Log in | วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562 | 8:57 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ภูมิศาสตร์

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 30 ส.ค. 2562
โหวต : | เข้าชม : 55 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 55
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 55 ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: อากาศ (2) เวลา 60 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

สิ่งมีชีวิตต้องการอากาศเพื่อการหายใจ ดังนั้นนักเรียนควรช่วยกันรักษาอากาศให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ส 5.1 (ป.1/1) แยกแยะสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1.สรุปกิจกรรมจากการทดลองได้

2.บอกคุณสมบัติของอากาศจากภาพการทดลองได้

3.บอกความสำคัญของอากาศ ลักษณะและสถานที่ที่พบอากาศดีและไม่ดี และวิธีการรักษาอากาศให้บริสุทธิ์

4.ทำแบบฝึกหัดได้

 
สาระการเรียนรู้

อากาศห่อหุ้มโลกอยู่โดยรอบอากาศมีคุณสมบัติหลายประการ ดังนี้

อากาศมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง

อากาศต้องการที่อยู่

อากาศมีน้ำหนัก

อากาศมีแรงดัน

อากาศเคลื่อนที่ได้

อากาศบริสุทธิ์ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่มีสี สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต้องการอากาศบริสุทธิ์เพื่อการหายใจ

ดังนั้นนักเรียนควรช่วยกันรักษาอากาศให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1.นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายทบทวนกิจกรรมที่ได้ทำในคาบที่ 1 (อากาศมีคุณสมบัติหลายประการ คือ อากาศมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง อากาศต้องการที่อยู่ อากาศมีน้ำหนัก อากาศมีแรงดัน อากาศเคลื่อนที่ได้)

 

ขั้นสอน

2. นักเรียนแข่งกันตอบคำถามทบทวนการทดลอง โดยให้นักเรียนดูภาพจากการทดลองครั้ง 5 การทดลองแล้วให้นักเรียนบอกว่าภาพนี้บ่งบอกถึงคุณสมบัติของอากาศข้อใด ให้ครูสุ่มเลือกนักเรียนเพื่อตอบคำถามแต่ละข้อ คนที่ตอบถูกจะได้โยนปิงปองในตะกร้าหรรษา

 

ขั้นสรุป

3. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงความสำคัญของอากาศ ลักษณะและสถานที่ที่พบอากาศที่ดีและไม่ดี วิธีการรักษาอากาศให้บริสุทธิ์ (สถานที่ที่พบอากาศดี เช่น ชายหาด ภูเขา สถานที่ที่มีอากาศไม่ดี เช่น ถนน โรงงานอุตสาหกรรม ควันไฟ)

4. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเอกสารชีวิตกับธรรมชาติ เรื่อง อากาศ

 
การวัดผลและประเมินผล

1.ตอบคำถามได้ถูกต้อง

2.มีส่วนร่วมในกิจกรรม

3.การร่วมแสดงความคิดเห็น

4.ความสนใจในการเรียน

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-ภาพการทดลองสมบัติของอากาศ

-ตะกร้าหรรษา

-ภาพชายหาด ภูเขา

-ภาพไฟไหม้ป่า โรงงานอุตสากรรม ควันรถ

-แบบฝึกหัดเอกสารชีวิตกับธรรมชาติ

 

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : trueplookpanya.com
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้