Log in | วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562 | 8:32 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 30 ส.ค. 2562
โหวต : | เข้าชม : 53 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 49
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 49 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: น้ำ (2) เวลา 60 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

น้ำมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมาก ดังนั้นนักเรียนจึงควรช่วยกันรักษาแหล่งน้ำให้สะอาด

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ว 8.1 (ป.1/1) ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ

ว 8.1 (ป.1/2) วางแผนการสังเกต สำรวจตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า โดยใช้ความคิดของตนเองและของครู

ว 8.1 (ป.1/3) ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการสำรวจตรวจสอบ และบันทึกผลด้วยวิธีง่ายๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1. ทบทวนความรู้ในคาบที่ 1

2. บอกสาเหตุที่กระดานดำแห้ง

3. ยกตัวอย่างการระเหยของน้ำในชีวิตประจำวัน

4. บอกสาเหตุที่ผ้าเปียกกายเป็นผ้าแห้งหลังจากตากแดด

5. บอกสาเหตุที่น้ำในจานมีน้อยลงหลังจากตากแดด

6. บอกสาเหตุที่น้ำในบิ๊กเกอร์น้อยลงหลังจากนำไปตั้งไฟ

7. สรุปผลการทดลอง

8. สรุปเรื่องน้ำ

9. ทำแบบฝึกหัดเรื่องน้ำได้

 
สาระการเรียนรู้

   ในโลกของเรามีน้ำอยู่มากมายโดยแบ่งเป็นแหล่งน้ำต่างๆ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล มหาสมุทร แหล่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลก คือ มหาสมุทร น้ำเมื่อได้รับความร้อนจะกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปในอากาศ น้ำจะไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำ และมีแรงพัดพาสิ่งต่างๆไปด้วย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1. นักเรียนทบทวนความรู้เรื่องน้ำที่ ได้เรียนในคาบที่ 1

 

ขั้นสอน

2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า ถ้าครูนำผ้าเปียกเช็ดบนกระดานจะเกิดอะไรขึ้น จากนั้นครูใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดบนกระดานแล้วทิ้งไว้เฉยๆ ให้นักเรียนช่วยกันนับเวลาที่กระดานแห้ง จากนั้นนักเรียนคิดว่าจะทำให้น้ำหายหรือแห้งได้เร็วกว่านี้หรือไม่ ทำอย่างไร ครูนำภาพเปียกเช็ดบนกระดานดำอีกครั้งแล้วใช้สมุดพัด พร้อมกับนับเวลาที่กระดานแห้ง นักเรียนสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากใช้สมุดพัด และร่วมกันอภิปรายว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น น้ำหายไปไหน (น้ำหายไปในอากาศ ซึ่งเราเรียกการหายไปของน้ำว่าการระเหย )

3. นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งที่นักเรียนสังเกตได้ในชีวิตประจำวันที่เป็นการระเหยของน้ำ

4. นักเรียนดูผ้าเปียกผืน 1 ตัวแทนนักเรียนลองจับดูว่าผ้าผืนนี้เป็นอย่างไร จากนั้นครูนำผ้าที่ได้ตากไว้แล้ว 1 ชั่วโมงมา ให้นักเรียนสังเกตว่ามีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงจากตอนก่อนจะนำไปตากแดดบ้าง และร่วมกันอภิปรายว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น น้ำหายไปได้อย่างไร

5. สังเกตน้ำในจานว่ามีมากน้อยเพียงใด จากนั้นครูนำจานน้ำที่ได้ตากแดดไว้แล้วให้นักเรียนสังเกต ว่ามีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไป ปริมาณน้ำเท่าเดิมหรือไม่ และร่วมกันอภิปรายว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

6. นักเรียนสังเกตปริมาณน้ำในบีกเกอร์ จากนั้นนำไปตั้งไฟสักครู่หนึ่ง นักเรียนสังเกตว่ามีอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่ บีกเกอร์ ก็อยู่บนไฟ และอภิปรายว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น

7. นักเรียนอภิปรายสรุปการทดลองทั้ง 3 การทดลอง ว่าน้ำเมื่อได้รับความร้อน จะระเหยเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปในอากาศ

 

ขั้นสรุป

8. นักเรียนอภิปรายสรุปเรื่องน้ำ ครูทบทวนเรื่องน้ำอยู่แรงพัดพาสิ่งต่างๆได้ นักเรียนสามารถนำประโยชน์ของแรงน้ำมาทำของเล่นได้ ครูยกตัวอย่างของเล่นจากแรงน้ำ

9. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเอกสารชีวิตกับธรรมชาติ เรื่อง น้ำ

 

 
การวัดผลและประเมินผล

1.มีส่วนร่วมในกิจกรรม

2.ตอบคำถามถูกต้อง

3.การร่วมแสดงความคิดเห็น

4.ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-ผ้า 1 ผืน

-สมุด

-จานใส่น้ำ

-ตะเกียงแอลกอฮอล์

-บีกเกอร์

-แบบฝึกหัดเอกสารชีวิตกับธรรมชาติ

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : trueplookpanya.com
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้