Log in | วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562 | 8:56 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ภูมิศาสตร์

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 30 ส.ค. 2562
โหวต : | เข้าชม : 66 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 53
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 53 ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: รุ้ง เวลา 60 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

   รุ้งเกิดจากแสงจากดวงอาทิตย์ กระทบหยดน้ำ เราสามารถมองเห็นรุ้งได้ตอนหลังฝนตก

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ส 5.1 เข้าใจลักษณะของโลกทางกายภาพ และความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งซึ่งมีผลต่อกันและกัน ในระบบของธรรมชาติ ใช้แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการค้นหา วิเคราะห์ สรุป และใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด ป.1/2 ระบุความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่างๆ รอบตัว

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1.แสดงความคิดเห็นจากการฟังนิทานได้

2.บอกการเกิดรุ้งได้

3.ทำการทดลองเรื่องรุ้งโดยการเป่าฟองสบู่

4. ทำการทดลองเรื่องรุ้งโดยการใช้ปริซึม

5. บอกวิธีการมองดูรุ้ง

6. ระบายสีรุ้งได้ถูกต้อง

7. ร้องเพลงรุ้งกินน้ำได้

8. ทำแบบฝึกหัดเรื่องรุ้ง

 
สาระการเรียนรู้

   รุ้งเกิดจากแสงจากดวงอาทิตย์กระทบหยดน้ำ แสงอาทิตย์ซึ่งดูเหมือนว่ามีสีขาวแต่จริงๆแล้วประกอบด้วยสีสันหลายสี แสงสีขาวจะแยกออกเป็นแสงสีเจ็ดสีสะท้อนลงมายังพื้นผิวโลก รุ้งกินน้ำที่เราเห็นจะมีสีม่วงอยู่ด้านในสุด เรื่องต่อไปเป็นสีคราม น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้มและแดง เราสามารถมองเห็นรุ้งได้ตอนหลังฝนหยุดตกใหม่ๆโดยต้องหันหลังให้กับดวงอาทิตย์

 

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1.นักเรียนฟังนิทานเรื่องการเดินทางของแสง แล้วร่วมกันอภิปรายว่าสีแต่ละสีในนิทานเมื่อมารวมกันแล้ว นักเรียนคิดว่าจะกลายเป็นอะไรหรือเป็นสีของอะไร

 

ขั้นสอน

2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่ารุ้งเกิดขึ้นได้อย่างไร ครูอธิบายเรื่องการเกิดรุ้งให้นักเรียนฟังโดยใช้ภาพประกอบ

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ถ้านำสบู่ผสมกับน้ำแล้วใช้หลอดเป่าให้เกิดฟอง นักเรียนคิดว่าจะเห็นอะไรอยู่ในฟองนั้นบ้าง จากนั้นนักเรียนทำการทดลองเป่าฟองสบู่ที่สนามและสรุปผลการทดลองว่าเห็นอะไรในฟองสบู่บ้าง สิ่งที่เห็นมีลักษณะอย่างไร

4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ถ้าใช้ไฟฉายสองเข้าไปในแท่งแก้วปริซึมกลางแสงแดด นักเรียนคิดว่าแสงที่รอดออกมาจะเป็นอย่างไร จากนั้นนักเรียนทำการทดลองโดยใช้ไฟฉายสองแท่งแก้วปริซึม แล้วร่วมกันสรุปผลการทดลองว่า นักเรียนเห็นสีอะไรบ้าง โดยให้ลองเรียงลำดับสีที่เห็นให้ถูกต้อง

5. เรียนลองคิดอภิปรายว่า นักเรียนจะมองเห็นได้ในช่วงเวลาใดบ้าง (หลังฝนตก) ครูอธิบายวิธีการมองรุ้ง โดยเราต้องหันหลังให้พระอาทิตย์ จึงจะสามารถมองเห็นรุ้งได้

6. นักเรียนออกมาแข่งระบายสีรุ้ง โดยครูสุ่มเลือกนักเรียน 4 คน แบ่งเป็น 2 ทีม ให้นักเรียนแข่งกันระบายสีรุ้งบนกระดาน กลุ่มใดที่สามารถระบายได้ถูกต้องและเสร็จก่อนจะได้รับของรางวัล

 

ขั้นสรุป

7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงการเกิดรุ้ง (รุ้งเกิดจากแสงจากดวงอาทิตย์กระทบหยดน้ำ แสงสีขาวจะแยกออกเป็นแสงสีเจ็ดสีสะท้อนลงมายังพื้นผิวโลก) สีของรุ้ง (รุ้งกินน้ำที่เราเห็นจะมีสีม่วงอยู่ด้านในสุด เรื่องต่อไปเป็นสีคราม น้ำเงิน เขียว เหลือง ส้มและแดง) และการเห็นรุ้ง (เราสามารถมองเห็นรุ้งได้ตอนหลังฝนหยุดตกใหม่ๆโดยต้องหันหลังให้กับดวงอาทิตย์)

8. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเอกสารชีวิตกับธรรมชาติ เรื่อง รุ้ง

 
การวัดผลและประเมินผล

1.ตอบคำถามได้ถูกต้อง

2.มีส่วนร่วมในกิจกรรม

3.การร่วมแสดงความคิดเห็น

4.ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-นิทานเรื่องการเดินทางของแสง

-ภาพรุ้ง

-สบู่

-หลอด

-แท่งแก้วปริซึม

-แสงแดด

-ไฟฉาย

-กระดาษ

-สีไม้

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : trueplookpanya.com
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้