Log in | วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562 | 8:33 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 30 ส.ค. 2562
โหวต : | เข้าชม : 75 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 50
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 50 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ประโยชน์ของน้ำ เวลา 60 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

  น้ำมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตมากมาย ดังนั้นนักเรียนควรดูแลรักษาน้ำให้คนรุ่นหลังมีใช้สืบต่อไป

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

 ว 8.1 (ป.1/6) บันทึกและอธิบายผลการสังเกต สำรวจตรวจสอบ โดยเขียนภาพหรือข้อความสั้นๆ

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1. บอกประโยชน์ของน้ำตามความคิดของตน

2. บอกประโยชน์ของน้ำได้โดยนำเสนอเป็นรูปแบบแผนผังทางความคิด

3. นำเสนอผลงานประจำกลุ่ม

4. สรุปประโยชน์ของน้ำ

5. ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง

 
สาระการเรียนรู้

น้ำมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตมากมาย เช่น

1. คน สัตว์และพืช ต้องการน้ำเพื่อการดำรงชีวิต

2. เราใช้น้ำสำหรับทำความสะอาด เช่น ใช้อาบ

3. เราใช้น้ำในการดื่ม ปรุงอาหาร

4. น้ำเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำและพืชที่ขึ้นอยู่ในน้ำ ซึ่งเราใช้เป็นอาหาร

5. น้ำมีแรงน้ำ ช่วยพัดพาสิ่งต่างๆทำให้เราเดินทางติดต่อทางน้ำได้ เช่น การเดินทางทางเรือ การล่องแพมาตามแม่น้ำ

6. เราใช้น้ำดับไฟเมื่อเกิดไฟไหม้

นอกจากนั้นเรายังสามารถนำของเล่นมาเล่นในน้ำได้ เช่น ของ เล่นที่ทำด้วยพลาสติก เช่น ชูชีพ ยาง ลูกบอล และของเล่นที่สามารถทำได้เอง เช่น กระทง เรือที่ทำด้วยกระดาษ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1.จากที่ได้เรียนเรื่องน้ำมาแล้ว 2 คาบให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า นักเรียนคิดว่าน้ำมีประโยชน์หรือโทษมากกว่ากัน จากนั้นครูถามว่าประโยชน์ของน้ำที่นักเรียนคิดมีอะไรบ้าง

 

ขั้นสอน

2. แบ่งนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม นักเรียนรับกระดาษกลุ่มละ 1 แผ่น แล้วช่วยกันระดมความคิดว่าประโยชน์ของน้ำมีอะไรบ้าง เสนอแต่ละข้อเป็นรูปภาพ โดยวาดลงในกระดาษที่ได้รับเป็นรูปแบบแผนผังทางความคิด และตกแต่งผลงานให้สวยงาม

3. ตัวแทนนักเรียนออกมานำเสนอผลงานทีละกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 นาที ครูให้คะแนนคำตอบที่ถูกต้องข้อละ 1 คะแนน ความสวยงาม 2 คะแนน การนำเสนอ 3 คะแนน การทำงานกลุ่ม 2 คะแนน

 

ขั้นสรุป

4. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปประโยชน์ของน้ำ จากผลงานของแต่ละกลุ่ม ครูอาจเพิ่มประโยชน์ของน้ำที่นักเรียนยังไม่ได้ตอบได้ โดยเมื่อสรุปแล้วให้มีประโยชน์ของน้ำครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

1. คน สัตว์และพืช ต้องการน้ำเพื่อการดำรงชีวิต

2. เราใช้น้ำสำหรับทำความสะอาด เช่น ใช้อาบ

3. เราใช้น้ำในการดื่ม ปรุงอาหาร

4. น้ำเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำและพืชที่ขึ้นอยู่ในน้ำ ซึ่งเราใช้เป็นอาหาร

5. น้ำมีแรงน้ำ ช่วยพัดพาสิ่งต่างๆทำให้เราเดินทางติดต่อทางน้ำได้ เช่น การเดินทางทางเรือ การล่องแพมาตามแม่น้ำ

6. เราใช้น้ำดับไฟเมื่อเกิดไฟไหม้

นอกจากนั้นเรายังสามารถนำของเล่นมาเล่นในน้ำได้ เช่น ของ เล่นที่ทำด้วยพลาสติก เช่น ชูชีพ ยาง ลูกบอล และของเล่นที่สามารถทำได้เอง เช่น กระทง เรือที่ทำด้วยกระดาษ

5. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเอกสารชีวิตกับธรรมชาติ เรื่อง ประโยชน์ของน้ำ

 
การวัดผลและประเมินผล

1.ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างเหมาะสม

2.การทำงานกลุ่ม

3.ความคิดสร้างสรรค์

4.ความถูกต้องของงาน

5.ความกล้าแสดงออก

6.การนำเสนอผลงาน

7.ตอบคำถามถูกต้อง

8.ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-กระดาษวาดเขียน

-สีเทียน

-ผลงานนักเรียน

-แถบประโยค

-ของเล่นที่เล่นในน้ำ ทั้งที่เป็นพลาสติก เช่น ห่วงยาง ลูกบอล และของเล่นที่ทำขึ้นเอง เช่น เรือจากขวดน้ำ

-แบบฝึกหัดเอกสารชีวิตกับธรรมชาติ

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : trueplookpanya.com
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้