Log in | วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562 | 8:32 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

ภูมิศาสตร์

วิชา : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 30 ส.ค. 2562
โหวต : | เข้าชม : 68 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 48
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 48 ภูมิศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: น้ำ (1) เวลา 60 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

   น้ำมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเป็นอย่างมาก ดังนั้นนักเรียนจึงควรช่วยกันรักษาแหล่งน้ำให้สะอาด

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ส 5.1 (ป.1/1) แยกแยะสิ่งต่างๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น

ส 5.1 (ป.1/2) ระบุความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศของสิ่งต่างๆ รอบตัว

ส 5.1 (ป.1/3) ระบุทิศหลักและที่ตั้งของสิ่งต่างๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1.สังเกตบริเวณพื้นน้ำจากแผนที่โลก

2.บอกชนิดของแหล่งน้ำที่มีในโลก

3.บอกทิศทางการไหลของน้ำ

4.บอกลักษณะของน้ำจากแหล่งต่างๆ

5.บอกลักษณะของน้ำสะอาดที่ควรนำมาบริโภคและวิธีการดูแลรักษาน้ำ

 
สาระการเรียนรู้

ในโลกของเรามีน้ำอยู่มากมายโดยแบ่งเป็นแหล่งน้ำต่างๆ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง ทะเล มหาสมุทร แหล่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดของโลก คือ มหาสมุทร น้ำเมื่อได้รับความร้อนจะกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปในอากาศ น้ำจะไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำ และมีแรงพัดพาสิ่งต่างๆไปด้วย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1. นักเรียนดูแผนที่โลกซึ่งแสดงให้เห็นพื้นดินและพื้นน้ำ นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่านักเรียนคิดว่าแต่ละสีที่เห็นบนแผนที่นั้นมีสีอะไรบ้าง แต่ละสีแทนอะไรและสีไหนที่มีมากกว่ากัน (สีน้ำตาลและสีเขียวแทนพื้นดิน สีฟ้าแทนพื้นน้ำ พื้นน้ำจะมีมากกว่าพื้นดิน)

 

ขั้นสอน

2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับน้ำว่า น้ำเกิดจากอะไร น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือไม่ จากนั้นจึงให้นักเรียนยกตัวอย่างชื่อแหล่งน้ำที่นักเรียนรู้จัก และร่วมกันอภิปรายว่าแต่ละแหล่งมีลักษณะอย่างไร แหล่งน้ำชนิดใดใหญ่ที่สุด (แบ่งคำตอบของนักเรียนออกเป็น 2 ฝั่ง ฝั่งน้ำจืดและน้ำเค็ม)

3. นักเรียนครูร่วมกันอภิปรายถึงทิศทางการไหลของน้ำว่าเป็นอย่างไร โดยครูเทน้ำใส่ภาชนะให้นักเรียนร่วมสังเกต (น้ำไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำ) และเมื่อน้ำไหลไปมาสิ่งใดลอยไปกับน้ำบ้างหรือไม่ ครูให้ดูภาพน้ำตกหรือภาพการไหลของน้ำประกอบ

4. นักเรียนดูน้ำจากแหล่งต่างๆที่ครูนำมา (น้ำสะอาด น้ำจากคลอง น้ำจากบ่อปลา) นักเรียนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเก็บรายละเอียดว่าน้ำแต่ละแก้วนั้นมีลักษณะอย่างไร แตกต่างกันอย่างไร

 

ขั้นสรุป

5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่าน้ำ 3 แก้ว เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร น้ำแก้วไหนเป็นน้ำที่ควรจะนำมาใช้บริโภคมากที่สุด เพราะเหตุใด (น้ำสะอาดที่ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น) ใช้ประสาทสัมผัสส่วนไหนบอก (ตา จมูก) จากนั้นอภิปรายถึงวิธีการดูแลรักษาแหล่งน้ำให้สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอ (ไม่ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ)

 
การวัดผลและประเมินผล

1.มีส่วนร่วมในกิจกรรม

2.ตอบคำถามถูกต้อง

3.การร่วมแสดงความคิดเห็น

4.ทักษะการสังเกต

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-แผนที่โลก

-น้ำ

-ภาชนะใส่น้ำ

-ภาพทะเล มหาสมุทร

-ภาพแม่น้ำ น้ำตก น้ำพุ

-น้ำสะอาด น้ำจากคลอง น้ำจากบ่อปลา

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : trueplookpanya.com
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้