Log in | วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562 | 8:58 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ประวัติศาสตร์

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 30 ส.ค. 2562
โหวต : | เข้าชม : 52 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 59
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 59 ประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ชาติของเรา เวลา 60 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

   คนไทยทุกคนควรรักและพ่อสินใจในชาติไทย รู้จักรักสามัคคีช่วยกันป้องกันชาติไม่ให้ใครมารุกราน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ส 4.3 เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรักความภูมิใจและธำรงความเป็นไทย

ตัวชี้วัด ป.1/1 อธิบายความหมายและความ สำคัญของสัญลักษณ์สำคัญของชาติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1.จับใจความจากเพลงที่ฟังได้

2.บอกความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ได้

3.บอกสัญลักษณ์ของชาติไทยได้อย่างน้อย 1 อย่าง

4.บอกวิธีปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นคนไทย

5.แบบฝึกหัดเรื่องชาติของเรา

 
สาระการเรียนรู้

   ชาติของเรา คือ ชาติไทย เราเกิดบนแผ่นดินไทย เราทุกคนเป็นเจ้าของประเทศ เรามีพระเจ้าแผ่นดิน อันเป็นที่รักและเคารพเทิดทูน มีศาสนาเป็นที่พึ่ง เรามีธงชาติและเพลงชาติของเราเอง มีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ เรารักและช่วยกันป้องกันชาติไทย ไม่ยอมให้ชาติอื่นมารุกราน เราทุกคนรักและสามัคคีกัน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1.นักเรียนฟังเพลงต้นตระกูลไทย ครูติดแผนภูมิเนื้อเพลงบนกระดาน เมื่อฟังจบแล้วนักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าเพลงนี้พูดถึงอะไร (บรรพบุรุษของชาติไทย ซึ่งชาติไทยนั้นเป็นชาติของเรา) บุคคลที่อยู่ในเพลงนั้นมีความสำคัญอย่างไรต่อชาติของเรา ครูให้นักเรียนดูภาพบุคคลต่างๆที่คอยปกป้องชาติของเรามา เช่น ชาวบ้านบางระจัน สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นต้น และให้นักเรียนทายว่าภาพแต่ละภาพนั้นเป็นภาพของใคร จากนั้นครูเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่ต้องมีการให้ต่อสู้เพื่อกอบกู้เอกราชไว้

 

ขั้นสอน

2.ครูนำภาพต่างๆมาติดบนกระดาน แล้วสุ่มเลือกตัวแทนนักเรียนออกมาหยิบภาพที่เกี่ยวกับชาติของเรา (ครูนำภาพที่นักเรียนหยิบแยกออกมาติดอีกฝั่งหนึ่ง) จากนั้นนักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงความสำคัญของภาพนั้นว่าภาพเหล่านั้นหมายถึงอะไร (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ซึ่งทั้ง 3 สิ่งนี้เป็น สิ่งที่เราคนไทยทุกคนต้องเคารพและเทิดทูน

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า นอกจากทั้ง 3 สิ่งที่กล่าวไปแล้วนั้น ยังมีสิ่งใดอีกที่เป็นสัญลักษณ์ที่น่าภาคภูมิใจของประเทศไทย (ภาษาไทย อาหารไทย ขนมไทย วัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย) ครูติดภาพสัญลักษณ์ต่างๆบนกระดาน สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นของชาติเราเอง ดังนั้นนักเรียนควรภาคภูมิใจและช่วยกันรักษาให้คงมีอยู่สืบต่อไป

 

ขั้นสรุป

4. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปเรื่องชาติของเรา และคิดว่าเมื่อเราเกิดมาเป็นคนไทยแล้ว เราควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง จึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนไทยที่ดี และรู้สำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษที่ช่วยกอบกู้เอกราชให้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ (เราทุกคนรักและสามัคคีกัน)

5. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องชาติของเรา ในสมุดวิชาการหน่วยชีวิตในชาติ

 
การวัดผลและประเมินผล

1.ตั้งใจฟังเพลง

2.ร่วมแสดงความคิดเห็น

3.มีส่วนร่วมในกิจกรรม

4.ตอบคำถามถูกต้อง

5.ตั้งใจเรียน

6.ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-แผนภูมิเพลงต้นตระกูลไทย

-ภาพธงชาติ

-ภาพในหลวง

-ภาพพระสงฆ์

-ภาพมะม่วง

-ภาพแก้วน้ำ

-ภาพแฮมเบอร์เกอร์

-ภาพภาษาไทย

-ภาพอาหารไทย

-ภาพขนมไทย

-ภาพวัฒนธรรมไทย

-ภาพประเพณีไทย

-แบบฝึกหัดเอกสารชีวิตกับธรรมชาติ

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : trueplookpanya.com
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้