาพที่ปิดไว้ ใครตอบถูกจะได้รับรางวัล ถ้าตอบผิดเพื่อนคนที่ถือภาพจะเป็นผู้ได้รับรางวัลแทน เช่น

ครู: What can Mana do?

นักเรียน : He can speak English.

ขั้นสรุป

1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปสิ่งที่เรียนในวันนี้ เช่น รูปประโยค What ca he/she do? He/She can _______. ประธาน he/she แตกต่างกันอย่างไร

2. ครูให้นักเรียนอ่านและสะกดคำศัพท์ที่เรียนในชั่วโมงนี้ พร้อมทั้งบอกความหมาย​

3. ครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด ​

 

หมายเหตุ

 

บันทึกหลังสอน

1. ผลการเรียนรู้

................................................................................................

................................................................................................

2. ปัญหาและอุปสรรค

................................................................................................

................................................................................................

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

................................................................................................

................................................................................................

 

 

คาบที่ 4

ขั้นนำ

1. ครู warm up นักเรียนด้วยเพลง Walking Walking | Nursery Rhymes | Super Simple Songs โดยเปิดวีดีโอจาก youtube

                      Walking Walking Song
Walking walking walking walking. Hop hop hop. Hop hop hop.
Running running running running running running. Now let’s stop. Now let’s stop.
Walking walking walking walking. Hop hop hop. Hop hop hop.
Running runningrunning running running running. Now let’s stop. Now let’s stop.
Tip toe, Tip toe, Tip toe, Tip toe. Jump jump jump. Jump jump jump.
Swimming swimming swimming swimming swimming swimming.
Now let’s sleep. Now let’s sleep.
Wake up. It’s time to go. Are you ready to go fast? OK?

2. ครูเล่นเกม I spy

ครู: I spy with my little eyes.

     Some actions verb begins with letter D(dance).

ขั้นสอน

1. ครูทบทวนรูปประโยค What can you do? I can _______. ด้วยเพลง What can you do? (ดูเนื้ออเพลงจากคาบที่ 1)

2. ครูทบทวนคําศัพท์ที่เรียนไปแล้วกับนักเรียนโดยทําท่าทางให้นักเรียนทายว่าเป็นคำศัพท์อะไร พร้อมติดบัตรคำให้นักเรียนอ่านและสะกดคำศัพท์ ดังนี้

jump  swim  ride  read  play  dance drive  somersault  sing  cook  speak  draw  cook  handstand  cartwheel

3. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาอ่านคำศัพท์บนกระดานตามที่ครูชี้ให้ถูกต้อง

4. ครูทบทวนรูปประโยค What can he/she do? He/She can _______. โดยครูชูภาพตามคําศัพท์ในข้อ 2. พร้อมถามนักเรียนทั้งห้อง ดังนี้

ครู : What can he do?

นักเรียน : He can dance.

ครูตั้งคำถามนักเรียนจนครบทั้ง 14 ภาพ

5. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาหน้าห้องครั้งละ 2 คน ให้นักเรียนทั้ง 2 คน เป่ายิงฉุบกัน คนที่ชนะจะเป็นคนตั้งคำถามจากภาพที่ครูกำหนดให้ และนักเรียนที่แพ้จะเป็นผู้ตอบคำถามเพื่อน ดังนี้

ครู: ชูภาพ

นักเรียน 1: What can he do?

นักเรียน 2: He can speak English.

ครูทำเช่นนี้จนครบทั้ง 14 ภาพ

ขั้นสรุป

1. ครูสุ่มให้นักเรียนออกมาหน้าห้อง 8 คน และครูถามคําถาม What can you do? I can_______. จากนั้นครูสุ่มนักเรียนโดยถามคำถาม What can (ชื่อเพื่อน) do? นักเรียนคนไหนจําได้ว่าเพื่อนสามารถทําอะไรและตอบคําถามได้ถูกต้องจะได้รับรางวัล

2. ครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด

หมายเหตุ

 

บันทึกหลังสอน

1. ผลการเรียนรู้

................................................................................................

................................................................................................

2. ปัญหาและอุปสรรค

................................................................................................

................................................................................................

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

................................................................................................

................................................................................................

 

 

คาบที่ 5 

ขั้นนำ

1. ครูwarm up นักเรียนด้วยเพลง Yes, I Can! | Animal Song For Children | Super Simple Songs ดูวีดีโอจาก youtube

               Yes, I can.
Little bird, little bird. Can you clap?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t clap.
Little bird, little bird. Can you fly?
Yes, I can. Yes, I can. I can fly.
Elephant, Elephant. Canyou fly?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t fly.
Elephant, Elephant. Canyou stomp?
Yes, I can. Yes, I can. I can stomp.
Little fish, little fish. Canyou stomp?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t stomp.
Little fish, little fish. Canyou swim?
Yes, I can. Yes, I can. I can swim.
Gorilla, gorilla. Canyou swim?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t swim.
Gorilla, gorilla. Canyou climb?
Yes, I can. Yes, I can. I can climb.
Buffalo, buffalo. Canyou climb?
No, I can’t. No, I can’t. I can’t climb.
Buffalo, buffalo. Canyou run?
Yes, I can. Yes, I can. I can run.
Boys and Girls, Boy and Girls. Can you sing?
Yes, we can. Yes, we can. We can sing.
Boys and Girls, Boy and Girls. Can you dance?
Yes, we can. Yes, we can. We can dance.
We can sing. We can dance. Yes, we can.
We can sing. We can dance. Yes, we can.
Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.

Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.
Yes, we can. Yes, we can. Yes, we can.

ขั้นสอน

1. ครูทบทวนรูปประโยค What can you do? I can _______. โดยใช้บัตรภาพกับนักเรียนและครูติดบัตรภาพบนกระดาน

2. ครูแจกบัตรคำศัพท์ให้นักเรียนโดยในบัตรคำศัพท์นั้นคำสลับตัวอักษร ให้นักเรียนนำไปติดใต้ภาพให้ถูกต้อง

3. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาเขียนคําศัพท์ให้ถูกต้องใต้ภาพที่เพื่อนติดไว้ 

หมายเหตุ  ครูทำจนครบทุกคำศัพท์ที่ได้เรียนไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมา

4. ครูติดแถบประโยคบนกระดาน

Can you sing?
Yes, I can.

Can you drive a car?
No, I can’t.

ครูให้นักเรียนอ่านรูปประโยคบนกระดาน อธิบายความหมายของประโยคและวิธีการใช้ให้ถูกต้อง

5. ครูชูภาพและฝึกให้นักเรียนถาม-ตอบตามภาพที่ครูกําหนดให้

6. ครูติดภาพบนกระดานพร้อมวาดภาพหน้ายิ้มและภาพหน้าบึ้งไว้ข้างภาพ

ครูอธิบายความหมายภาพหน้ายิ้ม และภาพหน้าบึ้ง ให้นักเรียนเข้าใจ

หน้ายิ้ม  =  yes        หน้าบึ้ง  =  no

ครูติดภาพและตั้งคำถามพร้อมชี้ไปที่ภาพแต่ละภาพให้นักเรียนตอบ ดังนี้​

ภาพที่ 1

ครู: Can you ride a bike?
นักเรียน : Yes, I can.

ภาพที่ 2

ครู: Can you drive a car?
นักเรียน : No, I can’t.

ครูตั้งคำถามจนครบทุกภาพ จากนั้นครูสุ่มนักเรียนออกมาชี้ภาพและตั้งคำถามถามเพื่อนจนครบทุกภาพ แล้วจึงเปลี่ยนภาพ set ใหม่ติดบนกระดาน และสุ่มเรียกนักเรียนชุดใหม่ออกมาตั้งคำถามถามเพื่อนจนครบทุกคน

ขั้นสรุป

1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปการใช้รูปประโยคถาม-ตอบ Can you _______? Yes, I can. No, I can’t.

2. ครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด

หมายเหตุ

 

บันทึกหลังสอน

1. ผลการเรียนรู้

................................................................................................

................................................................................................

2. ปัญหาและอุปสรรค

................................................................................................

................................................................................................

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

................................................................................................

................................................................................................

 

 

คาบที่ 6

ขั้นนำ

1. ครู warm up นักเรียนด้วยเพลง Yes, I Can! | Animal Song For Children | Super Simple Songs ดูวีดีโอจาก youtube (ดูเนื้อเพลงจากคาบที่ 5)

ขั้นสอน

1. ครูทบทวนคําศัพท์ด้วยการใบ้คําศัพท์ให้นักเรียนตอบ เช่น

ครู: นักเรียนสามารถทําอะไรกับหนังสือ“book”

นักเรียน : read, write

ครู: read ถูกต้อง

ครูใบ้คำศัพท์จนครบทุกคำที่เรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนสะกดคำศัพท์นั้นๆด้วย คือ sing, read, drive, ride, cook, speak เป็นต้น

2. ครูถามนักเรียน Can you read? นักเรียนตอบคำถามครูพร้อมกันทั้งห้อง Yes, I can. และ No, I can’t.

3. ครูติดภาพคําศัพท์บนกระดาน 10 ภาพ ครูติดแถบประโยคใต้ภาพต่อไปนี้พร้อมพูดประโยคถาม-ตอบ จนครบ 10 ภาพ

Can she read a book?

Yes, she can.

Can she drive a car?

 No, she can’t.

Can he swim?

Yes, he can.

Can she cook?

 No, she can’t.

4. ครูให้นักเรียนดูภาพและอ่านประโยคที่ติดอยู่กับภาพ อธิบายความหมายของประโยคจนนักเรียนเข้าใจ จากนั้นครูเอาแถบประโยคออกและครูตั้งคำถามให้นักเรียนตอบพร้อมกันจนครบทั้ง 10 ภาพ

5. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาครั้งละ2 คน เป่ายิงฉุบกัน นักเรียนที่ชนะจะเป็นผู้ตั้งคำถามตามแบบข้อ3. ส่วนนักเรียนที่แพ้จะเป็นผู้ตอบคําถามตามภาพให้ถูกต้อง ครูทํากิจกรรมนี้จนครบทุกคน

6. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาหน้าห้องและถามนักเรียนด้วยรูปประโยค Can you_______? จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนตอบคำถามครูด้วยรูปประโยค Can he/she _______? นักเรียนตอบ Yes, I can. หรือ No, I can’t เช่น

ครู: Can you sing a song?

นักเรียน 1: Yes, I can.

ครู: Can Naree sing a song?

นักเรียน 2: Yes, she can.

ขั้นสรุป

1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปการใช้รูปประโยค Can he/she _______? Yes, he/she can. No, he/she can’t.

2. ครูให้นักเรียนอ่านและสะกดคำศัพท์ทั้งหมดที่เรียนในวันนี้

3. ครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด

หมายเหตุ

 

บันทึกหลังสอน

1. ผลการเรียนรู้

................................................................................................

................................................................................................

2. ปัญหาและอุปสรรค

................................................................................................

................................................................................................

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

................................................................................................

................................................................................................

 
การวัดผลและประเมินผล

การถาม-ตอบ

การสังเกตพฤติกรรมการเรียน

แบบฝึกหัด

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

รูปภาพ

วิทยุเทป

บัตรคํา

แถบประโยค

วีดีโอ

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : trueplookpanya.com
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้