Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ย. 2563 | 7:35 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ประวัติศาสตร์

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 30 ส.ค. 2562
โหวต : | เข้าชม : 1,607 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 63
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 63 ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เวลา 60 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่เสียสละเพื่อแผ่นดินและเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกๆด้าน ดังนั้นนักเรียนควรระลึกถึงพระคุณของท่านและทำความดีตามอย่างพระองค์

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ส 4.2 (ป.1/2) บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1.บอกตัวละครหลักของนิทานได้

2. บอกความสำคัญของวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

3. บอกพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4. บอกสาเหตุที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นที่รักของประชาชน

5. บอกความหมายและร้องเพลงรูปที่มีทุกบ้าน

6. ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง

 
สาระการเรียนรู้

   วันเฉลิมชนมาพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่รักประชาชน ทรงเสียสละความสุขส่วนตัวพระองค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนในทุกๆด้าน เรารักพระเจ้าแผ่นดินของเรา เราควรทำความดีตามอย่างพระองค์ เมื่อถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา โรงเรียนหยุด 1 วัน เราประดับธงชาติตามบ้านเรือนเพื่อถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1.นักเรียนฟังนิทานประกอบภาพเรื่อง พระราชาผู้เป็นหนึ่งในโลก จากนั้นนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า บุคคลในนิทานเรื่องนี้เป็นใคร มีความสำคัญอย่างไรต่อประเทศไทย

 

ขั้นสอน

2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันอะไร มีความสำคัญอย่างไร ประชาชนจะปฏิบัติตนอย่างไรบ้างในวันนี้

3. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าเหตุใดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงเป็นที่รักของประชาชนชาวไทย คุณสมบัติใดที่ทำให้พระองค์เป็นพระราชาผู้เป็นหนึ่งในโลก

 

ขั้นสรุป

5. นักเรียนอ่านเนื้อเพลงรูปที่มีทุกบ้านและร่วมกันอภิปรายถึงเนื้อหาและความหมายของเพลง จากนั้นนักเรียนดูมิวสิควิดีโอและร่วมกันร้องเพลงรูปที่มีทุกบ้าน

6. ทำแบบฝึกหัดหน่วยชีวิตในชาติเรื่องที่ 8 หน้า 27-30

 
การวัดผลและประเมินผล

1.สมาธิในการฟัง

2.การร่วมแสดงความคิดเห็น

3.ตอบคำถามได้ถูกต้อง

4.ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-ประกอบนิทานจากโปรแกรม PowerPoint เรื่องพระราชาผู้เป็นหนึ่งในโลก

-ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

-เนื้อเพลงรูปที่มีทุกบ้าน

-มิวสิควิดีโอเพลงรูปที่มีทุกบ้าน

-แบบฝึกหัดหน่วยชีวิตในชาติ

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : trueplookpanya.com
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้