Log in | วันอังคารที่ 29 ก.ย. 2563 | 7:32 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

เศรษฐศาสตร์

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 30 ส.ค. 2562
โหวต : | เข้าชม : 1,345 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 61
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 61 เศรษฐศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: พระสงฆ์ เวลา 60 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

   พระสงฆ์เป็นผู้สืบทอดพุทธศาสนา นักเรียนผู้เป็นพุทธศาสนิกชน ควรทำตามคำสั่งสอนของท่านและช่วยกันทำนุบำรุงพุทธศาสนา

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ส 3.2 เข้าใจระบบ และสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความจำเป็นของการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในสังคมโลก

ตัวชี้วัด ป.1/1 อธิบายเหตุผลความจำเป็นที่คนต้องทำงานอย่างสุจริต

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1.บอกชื่อหัวข้อเรื่องที่จะเรียนได้ถูกต้อง

2.บอกความหมายและหน้าที่ของพระสงฆ์ได้ถูกต้อง

3.บอกวิธีการถวายของแก่พระสงฆ์ได้ถูกต้องและปฏิบัติได้

4.บอกวิธีการปฏิบัติตนในการใส่บาตรได้ถูกต้องและปฏิบัติได้

5.บอกวิธีการไหว้พระสงฆ์ได้ถูกต้องและปฏิบัติได้

6.จับคู่ภาพและคำศัพท์ของพระสงฆ์ได้ถูกต้อง

7.สิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อแสดงความเป็นชาวพุทธที่ดีได้อย่างถูกต้อง

8.ทำแบบฝึกหัดเรื่องพระสงฆ์ได้ถูกต้อง

 
สาระการเรียนรู้

   พระสงฆ์ คือ ผู้ที่นำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่ หน้าที่ของพระสงฆ์ คือ สืบทอดพระพุทธศาสนา บิณฑบาตในตอนเช้าและศึกษาธรรมะ แต่งกายด้วยผ้าสีเหลืองส้ม ซึ่งเราเรียกว่า จีวร เมื่อเราจะถวายของให้พระสงฆ์ ต้องเว้นระยะห่างประมาณ 1 ศอก ผู้หญิงต้องวางของลงบนผ้ารับประเคนของพระ เมื่อเวลาใส่บาตร เราต้องถอดรองเท้า และนำของใส่บาตรด้วยกิริยาที่เรียบร้อย และยกมือไหว้ เราจะใช้การยกมือไหว้เมื่อเวลาพระเดินหรือยืน วิธีไหว้ที่ถูกต้อง คือ ยกมือประนม นิ้วหัวแม่มืออยู่ที่ระหว่างคิ้ว แต่ถ้าจะนั่งอยู่ เราใช้การกราบ 1 ครั้ง ไม่แบมือ นักเรียนควรทำตามคำสั่งสอนของพระสงฆ์ และเมื่อมีโอกาสควรทำบุญตักบาตร

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1.นักเรียนเล่นเกม hangman เพื่อทาย ชื่อหัวข้อเรื่องที่จะเรียน (พระสงฆ์) โดยครูขีดเส้นสั้นสั้นตามจำนวนตัว อักษรในคำ ให้นักเรียนไทยตัวอักษรได้ทีละตัว ถ้ามีตัวที่นักเรียนทาย ครูเขียนตัวอักษรนั้นลงไปและเลื่อนจรวดของครูถอยหลัง 1 ช่อง ถ้าไม่มีตัวที่นักเรียนทาย ให้เลื่อนจรวดของนักเรียนถอยหลัง 1 ช่อง เมื่อเล่นเสร็จแล้วครูติดบัตรคำ รูปภาพ พระสงฆ์ บนกระดาน

 

ขั้นสอน

2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าพระสงฆ์คือใคร และมีหน้าที่อย่างไร ครูติดแถบประโยคและรูปภาพบนกระดาน

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงวิธีการปฎิบัติตนต่อพระสงฆ์ที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 หัวข้อ คือ การถวายของ การใส่บาตรและการไหว้ ครูอธิบายว่าการถวายของให้พระสงฆ์นั้น เราต้องทำด้วยความสำรวม ผู้ชายสามารถส่งของแบบมือต่อมือให้พระสงฆ์ได้เลย ส่วนผู้หญิงต้องวางของลง มณฑารับประเคน ไม่ส่งของแบบมือต่อมือ ครูเลือกตัวแทนนักเรียนชายและหญิงออกมาแสดงการถวายของแก่พระสงฆ์หน้าชั้นเรียน

4. นักเรียนตอบว่าการใส่บาตรนั้นเราจะใส่อะไรบ้าง (อาหารสด อาหารแห้ง น้ำดื่มดอกไม้ เงิน) ครูอธิบายว่าก่อนใส่บาตร เราต้องถอดรองเท้า และนำของใส่ในบาตรพระให้เรียบร้อย ไม่โยนของลงในบาตรพระ เมื่อใส่เสร็จแล้วจึงยกมือไหว้ ครูเลือกนักเรียนชาย 1 คน ออกมาแสดงเป็นพระ และเลือกนักเรียนประมาณ 4-5 คน ออกมาแสดงการใส่บาตร

5. ครูอธิบายถึงการไหว้พระสงฆ์ ว่าเราจะใช้การยกมือไหว้เมื่อเวลาพระเดินหรือยืน วิธีไหว้ที่ถูกต้องคือ ยกมือประนม นิ้วหัวแม่มืออยู่ระหว่างคิ้ว แต่ถ้าพระนั่งอยู่เราใช้การกราบ 1 ครั้ง แบบไม่แบมือ นักเรียนลองปฎิบัติการไหว้พระสงฆ์ที่ถูกต้องพร้อมกัน

6. นักเรียนจับคู่รูปภาพคำศัพท์ของพระสงฆ์ โดยครูเลือกนักเรียนให้ออกมาเลือกคำศัพท์ไปวางไว้หลังรูปภาพที่ถูกต้อง มีคำศัพท์ดังนี้ นอน-จำวัด กิน-ฉันภัตตาหาร ที่อยู่-กุฎิ ผ้าที่ใช้ห่ม-จีวร สวดมนต์-ทำวัตร ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฉันภัตตาหารว่าพระจะฉันวันละไม่เกิน 2 มื้อ คือ มื้อเช้าและมื้อกลางวัน หลังจากเที่ยงไปแล้วสามารถดื่มเครื่องดื่มซึ่งเป็นน้ำผลไม้ได้ เราเรียกว่าน้ำปานะ

 

ขั้นสรุป

7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่านักเรียนควรทำอย่างไรเพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อพระสงฆ์และความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี (ทำตามคำสั่งสอนของพระสงฆ์และทำบุญตักบาตร)

8. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง พระสงฆ์ ในสมุดวิชาการ หน่วยชีวิตในชาติ

 
การวัดผลและประเมินผล

1.ตอบคำถามถูกต้อง

2.มีส่วนร่วมในกิจกรรม

3.ร่วมแสดงความคิดเห็น

4.ตอบคำถามถูกต้อง

5.ปฏิบัติตามคำสั่ง

6.ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-กระดานคะแนนจรวด

-แถบประโยค

  พระสงฆ์

-ภาพพระสงฆ์ บิณฑบาต ศึกษาธรรมะ

-ภาพถวายของแก่พระสงฆ์

-บาตรพระ

-จีวร

-ภาพการไหว้พระ

-ภาพพระจำวัด พระฉันภัตตาหาร กุฏิ จีวร พระทำวัตร

-บัตรคำ

  จำวัด

  ฉันภัตตาหาร

  กุฏิ

  จีวร

  ทำวัด​

-สมุดวิชาการ หน่วยชีวิตในชาติ

 

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : trueplookpanya.com
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้