Log in | วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562 | 8:58 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ภูมิศาสตร์

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 30 ส.ค. 2562
โหวต : | เข้าชม : 45 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 57
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 57 ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ลม เวลา 60 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ลมมีหลายชนิดนักเรียนควรรู้จักและฝึกสังเกตลมเพื่อการปรับตัวให้เหมาะสมและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดจากลมได้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ส 5.1 (ป.1/1) แยกแยะสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1.ความหมายของลมได้

2.บอกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมีลมและสังเกตลมได้

3.บอกชื่อลมชนิดต่างๆ ลักษณะและผลที่เกิดจากลมชนิดนั้นได้

4.ทำแบบฝึกหัดเรื่องลมได้

 

 
สาระการเรียนรู้

  ลม คือ อากาศที่เคลื่อนที่ทำให้สิ่งต่างๆเคลื่อนไหว เช่น ใบไม้แกว่ง กระดาษปลิง เป็นต้น ลมพัดมาจากทิศทางต่างๆ ลมมีหลายชนิด ลมที่พัดแรงมากเรียกว่าลมพายุ

  ในฤดูต่างๆจะมีลมพัดมาจากทิศทางต่างๆซึ่งจะมีชื่อแตกต่างกัน ในฤดูหนาว ลมหนาวจะพัดมา ทำให้เรารู้สึกหนาวเย็น ในฤดูร้อน มีลมสำเภาหรือลมตะเภาซึ่งเป็นลมที่พัดมาจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง ในฤดูฝนจะมีลมฝนพัดฝนมาตก

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1. นักเรียนทบทวนความรู้เดิมที่ได้เรียนในเรื่องอากาศ เกี่ยวกับคุณสมบัติของอากาศว่า อากาศเคลื่อนที่ได้ คือ ลม จากนั้นนักเรียนสังเกตสิ่งแวดล้อมภายในห้องและร่วมกันอภิปรายว่าภายในห้องเรียนมีลมหรือไม่ และนักเรียนทราบได้อย่างไร (รู้สึกถึงลมที่มาโดนตัว ผ้าม่านเคลื่อนไหว กระดาษปลิว ฯลฯ)

 

ขั้นสอน

2. นักเรียนออกไปสังเกตสิ่งแวดล้อมบริเวณนอกห้องเรียน จากนั้นร่วมกันอภิปรายว่าขณะที่นักเรียนสังเกตนั้นมีลมหรือไม่ นักเรียนสังเกตจากอะไร หากมีลมพัดมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง

3. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงลมในฤดูต่างๆว่ามีลมอะไรบ้าง (ลมตะเภาหรือลมสำเภา ลมฝน ลมหนาว ลมพายุ) ลมแต่ละชนิดนั้นมีลักษณะอย่างไรและก่อให้เกิดผลอย่างไร (ในฤดูหนาว ลมหนาวจะพัดมา ทำให้เรารู้สึกหนาวเย็น ในฤดูร้อน มีลมสำเภาหรือลมตะเภาซึ่งเป็นลมที่พัดมาจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่ง ในฤดูฝนจะมีลมฝนพัดฝนมาตก)

 

ขั้นสรุป

4. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเอกสารชีวิตกับธรรมชาติ เรื่อง ลม

 
การวัดผลและประเมินผล

1.ตอบคำถามได้ถูกต้อง

2.มีส่วนร่วมในกิจกรรม

3.การร่วมแสดงความคิดเห็น

4.ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-ภาพพายุทอร์นาโด

-ภาพพายุฮอริเคน

-แถบประโยค

    ลม คือ อากาศที่เคลื่อนที่

    ลมตะเภาหรือลมสำเภา

    ลมหนาว

    ลมพายุ

-แบบฝึกหัดเอกสารชีวิตกับธรรมชาติ

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : trueplookpanya.com
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้