Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ย. 2563 | 7:40 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

Unit 8

วิชา : ภาษาต่างประเทศ   ระดับชั้น : ป.2
โพส : วันที่ 3 ก.ย. 2562
โหวต : | เข้าชม : 1,650 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Unit 8 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
เรื่อง What time do/did you get up? เวลา 360 ชั่วโมง
 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ต.1.1 เข้าใจกระบวนการฟังและอ่าน สามารถตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภท​ต่างๆ และนําความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ

มาตรฐาน ต.1.2 มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดเห็น แสดงความรู้สึกโดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

มาตรฐาน ต.1.3 เข้าใจกระบวนการพูด การเขียน และสื่อสารข้อมูลความคิดเห็น และความคิดรวบยอดในเรื่องต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและมีสุนทรียภาพ

มาตรฐาน ต.2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนําไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

มาตรฐาน ต.3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ของตน

มาตรฐาน ต.4.1 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศตามสถานการณ์ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชนและสังคม

มาตรฐาน ต.4.2 สามารถใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การศึกษาต่อ การประกอบ​อาชีพ การสร้างความร่วมมือ และการอยู่ร่วมกันในสังคม

วัตถุประสงค์

1. นักเรียนบอกความหมายออกเสียงและสะกดคําศัพท์เกี่ยวกับ routine work ทั้งในรูปอดีตและปัจจุบันได้ถูกต้อง
2. นักเรียนถาม-ตอบเรื่องเวลาในกิจกรรมที่ทําแต่ละวันได้ถูกต้อง
3. นักเรียนถาม-ตอบเรื่องเวลากับกิจกรรมที่ทําในอดีตได้ถูกต้อง

 
สาระการเรียนรู้

ประโยค

What time do you get up?

- I get up at six thirty.

- I get up at half past six.

What time did you get up?

- I got upat six thirty.

- I got up at half past six.

Do you get up at 6 o’clock?

- Yes, I do.

- No, I don’t.

Did you get up at6 o’clock yesterday?

- Yes, I did.

- No, I didn’t.

A fish can _____, but it can’t _____.

I can _____ but I can’t _____.

คําศัพท์

get up- got up, go to school - went to school, go home - went home, have breakfast - had breakfast,

play outside –played outside, go to bed – went to bed, have dinner –had dinner, watch T.V. – watched T.V.,

do homework –did homework, learn English –learned English

 
กิจกรรมการเรียนรู้

คาบที่ 1

ขั้นนำ

1. ครูทบทวนการตอบคําถามเรื่องเวลาโดยใช้เพลงจาก unit7 What time is it?

2. ครูwarm up นักเรียนด้วยกิจกรรม Down + Up เพื่อนําเข้าสู่กิริยาที่ทําในแต่ละวัน เช่น get up, watch T.V., have breakfast, do homework, play outside, go to bed, go to school, go home etc.

ขั้นสอน

1. ครูระดมความคิดกับนักเรียนถึงกิจกรรมที่นักเรียนทําในแต่ละวัน ถ้ากิจกรรมอะไรที่นักเรียนบอกมาตรงกับบัตรคำของครู ครูติดบัตรคำบนกระดาน เช่น

get ti   go home   go to school   have breakfast  go to school   play outside   go to bed   have dinner   learn English   watch T.V.   do homework

เป็นต้น ถ้าคําไหนนักเรียนไม่ได้พูดออกมา ครูให้คำใบ้ให้นักเรียนบอกคำศัพท์นั้นๆ ให้ได้

2. ครูให้นักเรียนอ่านคําศัพท์คําละ 2 ครั้ง พร้อมสะกดคําประกอบท่าทาง A E I O U ด้วย

3. ครูพูดพร้อมติดแถบประโยคบนกระดาน

ครู: What time do you get up?

นักเรียน : I get upat 6.30.

ครูให้นักเรียนพูดตามภาพละ 2 ครั้งจนครบ 10 ภาพ

ครู: What time do you go to school?

นักเรียน : I go to school at 7.00.

ครู: What time do you have breakfast?

นักเรียน : I have breakfast at 6.45.

ครู: What time do you learn English?

นักเรียน : I learn English at 9.00.

ครู: What time do you have lunch?

นักเรียน : I have lunch at 12.00.

ครู: What time do you do your homework?

นักเรียน : I do my homework at 4.15.

ครู: What time do you play outside?

นักเรียน : I play outside at 3.45.

ครู: What time do you go home?

นักเรียน : I go home at 5.00.

ครู: What time do you have dinner?

นักเรียน : I have dinner at 7.30.

ครู: What time do you watch T.V.?

นักเรียน : I watch T.V. at 8.00.

ครู: What time do you go to bed?

นักเรียน : I go to bed at 10.00.

4. ครูให้นักเรียนจุบคู่ฝึกพูดถาม-ตอบจากภาพคนละ 3 ภาพ จากนั้นครูสุ่มให้นักเรียน
ออกมาหยิบภาพถามเพื่อนทั้งห้อง ดังนี้

นักเรียน : What time do you get up?

นักเรียนทั้งห้อง : I get up at 6.30.

5. ครูให้นักเรียนแข่งขันกันถาม-ตอบ โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายแรกจะเป็นผู้เลือกภาพและตั้งคำถาม What time do you __________? ฝ่ายหลังจะเป็นผู้ตอบคําถาม​​ตามภาพ เช่น I ________ at ______. จากนั้นแต่ละฝ่ายเลือกคะแนนสะสมจากป้ายคะแนนบนกระดาน โดยฝ่ายที่สะสมคะแนนได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะ

ขั้นสรุป

1. ครูให้นกัเรียนอ่านและสะกดคำศัพท์ที่เรียนในวันนี้

2. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปวิธีถาม-ตอบรูปประโยค What time do you __________? I _______ at ______.

3. ครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด

หมายเหตุ

 

 

บันทึกหลังสอน​

1. ผลการเรียนรู้

................................................................................................

................................................................................................

2. ปัญหาและอุปสรรค

................................................................................................

................................................................................................

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

................................................................................................

................................................................................................

 

คาบที่ 2

ขั้นนำ

1. ครู warm up นักเรียนด้วยเพลงเกี่ยวกับเวลา Hip-Hop Around the Clock | :15, :30, :45 | Learning to Tell Time | Jack Hartmann จาก youtube ดูเนื้อเพลงจาก unit 3 คาบที่ 7

ขั้นสอน

1. ครูทบทวนคําศัพท์จากคาบที่ 1 โดยให้นักเรียนอ่านและสะกดคําศัพท์จากบัตรคํา

2. ครุสุ่มให้นักเรียนออกมาเขียนคำศัพท์บนกระดานจากบัตรคำที่ครูกาํหนดให้ ดังนี้

1. lapy tousedi = _____________

2. nearl gilshnE = _____________

3. veah nerdin = _____________

4. tawch V.T. = _____________

5. og meho = _____________

6. og ot deb = _____________

7. teg pu = _____________

8. o got hscolo = _____________

9. od korwmeho = _____________

10. veah fatsrebak = _____________

 

3. ครูชูภาพกิจกรรมพร้อมตั้งคำถาม ถามนักเรียนด้วยประโยค

ครู: What time do you get up?

นักเรียน : I get up at 7 o’clock.

4. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาครั้งละ 2 คน แข่งกันแตะภาพให้ถูกต้องตามประโยคที่ครูพูด เช่น

ครู: I get up at 7 o’clock.

     I watch T.V. at 9.30.

     I go home at 3.15.

     I play outside at 4.30.

     I learn English at 9.00.

     I have dinner at 5.45.

     I have breakfast at 6.45.

     I do my homework at 2.15.

     I have lunch at 12.00.

5. ครูให้นักเรียนทํากิจกรรม Chain Questions โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 8 คนให้ถาม-ตอบต่อๆกันตามประโยคที่ครูกำหนด กลุ่มไหนพดูครบและนั่งลงก่อนเป็นผู้ชนะ

ขั้นสรุป

1. ครูให้นกัเรียนตอบคคำถามครูจากภาพที่ครูชูให้ดูพร้อมกันทั้งห้อง

2. ครูให้นักเรียนบอกคําศัพท์จากภาพที่ครูชูให้ดู

3. ครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด

หมายเหตุ

 

 

บันทึกหลังสอน​

1. ผลการเรียนรู้

................................................................................................

................................................................................................

2. ปัญหาและอุปสรรค

................................................................................................

................................................................................................

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

................................................................................................

................................................................................................

 

 

คาบที่ 3

ขั้นนำ

1. ครู warm up นักเรียนด้วยเพลง Hip-Hop Around the Clock | :15, :30, :45 | Learning to Tell Time | Jack Hartmann จาก youtube ดูเนื้อเพลงจาก unit 3 คาบที่ 7

2. ครูให้นักเรียนสะกดคําศัพท์ที่เรียนไปจากคาบที่ 2 โดยสะกดคําประกอบท่าทาง A E I O U คือคำต่อไปนี้ get up, go to school, learn English, have breakfast, have lunch, go home, play outside, have dinner, watch T.V., go to bed

ขั้นสอน

1. ครูทบทวนนักเรียนด้วยรูปประโยค What time do you get up? I get upat 5.30. โดยครูชูบัตรภาพและบัตรคำศัพท์ใ์ห้นักเรียนทั้งห้องช่วยกันตอบครู

2. ครูสนทนากับนักเรียนว่าถ้าครูอยากจะรู้ว่าเมื่อวานนี้นักเรียนตื่นนอนกี่โมง ครูจะถามด้วยรูปประโยคใหม่ ดังนี้

What time didyou get up yesterday?

ครูให้นักเรียนดูความแตกต่างของ 2 ประโยคคือ ประโยคปัจจุบันและประโยคอดีต เราจะใช้พูดต่างกันอย่างไรและเวลาตอบคําถามรูปประโยคจะเป็นแบบนี้คือ I got up at 5.30 yesterday. ซึ่งครูจะอธิบายถึงคํากริยาในประโยคจะต้องเปลี่ยนรูปเป็นกริยาช่องที่ 2 แสดงเป็นอดีตกาลด้วย จากนั้นครูแสดงประโยคคำถามและคำตอบกับกริยาตัวอื่นๆ ที่นักเรียนเรียนไปแล้ว ดังนี้

ครู: What time didyou get up yesterday?

      I gotupat 5.30 yesterday.

ครู: What time didyou have breakfast yesterday?

      I hadbreakfast at 7.00yesterday.

ครู: What time did you go to schoolyesterday?

      I went to school at 7.30 yesterday.

ครู: What time did you learn Englishyesterday?

      I learned English at 10.15yesterday.

ครู: What time did you have lunchyesterday?

      I had lunch at 12.10 yesterday.

ครู: What time did you go home yesterday?

      I went home at 3.45yesterday.

ครู: What time did you play outside yesterday?

      I played outside at 4 o’clockyesterday.

ครู: What time did you have dinner yesterday?

      I had dinner at 6yesterday.

ครู: What time did you watch T.V. yesterday?

      I watch T.V. at 9yesterday.

ครู: What time did you go to bedyesterday?

      I went to bedat 10yesterday.

3. ครูให้นักเรียนอ่านประโยคเหล่านี้บนกระดาน และให้นักเรียนสังเกตรูปการณ์ใช้ประโยคในอดีตเป็นอย่างไร โดยเฉพาะคํากริยาที่เปลี่ยนไป เช่น

get up → got up

have breakfast had breakfast

go to school went to school

learn English learned English

have lunch had lunch

go home went home

play outside played outside

have dinner had dinner

watch T.V. watched T.V.

go to bed went to bed

4. ครูสุ่มนักเรียนออกมาหยิบภาพและตั้งคำถามถามเพื่อนทั้งห้องจากภาพที่หยิบได้ดังนี้

นักเรียน : What time did you get up yesterday?

นักเรียนทั้งห้อง : I got up at 5.30 yesterday.

5. ครูสุ่มเรียกนักเรียนทีละคู่ออกมาจับบัตรภาพและตั้งคำถาม-ตอบจากภาพที่เลือกให้ถูกต้อง ดังนี้

นักเรียน 1 : What time did you learn English?

นักเรียน 2 : I learned English at 10 o’clock yesterday.

ครูทาํกจิกรรมนี้จนครบทุกคน

ขั้นสรุป

1. ครูให้นักเรียนบอกคำกริยาในอดตีของคำกริยาต่อไปนี้

ครู: get up                 นักเรียน : got up

ครู: get up                 นักเรียน : got up

ครู: have breakfast       นักเรียน : had breakfast

ครู: go to school          นักเรียน : went to school

ครู: learn English          นักเรียน : learned English

ครู: have lunch             นักเรียน : had lunch

ครู: go home               นักเรียน : went home

ครู: play outside           นักเรียน : played outside

ครู:have dinner             นักเรียน : had dinner

ครู: watch T.V.             นักเรียน : watched T.V.

ครู: go to bed              นักเรียน : went to bed

2. ครูกับนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนที่เรียนในวันนี้

3. ครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด

หมายเหตุ

 

 

บันทึกหลังสอน​

1. ผลการเรียนรู้

................................................................................................

................................................................................................

2. ปัญหาและอุปสรรค

................................................................................................

................................................................................................

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

................................................................................................

................................................................................................

 

 

คาบที่ 4

ขั้นนำ

1. ครู warm up นักเรียนด้วยเกม Hangman ด้วยคำศัพท์ต่อไปนี้ yesterday, get up, have dinner, learn English, play outside etc.

2. ครูให้นักเรียนอ่านคำศัพท์คำกริยาจากบัตรคำ แล้วครูติดบัตรคำไว้บนกระดาน จากนั้นให้นักเรียนแข่งขันกันออกมาหยิบบัตรคํากริยา (v.2) ให้เข้าคู่กันให้ถูกต้อง เช่น

got up   →   got up

have breakfast      

learn English      

play outside      

have dinner   →   

played outside    learned English    had lunch    had dinner    had breakfast    watched T.V.    went home    went to bed

ขั้นสอน

1. ครูทบทวนรูปประโยคคําถามในอดีตโดยใช้บัตรภาพกับนักเรียน เช่น

ครู: What time did you go to school yesterday?

นักเรียน : I went to school at 7.30 yesterday.

ครูทบทวนการถาม-ตอบกับนักเรียนจนครบทุกภาพ

2. ครูพูดคําศัพท์ v.1 ให้นักเรียนบอกคําศัพท์ v.2 เช่น

ครู: get up

นักเรียน : got up

ครู: learn English

นักเรียน : learned English

ครู: go home

นักเรียน : went home

ครูทำกิจกรรมนี้กับนักเรียนจนครบทุกคน

3. ครูติดแถบประโยคต่อไปนี้บนกระดาน และให้นักเรียนอ่านพร้อมกัน

1) I went home at 4 yesterday.

2) I get up at 6 yesterday.

3) I had breakfast at 7.15 yesterday.

4) I learned English at 10.30 yesterday.

5) I played outside at 3.30 yesterday.

6) I had lunch at 12 yesterday.

7). I went home at 4.45 yesterday.

8) I had dinner at 6 yesterday.

9). I watch T.V. 8.15 yesterday.

10). I went to bed at 10 yesterday.

จากนั้นครูสุ่มเรียกนักเรียนตั้งคำถามจากประโยคคำตอบที่ครูติดไว้บนกระดาน ดังนี้

What time didyou get upyesterday? เมื่อนักเรียนตั้งคำถามถูกต้อง ครูติดแถบประโยคอยู่กับประโยคนั้นๆ ครูทำจนครบทุกประโยค

4. ครูพูดประโยคคําถาม What time did you ________ yesterday? ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาเก็บประโยคคําตอบที่ถูกต้องของประโยคคําถามที่ครูพูด

 

ขั้นสรุป

1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้

2. ครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด

หมายเหตุ

 

 

บันทึกหลังสอน​

1. ผลการเรียนรู้

................................................................................................

................................................................................................

2. ปัญหาและอุปสรรค

................................................................................................

................................................................................................

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

................................................................................................

................................................................................................

 

คาบที่ 5

ขั้นนำ
1. ครู warm up นักเรียนด้วยการสุ่มเรียกนักเรียนออกมาทําท่าทางใบ้คําศัพท์ต่างๆ ที่เรียนในคาบที่ 4 มาแล้วเช่น get up, eat breakfast, go to school เป็นต้น

2. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาครั้งละ 2 คน มาเขียนคําศัพท์บนกระดานจากบัตรคําที่ครูชูให้ดู ดังนี้ 

ครู: g_ _ o_e                      นักเรียน : go home

ครู: _av_ b_ _ak_a_t            นักเรียน : have breakfast

ครู: g_ _ _p                        นักเรียน : get up

ครู: g_ t_ s_ho_ _                นักเรียน : go to school

ครู: l_ _rn E_ gl_ _h              นักเรียน : learn English

ครู: h_ v_ l_ _c_                   นักเรียน : have lunch

ครู: p_ _y o_t_i _ _               นักเรียน : play outside

ครู: w_ t_ _ T._.                   นักเรียน : watch T.V.

ครู: g_ t_ _e_                      นักเรียน : go to bed

ครู: h_ _e d_n _ _r               นักเรียน : have dinner

3. ครูให้นักเรียนอ่านและสะกดคําที่เพื่อนเขียนบนกระดานทุกคําพร้อมกัน

ขั้นสอน

1. ครูทบทวนรูปประโยค What time do you get up? พร้อมชูภาพประกอบ

ครู: What time do you get up?

นักเรียน : I get up at 6.30.

ครูทบทวนจนครบทั้ง 10 ภาพ

2. ครูชูภาพใหม่และถามนักเรียน ดังนี้

ครู: Do you get up at 6.30?

ครูถามคำถามนี้ 2-3 ครั้งแล้วจึงตอบตามภาพ

ครู: Yes, I do.

จากนั้นครูถามนักเรียนจากภาพเดิม ให้นักเรียนตอบพร้อมกัน ดังนี้

ครู: Do you get up at 6.30?

นักเรียน : Yes, I do.

ครูชูภาพ ใหม่อีกภาพ พร้อมถามนักเรียน ดังนี้

ครู: Do you go to school at 7 o’clock?

ครู: No, I don’t.

ครูให้นักเรียนพูดตามครูพร้อมทั้งอธิบายวิธีการตอบคาํถาม Yes-No Questions นี้ว่าจะใช้ประโยคอย่างไร ครูแนะนําจนครบ 10 ภาพ ดังนี้

ครู: Do you have breakfast at 6 o’clock?

นักเรียน : No, I don’t.

ครู: Do you go to school at 7.30?

นักเรียน : Yes, I do.

ครู: Do you learn Englishat 10?

นักเรียน : Yes, I do.

ครู: Do you eat lunchat 12.10?

นักเรียน : No, I don’t.

ครู: Do you play outside at 4.10?

นักเรียน : Yes, I do.

ครู: Do you go home at 5?

นักเรียน : Yes, I do.

ครู: Do you go home at 5?

นักเรียน : No, I don’t.

ครู: Do you have dinner at 6.15?

นักเรียน : Yes, I do.

ครู: Do you watch T.V. at 9?

นักเรียน : No, I don’t.

ครู: Do you go to bedat 11?

นักเรียน : No, I don’t.

3. ครูสุ่มเรียกนักเรียนตอบคําถามครูจากภาพทีละคน เช่น

ครู: Do you learn Englishat 9?

นักเรียน : Yes, I do.

4. ครูให้นักเรียนจับคู่กับถามคําถามเพื่อน โดยเลือกตามจากภาพบนกระดาน 3 ภาพ 3 ประโยค

5. ครูให้นักเรียนออกมาเลือกภาพหนา้ห้องแล้วตั้งคำถามถามนักเรียน เช่น

นักเรียน : Do you have breakfastat 7o’clock?

นักเรียนทั้งห้อง : Yes, I do.

ขั้นสรุป

1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนวันนี้

2. ครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด

หมายเหตุ

 

 

บันทึกหลังสอน​

1. ผลการเรียนรู้

................................................................................................

................................................................................................

2. ปัญหาและอุปสรรค

................................................................................................

................................................................................................

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

................................................................................................

................................................................................................

 

 

 

คาบที่ 6

ขั้นนำ

1. ครู warm up นักเรียนด้วยเพลงเกี่ยวกับการถามและบอกเวลาจาก unit 7

2. ครูทบทวนคําศัพท์รูปประโยคที่เรียนไปแล้วในคาบก่อนๆ โดยเล่นเกม Hangman กับนักเรียน เช่น

1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _?

(What time is it)

2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _?

(What time do you have breakfast)

3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?

(I got up at six o’clock yesterday)

4) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _?

(Do you go home at 16.30)

5). _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _?

(What time did you learn English)

ขั้นสอน

1. ครูทบทวนรูปประโยคที่เรียนไปแล้วกับนักเรียนจากภาพ ดังนี้

ครู: What time did you get up yesterday?

นักเรียน : I got up at 6.15yesterday.

ครูถามตอบกับนักเรียนจนครบทุกภาพ

2. ครูให้นักเรียนบอก v.2 ของคำต่อไปนี้จนครบทกุ คำที่เรียนมา เช่น

ครู: get up

นักเรียน : got up

ครู: have lunch

นักเรียน : had lunch

ครู: go home

นักเรียน : went home

จากนั้นครูพูดสลับกับนักเรียน ครูบอก v.2 นักเรียนบอก v.1 เช่น

ครู: get up

นักเรียน : got up

ครู: play outside

นักเรียน : played outside

3. ครูชูภาพ พร้อมถามนักเรียน ดังนี้

ครู: Did you play outside at 5 yesterday?

ครู: Yes, I did.

จากนั้นครูให้นักเรียนพูดตามครูจนครบทุกภาพ ดังนี้

ครู: Did you get upat 6 yesterday?

ครู: No, I didn’t.

ครู: Did you have breakfast at 6.30yesterday?

ครู: Yes, I did.

ครู: Did you learn Englishat 11yesterday?

ครู: No, I didn’t.

ครู: Did you have lunch at 12yesterday?

ครู: Yes, I did.

ครู: Did you go home at 3yesterday?

ครู: No, I didn’t.

ครู: Did you have dinner at 6.30yesterday?

ครู: Yes, I did.

ครู: Did you watch T.V. at 8yesterday?

ครู: Yes, I did

ครู: Did you go to bed at 10yesterday?

ครู: No, I didn’t.

4. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาทีละคน หยิบภาพและตั้งคำถามเพื่อนทั้งห้อง ดังนี้

นักเรียน : Did you watch T.V. at 9yesterday?

นักเรียนทั้งห้อง : No, I didn’t.

5. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาหน้าห้องเพื่อเล่นเกม pin back โดยครูติดภาพเล็กๆ ไว้ด้านหลังของนักเรียน และให้เพื่อนตั้งคำถาม Did you _________? จากภาพที่ติดอยู่ข้างหลังเพื่อน  ซึ่งถ้าเพื่อนคนที่มีบัตรภาพติดอยู่ด้านหลังตอบคําถามได้ถูกต้องจะได้รับรางวัล ถ้าตอบผิดคนถามจะเป็นผู้ได้รับรางวัล เช่น

นักเรียนคนที่ 1 ติด pin back รูป นักเรียนคนที่ 2 ตั้งคำถาม ถามว่า Did you get up at 6?

ถ้านักเรียนคนที่ 1 ตอบ Yes, I did. รางวัลจะเป็นของผู้ตั้งคำถาม แต่ถ้านักเรียนคนที่ 1 ตอบ No, I didn’t. รางวัลจะเป็นของนักเรียนคนที่ 1

ขั้นสรุป

1. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้

2. ครูให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด

หมายเหตุ

 

 

บันทึกหลังสอน​

1. ผลการเรียนรู้

................................................................................................

................................................................................................

2. ปัญหาและอุปสรรค

................................................................................................

................................................................................................

3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

................................................................................................

................................................................................................

 
การวัดผลและประเมินผล

การถาม-ตอบ

การสังเกตพฤติกรรมการเรียน

แบบฝึกหัด

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

นาฬิกา

วิทยุเทป

บัตรคํา

บัตรภาพ

แถบประโยค

วีดีโอ

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : trueplookpanya.com
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้