Log in | วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562 | 8:57 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 30 ส.ค. 2562
โหวต : | เข้าชม : 124 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 56
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 56 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: วันลอยกระทง เวลา 60 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

   วันลอยกระทงเป็นประเพณีไทยที่สำคัญวันหนึ่งนักเรียนควรช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานสิ่งดีงามต่างๆไว้ให้มีอยู่สืบไป

 

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ส 2.1 เข้าใจและปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดี มีค่านิยมที่ดีงาม และธำรงรักประเพณีและวัฒนธรรมไทย ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกัน ในสังคมไทย และ สังคมโลกอย่างสันติสุข

ตัวชี้วัด ป.1/1 บอกประโยชน์และปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1.บอกชื่อประเพณีสำคัญของไทยจากภาพได้

2.บอกประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันลอยกระทงได้

3.บอกวัสดุที่ควรนำมาใช้ทำกระทงได้

4.ตอบคำถามเกี่ยวกับวันลอยกระทงได้

5.ร้องเพลงวันลอยกระทงได้

6.ทำแบบฝึกหัดเรื่องวันลอยกระทงได้

 
สาระการเรียนรู้

   วันลอยกระทงตรงกับวันเพ็ญ (ขึ้น 15 ค่ำ) เดือน 12 เราทำกระทงเป็นรูปต่างๆใส่ดอกไม้ธูปเทียนในกระทง แล้วนำไปลอยในแม่น้ำลำคลอง วันลอยกระทงนี้จะมีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ทุกคนจึงรู้สึกสนุกสนานรื่นเริง ประเพณีลอยกระทงเชื่อว่าเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในสมัยพ่อขุนรามคำแหง โดยมีนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือเป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นเป็นคนแรก เมื่อถึงประเพณีลอยกระทง ผู้คนก็จะนำวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ สมัยก่อนมักทำกระทงมาจากวัสดุจากธรรมชาติ เช่น หยวกกล้วย ใบตอง ประดับประดา ด้วยดอกไม้นานาพันธุ์มาตบแต่งให้กระทงของตนเองสวยงาน โดยปักธูปเทียน และเงินใส่ลงในกระทงด้วยเพราะมีความเชื่อว่าเป็นการบูชาพระแม่คงคา ในวันลอยกระทงนิยมจัดการประกวดนางนพมาศด้วย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1. นักเรียนเล่นเกม “ พระราชาพระราชินี” โดยให้ครูเป็นพระราชาบอกสิ่งที่ต้องการ ให้นางสนมหามาให้ เช่น ผ้าเช็ดหน้าสีเขียว คนใดที่หามาให้ได้จะได้เป็นราชินีของพระราชาและได้เปิดแผ่น ป้ายปริศนา 1 แผ่น ให้นักเรียนคนอื่นๆดูแล้วตอบว่ารู้ว่าภาพปริศนาเป็นภาพอะไรหรือไม่ ถ้ายังไม่รู้ให้พระราชาหาพระราชินีต่อไป และเปิดแผ่นถ้าปริศนาต่อไปเรื่อยเรื่อยจนมีนักเรียนทายได้ ซึ่งจะได้รูปพระจันทร์เต็มดวง นักเรียนสังเกตภาพแล้วร่วมกันอภิปรายว่าเมื่อเห็นภาพนี้แล้วนักเรียนคิดถึงอะไรหรือคิดถึงวันสำคัญวันใด (วันลอยกระทง)

 

ขั้นสอน

2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงประวัติวันลอยกระทง วันลอยกระทงจัดขึ้นเพื่ออะไรและเราจะทำกิจกรรมใดในวันนี้บ้าง

3. นักเรียนดูตัวอย่างกระทงที่ทำจากใบตองจะร่วมกันอภิปรายว่าเราสามารถใช้วัสดุใดทำกระทงได้อีกนอกจากใบตอง ครูนำกระทงที่ทำด้วยขนมปังหรือวัสดุธรรมชาติอื่นๆให้นักเรียนดู

4.นักเรียนอ่านเนื้อเพลง “รำวงวันลอยกระทง” หลังจากนั้นจึงร้องเป็นเพลง รู้เปิดเพลงรำวงวันลอยกระทง แล้วให้นักเรียนออกมารำ โดยแยกรำวงเป็นกลุ่มๆ จากนั้นสรุปกลุ่มที่ได้คะแนนมากที่สุดและมอบรางวัล

 

ขั้นสรุป

5. นักเรียนแข่งขันแฟนพันธุ์แท้วันลอยกระทง โดยให้แข่งกันตอบคำถามเกี่ยวกับวันลอยกระทง กลุ่มที่ตอบได้ถูกต้องเป็นกลุ่มแรก จะได้เดินคะแนน 1 ช่อง

6.นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน่วยชีวิตในชาติเรื่องที่ 7 หน้า 24-26

 

 
การวัดผลและประเมินผล

1.ร่วมแสดงความคิดเห็น

2.ความกล้าแสดงออก

3.การทำงานกลุ่ม

4.ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง

 

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-ภาพพระจันทร์เต็มดวง

-กระทงขนมปัง

-กระทงใบตอง

-กระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ

-ตัวเดินคะแนน

-แผนภูมิเนื้อเพลง

-แบบฝึกหัดหน่วยชีวิตในชาติ

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : trueplookpanya.com
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้