Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ย. 2563 | 7:38 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ประวัติศาสตร์

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 30 ส.ค. 2562
โหวต : | เข้าชม : 3,867 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 64
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 64 ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: วันขึ้นปีใหม่ เวลา 60 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

  วันขึ้นปีใหม่เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง นักเรียนควรคิดเริ่มต้นปรับปรุงตนเองและทำสิ่งที่ดีๆวันนี้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ส 4.2 (ป.1/2) บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1.บอกประวัติและความหมายของวันขึ้นปีใหม่

2.บอกความดีที่นักเรียนตั้งใจจะทำในปีใหม่

3.นำเสนอผลงานกลุ่มของนักเรียน

4.บอกกิจกรรมที่ปฏิบัติในวันปีใหม่

5.ร้องเพลงพรปีใหม่

6.ทำแบบฝึกหัดเรื่องวันขึ้นปีใหม่

 
สาระการเรียนรู้

   วันขึ้นปีใหม่ ตรงกับวันที่ 1 มกราคมของทุกปี วันนี้เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ พ.ศ. (พุทธศักราช) ใหม่ เราทำบุญตักบาตร มอบของขวัญ และส่งบัตรอวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้ที่เรารัก เราสนุกสนานรื่นเริงกันในวันนี้ และเราหยุดโรงเรียน 1 วัน แต่เดิมนั้น เราถือว่าวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ และเมื่อถึงปีพ.ศ. 2484 ทางราชการก็ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงให้เอาวันที่ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับบรรดาอารยประเทศ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1.นักเรียนไทยคำใบ้อะไรเอ่ย โดยครูอ่านคำใบ้ว่า “วันอะไรเอ่ย ทุกคนสนุก เราส่งความสุข มอบของขวัญ ถือเป็นวันเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ” (วันขึ้นปีใหม่) จากนั้นนักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงประวัติและความหมายของวันขึ้นปีใหม่ ว่าวันนี้มีความหมายอย่างไร จะเปลี่ยนอะไรบ้าง (เปลี่ยนพุทธศักราชและคริสตศักราช) วันเริ่มต้นปีและวันสุดท้ายของปี คือวันอะไร (1 มกราคม และ 31 ธันวาคม) ประเทศไทยใช้วันที่ 1 มกราคม เป็นวันขึ้นปีใหม่ตั้งแต่แรกหรือไม่ (เดิมวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ และเมื่อถึงปีพ.ศ. 2484 ทางราชการก็ได้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงให้เอาวันที่ 1 มกราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่) ครูติดบัตรคำชื่อเรื่องและแถบประโยค

 

ขั้นสอน

2.ครูให้คติข้อคิดเกี่ยวกับวันขึ้นปีหใม่ว่าเมื่อวันเวลาผันเปลี่ยนไปครบ 1 ปี เราได้อยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงวันขึ้นปีใหม่ ให้นักเรียนลองมองย้อนหลังกลับไปคิดดูว่า วันเวลาที่ผ่านมานั้นเราได้ใช้มันอย่างคุ้มค่าหรือไม่ และได้ทำความดีอันใดไว้บ้าง ควรหา โอกาสทำให้ยิ่งขึ้นทุกปี ในขณะเดียวกันเราได้ทำความผิดหรือสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องไว้หรือไม่ หากมีต้องรีบปรับปรุงแก้ไขตัวเอง จากนั้นครูให้นักเรียนคิดว่าปีนี้เราต้องการแก้ไขสิ่งใด และปีหน้าจะทำความดีอะไร โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม แจกกระดาษแผนภูมิและปากกา นักเรียนช่วยกันคิดและเขียนสิ่งไม่ดีที่เคยทำและสิ่งที่คิดจะทำในปีหน้าลงในกระดาษที่ครูแจก

3. ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงานกลุ่มกลุ่มละไม่เกิน 2 นาทีโดยมี คะแนนการนำเสนอสามคะแนนการทำงานกลุ่มสองคะแนนและคำตอบข้อละหนึ่งคะแนน

4. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงกิจกรรมต่างๆที่เราจะทำในขึ้นปีใหม่ว่ามีอะไรบ้าง (การทำบุญตักบาตร การมอบของขวัญ การส่งส.ค.ส. การทำความสะอาดบ้านเรือน) ครูพูดถึงวิธีการมอบของขวัญที่ดี จากนั้นเลือกตัวแทนนักเรียนออกมามอบของขวัญให้กันและกัน และมอบให้ผู้ใหญ่ จากนั้นครูอธิบายเกี่ยวกับบัตรส่งความสุข ส.ค.ส.การเขียนคำอวยพรใน ส.ค.ส. นักเรียนดูตัวอย่าง ส.ค.ส.แบบต่างๆ

 

ขั้นสรุป

5. นักเรียนอ่านเนื้อเพลงพรปีใหม่ ซึ่งเป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ทำนองขึ้น เนื่องจากมีพระราชประสงค์ ที่จะพระราชทานพรปีใหม่ แก่บรรดาพสกนิกรไทยด้วยเพลง นักเรียนฝึกร้องตามครูทีละประโยค จากนั้นร้องเพลงพร้อมกับแผ่นบันทึกเสียง

6. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องวันขึ้นปีใหม่ในสมุดวิชาการ หน่วยชีวิตในชาติ

 
การวัดผลและประเมินผล

1.ตอบคำถามถูกต้องร่วม

2.แสดงความคิดเห็น

3.ตั้งใจเรียน

4.การทำงานกลุ่ม

5.ความถูกต้องของชิ้นงาน

6.มีส่วนร่วมในกิจกรรม

7.การนำเสนอผลงาน

8.กล้าแสดงออก

9.ตอบคำถามถูกต้อง

10.ตั้งใจร้องเพลง

11.ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-บัตรคำชื่อเรื่อง

  วันขึ้นปีใหม่

-แถบประโยค

  วันที่1 มกราคมของทุกปี

-กระดาษแผนภูมิ

-ผลงานนักเรียน

-บัตรคำ

  กิจกรรม

-ภาพการตักบาตร การมอบของขวัญ การส่งบัตรอวยพรปีใหม่

-บัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.)

-แผนภูมิเนื้อเพลง

-แผ่นบันทึกเสียง

-กล่องของขวัญ

-บัตรอวยพรปีใหม่

-สมุดวิชาการ หน่วยชีวิตในชาติ

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : trueplookpanya.com
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้