Log in | วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562 | 8:59 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ประวัติศาสตร์

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 30 ส.ค. 2562
โหวต : | เข้าชม : 76 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 60
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 60 ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ธงชาติ และเพลงชาติ เวลา 60 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

   ธงชาติเป็นสิ่งแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทย นักเรียนควรภาคภูมิใจในความเป็นไทยและรักษาเอกราชไว้ตลอดไป

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

ตัวชี้วัด ป.1/1 อธิบายความหมายและความ สำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1.ต่อชิ้นส่วนที่ได้รับและบอกรูปภาพที่ได้จากการต่อชิ้นส่วนได้ถูกต้อง

2.เรียงลำดับธงชาติที่ใช้ในสมัยต่างๆได้ถูกต้อง

3.บอกรูปร่างลักษณะภายนอกของธงไตรรงค์ได้ถูกต้อง

4.บอกความหมายของสีต่างๆในธงชาติไทยและวิธีแสดงความเคารพต่อชาติไทยได้ถูกต้อง

5. อ่านออกเสียงเพลงชาติไทยได้ถูกต้อง

6. ร้องเพลงชาติได้ถูกต้อง

7. ทำแบบฝึกหัดเรื่องธงชาติและเพลงชาติไทยได้ถูกต้อง

 
สาระการเรียนรู้

   ธงชาติไทย เรียกว่า ธงไตรรงค์ มีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีสี 3 สี คือ สีแดง สีขาว สีน้ำเงินและมีแถบสี 5 แถบ แค่สีน้ำเงินอยู่ตรงกลางเป็นแถบใหญ่ที่สุด ความหมายของสีต่างๆในธงชาติไทย สีแดง หมายถึง ชาติ สีขาว หมายถึง ศาสนา สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ธงชาติเป็นตัวแทนของชาติ แสดงถึงความเป็นเอกราช เวลาเราเชิญธงชาติขึ้นหรือลงจากเสาธง เราจะร้องเพลงชาติและยืนตรง แสดง ความเคารพทุกครั้ง

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1.แบ่งนักเรียนเป็น 5 กลุ่ม ครูสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียนกลุ่มละ 1 คน ออกมาจับสลากชิ้นส่วนหน้าชั้นเรียน โดย แต่ละคนจับคนละ 1 ชิ้น เมื่อนักเรียนจับชิ้นส่วนขึ้นมาแล้ว ให้นำมาต่อกันให้เป็นรูปภาพบนกระดาน นักเรียนช่วยกันคิดว่าชิ้นส่วนนั้นนำมาต่อให้เป็นรูปอะไรได้ (ธงชาติไทย)

 

ขั้นสอน

2. ครูเล่าถึงประวัติธงชาติไทย ว่าประเทศไทยไม่ได้ใช้ธงไตรรงค์มาตั้งแต่ต้น จากนั้นนักเรียนดูภาพธงชาติไทยสมัยก่อน ครูสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียนให้ลองเรียงลำดับภาพธงชาติที่ใช้ในสมัยต่างๆ จากนั้นครูเรียงภาพธงชาติตามลำดับที่ถูกต้องและอธิบายว่าธงแต่ละผืนนั้นใช้ในสมัยใดบ้าง

3. นักเรียนแข่งกันตอบคำถามเกี่ยวกับรูปร่างลักษณะของธงชาติไทย โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม เมื่อครูอ่านคำถาม เรียนยกมือตอบ ครูเลือกคนที่ยกมือเร็วที่สุด กลุ่มที่ตอบคำถามได้ถูกต้องเป็นกลุ่มแรกจะได้คะแนน 1 คะแนน

4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงความหมายของสีต่างๆในธงชาติไทยว่าแต่ละสีนั้นหมายความว่าอย่างไรบ้าง และวิธีแสดงความเคารพต่อธงชาติไทย นักเรียนต้องปฏิบัติอย่างไรจึงถือว่าเป็นการแสดงความเคารพธงชาติไทย (ยืนตรงเคารพธงชาติ)

5. อ่านเนื้อเพลงชาติไทยพร้อมกัน โดยครูเน้นให้นักเรียนอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง จากนั้นนักเรียนฟังเพลงชาติไทย 1 รอบ เข้ากลุ่มเตรียมตัวประกวดร้องเพลงชาติ

 

ขั้นสรุป

6.นักเรียนออกมาประกวดร้องเพลงชาติไทยหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม โดยมีคะแนนความสามัคคี 2 คะแนน ความถูกต้อง 3 คะแนน ความชัดเจน 2 คะแนน นักเรียนที่เป็นผู้ฟังร่วมให้คะแนนด้วย เมื่อการประกวดเสร็จสิ้น ครูสรุปคะแนนและประกาศผล จากนั้นนักเรียนทุกคนร่วมกันร้องเพลงชาติไทย

7. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องธงชาติและเพลงชาติไทยในสมุดวิชาการหน่วยชีวิตในชาติ

 
การวัดผลและประเมินผล

1.ร่วมแสดงความคิดเห็น

2.มีส่วนร่วมในกิจกรรม

3.ตั้งใจเรียน

4.ตอบคำถามถูกต้อง

5.มีทักษะการสังเกต

6.การอ่านออกเสียง

7.ตั้งใจร้องเพลง

8.กล้าแสดงออก

9.ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-กระดาษแถบสี 3 สี สีแดง 2 แถบ สีขาว 2 แถบ สีน้ำเงิน 2 แถบ

-ภาพธงชาติไทยสมัยต่างๆ

-ภาพธงไตรรงค์

-แผนภูมิเนื้อเพลง

-แผ่นบันทึก

-แผนภูมิเนื้อเพลง

-สมุดวิชาการหน่วยชีวิตในชาติ

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : trueplookpanya.com
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้