Log in | วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562 | 8:58 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ภูมิศาสตร์

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 30 ส.ค. 2562
โหวต : | เข้าชม : 79 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 58
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 58 ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: แรงลม เวลา 60 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

แรงลมทำให้สิ่งต่างๆรอบตัวเราเคลื่อนไหวได้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ส 5.1 (ป.1/1) แยกแยะสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1.บอกวิธีทำการทดลองได้สังเกตแรงลมจากควันธูปบริเวณกลางแจ้ง

2.สังเกตแรงลมจากใบไม้จากยอดไม้สูง

3.สังเกตแรงลมจากกิ่งไม้จากยอดไม้สูง

4.สังเกตแรงลมจากใบไม้แห้งบนผิวน้ำ

5.สังเกตแรงลมจากระลอกน้ำบริเวณแหล่งน้ำ

6.ตอบคำถามในใบงานได้ถูกต้อง

 
สาระการเรียนรู้

  ลม คือ อากาศที่เคลื่อนที่ เมื่อเกิดลม แรงลมจึงทำให้สิ่งต่างๆเคลื่อนที่ เช่น ควันธูปลอยไปตามแรงลม ใบไม้หรือกิ่งไม้สูงเคลื่อนไหวไปมา ใบไม้แห้งบนผิวน้ำเคลื่อนที่ไปได้ ระลอกน้ำกระเพื่อม เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแรงลมว่าลมแรงมากน้อยเพียงใด ยิ่งลมแรงมาก ก็ยิ่งทำให้สิ่งเรานั้นเคลื่อนที่เร็วขึ้น

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1.นักเรียนรับใบงานการทดลอง เรื่อง แรงลม ครูอธิบายการทดลองแต่ละข้อ กฎและกติกาในการออกไปทดลองนอกห้องเรียน

 

ขั้นสอน

2. นักเรียนเดินออกไปบริเวณสวนหินไม้ทนแล้ง ทำการทดลองข้อ 1ก สังเกตควันธูปจะถูกที่ปักไว้กลางแจ้งแล้วบันทึกผลลงในใบงาน

3. นักเรียนทำการทดลองข้อ 1ข สังเกตใบไม้จากยอดไม้สูง แล้วบันทึกผลลงในใบงาน

4. นักเรียนทำการทดลองข้อ 1ค สังเกตกิ่งไม้จากยอดไม้สูง แล้วบันทึกผลลงในใบงาน

5. นักเรียนทำการทดลองข้อ 2ก สังเกตใบไม้แห้งบนผิวน้ำ แล้วบันทึกผลลงในใบงาน

6. นักเรียนทำการทดลองข้อ 2ข สังเกตระลอกน้ำบริเวณแหล่งน้ำ แล้วบันทึกผลลงในใบงาน

 

ขั้นสรุป

7. นักเรียนกลับเข้าห้องเรียน ตรวจสอบคำตอบของตนเองและระบายสีใบงานให้เรียบร้อย

 
การวัดผลและประเมินผล

1.ความตั้งใจทำกิจกรรม

2.มีทักษะการสังเกต

3.ปฏิบัติตามกติกา

4.ความถูกต้องของใบงาน

 

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-ใบงานการทดลองเรื่องแรงลม

-ธูป

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : trueplookpanya.com
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้