Log in | วันศุกร์ที่ 20 ก.ย. 2562 | 8:32 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 30 ส.ค. 2562
โหวต : | เข้าชม : 100 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 47
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 47 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง บูรณาการ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษา: ประโยชน์ของดิน เวลา 60 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

   ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ นักเรียนจึงควรรู้จักดูแลรักษาใช้ดินให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ว 6.1 เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนผิวโลกและภายในโลก ความสัมพันธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ภูมิประเทศ และสัณฐานของโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด ป.1/1 สำรวจ ทดลองและอธิบายองค์ประกอบและสมบัติทางกายภาพของดินในท้องถิ่น

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว นักเรียนสามารถ

1.เรียงคำให้เป็นชื่อเรื่องที่จะเรียนได้ถูกต้อง

2.บอกประโยชน์ของดินด้านการเพาะปลูก

3.บอกประโยชน์ของดินด้านการนำไปทำภาชนะต่างๆ

4.บอกชื่อสัตว์ที่อาศัยอยู่ในดิน

5.บอกประโยชน์ของดินด้านที่อยู่อาศัยของสัตว์

6.บอกประโยชน์ของดินด้านสถานที่ต่างๆ

7.สรุปเรื่องประโยชน์ของดิน

8.ทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง

 
สาระการเรียนรู้

ประโยชน์ของดินมีหลายประการ

1. ใช้ในการเพาะปลูกข้าวพืชผักและผลไม้เพื่อเป็นอาหารของมนุษย์

2. ใช้ปั้นภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ

3. เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิด เช่น มด ปลวก

4. ใช้เป็นที่ตั้งอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ

นักเรียนควรตระหนักถึงคุณค่าของดินและใช้ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำ

1. ครูจับไม้เรียกชื่อตัวแทนนักเรียน 6 คนออกมาถือตัวเลือกแผ่นป้ายปริศนาหน้าชั้นเรียน โดยให้ปิดคำปริศนาที่อยู่หลังแผ่นป้ายไว้ก่อน จากนั้นครูจับไม้เรียกชื่อนักเรียนให้เลือกเปิดแผ่นป้ายปริศนาคนละ 1 ป้ายเพื่อหาคำว่า “ประ โยชน์ ของ ดิน” เมื่อเปิดเจอคำครบแล้วจับไม้เรียกชื่อนักเรียนอีกครั้งเพื่อให้นำคำมาเรียงให้เป็นวลีว่า "ประโยชน์ของดิน"

ขั้นสอน

2. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงประโยชน์ของดินตามความคิดเห็นของตน จากนั้นครูจึงให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปลูกข้าว พืชผักและผลไม้ และประโยชน์ของข้าว ผักผลไม้ที่มีต่อมนุษย์ หลังจากนั้นครูสรุปเป็นประโยชน์ของดินว่า "ใช้ในการเพาะปลูกข้าวพืชผักและผลไม้เพื่อเป็นอาหารของมนุษย์"

3. นักเรียนดูภาชนะที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาแล้วร่วมกันอภิปรายถึงวัสดุที่ใช้ วิธีการผลิตและประโยชน์ใช้สอย หลังจากนั้นครูสรุปเป็นประโยชน์ของดินว่า "ใช้ปั้นภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ"

4. นักเรียนดูแผนภาพใต้ดิน ซึ่งมีสัตว์ชนิดต่างๆอาศัยอยู่ ให้นักเรียนทายว่ามีสัตว์ชนิดใดอาศัยอยู่ในดินบ้าง

5. นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงประโยชน์จากการที่มีสัตว์อาศัยอยู่ในดิน หลังจากนั้นครูสรุปประโยชน์ของดินว่า "เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดเช่น มด ปลวก ไส้เดือน"

6. นักเรียนบอกสถานที่ที่นักเรียนรู้จักหรือเคยไปแล้วร่วมกันอภิปรายถึงที่ตั้งของ บ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ หลังจากนั้นครูสรุปเป็นประโยชน์ของดินว่า "เป็นที่ตั้งอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ"

ขั้นสรุป

7. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายสรุปเรื่องประโยชน์ของดิน (ใช้ในการเพาะปลูกข้าวพืชผักและผลไม้เพื่อเป็นอาหารของมนุษย์ ใช้ปั้นภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิด เช่น มด ปลวก และใช้เป็นที่ตั้งอาคารบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ)

8.นักเรียนทำแบบฝึกหัดในเอกสาร

 
การวัดผลและประเมินผล

1.ตอบคำถามถูกต้อง

2.เรียงป้ายปริศนาถูกต้อง

3.การร่วมแสดงความคิดเห็น

4.กล้าแสดงออก

5.มีส่วนร่วมกับกิจกรรม

6.ความถูกต้องของแบบฝึกหัด

 

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

-ไม้เรียกชื่อ

-แผ่นป้ายปริศนา

  ประ      โยชน์     ของ     พืช

-แถบประโยค

  ใช้ในการเพาะปลูกข้าว พืชผัก และผลไม้เพื่อเป็นอาหารของมนุษย์

-ภาพนาข้าว

-ภาพแปลงผักสวนครัว

-ภาพสวนผลไม้

-แถบประโยค

  ใช้ปั้นภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ

-เครื่องปั้นดินเผา เช่น หม้อ แจกัน ตุ๊กตา ฯลฯ

-แถบประโยค

  เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดเช่น มด ปลวก ไส้เดือน

-แผนภาพใต้ดินซึ่งมีสัตว์ชนิดต่างๆอาศัยอยู่

-แถบประโยค

  เป็นที่ตั้งอาคาร บ้านเรือน และสถานที่ต่างๆ

-ภาพบ้าน

 

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : trueplookpanya.com
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้