Log in | วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562 | 8:56 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 30 ส.ค. 2562
โหวต : | เข้าชม : 219 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 52
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 52 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ฝน เวลา 60 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

  ฝน คือ หยดน้ำที่ตกมาจากท้องฟ้า ซึ่งก่อให้เกิดทั้งประโยชน์และโทษต่อสิ่งมีชีวิต

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ว 8.1 (ป.1/1) ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ

ว 8.1 (ป.1/2) วางแผนการสังเกต สำรวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิดของตนเองและของครู

ว 8.1 (ป.1/3) ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสำรวจตรวจสอบ และบันทึกผลด้วยวิธีง่ายๆ

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1.สังเกตสภาพอากาศประจำวันได้

2.แสดงความเห็นเกี่ยวกับต้นกำเนิดของฝนได้

3.สังเกตการทดลองการเกิดฝน

4.อภิปรายผลการทดลองการเกิดฝน

5.เปรียบเทียบอุปกรณ์การทดลองกับธรรมชาติ

6.บอกขั้นตอนการเกิดฝนได้

7.บอกประโยชน์และโทษของฝน

8.ทำแบบฝึกหัดเรื่องฝน

 
สาระการเรียนรู้

  ฝน คือ หยดน้ำที่ตกมาจากท้องฟ้า น้ำฝนมาจากน้ำในแม่น้ำลำคลองแล้วในที่ต่างๆได้รับความร้อนจากแสงแดด ระเหยขึ้นไปเป็นไอน้ำ ลอยขึ้นไปในอากาศ ไอน้ำเหล่านี้ถูกอากาศเย็นเบื้องบน จะกลายเป็นละอองน้ำรวมกันเป็นเมฆ กลุ่มเมฆ(ฝน) ลอยต่ำลง แล้วตกลงมาเป็นฝน ฝนมีทั้งประโยชน์และโทษ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1. นักเรียนลองฝึกคิดตามข้อสังเกตของครูว่าช่วงนี้จริงๆแล้วต้องเป็นฤดูใด ช่วงนี้อากาศเป็นอย่างไร แต่มีสิ่งใดที่แปลกประหลาดซึ่งไม่น่าเกิดในฤดูนี้ (ฝนตก)

 

ขั้นสอน

2. นักเรียนรักหนูร่วมกันอภิปรายว่า เรียนคิดว่าฝนคืออะไร ฝนมาจากไหน เกิดมาได้อย่างไร โดยให้นักเรียนอภิปรายตามความคิดของนักเรียน

3. นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ถ้าครูนำขวดใส่น้ำแข็งถือไว้เหนือบิกเกอร์ที่มีน้ำเดือดอยู่จะเกิดอะไรขึ้น จากนั้นครูทำการทดลองให้นักเรียนออกมาสังเกตผลการทดลองที่เกิดขึ้นทีละกลุ่ม

4. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงผลการทดลองที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากก่อนที่ขวดจะถูกความร้อน

5. นักเรียนลองคิดเปรียบเทียบอุปกรณ์ทดลองกับธรรมชาติว่าแต่ละอย่างนั้นเปรียบเสมือนอะไรในธรรมชาติ เช่น ไฟ เปรียบเสมือนแสงแดด เป็นต้น

6. ครูอธิบายขั้นตอนการเกิดฝน จากนั้นครูสุ่มนักเรียนออกมาว่ารูปขั้นตอนการเกิดฝน และอธิบาย ประมาณ 1-2 คน

 

ขั้นสรุป

7. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงประโยชน์และโทษของฝนตามความคิดของนักเรียน

8. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเอกสารชีวิตกับธรรมชาติ เรื่อง ฝน

 
การวัดผลและประเมินผล

1.ตอบคำถามได้ถูกต้อง

2.มีส่วนร่วมในกิจกรรม

3.การร่วมแสดงความคิดเห็น

4.ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-ภาพฝนตก

-ขวดใส่น้ำแข็ง

-ภาชนะต้มน้ำ

-แผนผังการเกิดฝน

-ภาพประโยชน์และโทษของฝน

-แบบฝึกหัดเอกสารชีวิตกับธรรมชาติ

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : trueplookpanya.com
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้