Log in | วันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 2561 | 0:36 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

สนใจในพืชและสัตว์

วิชา : วิทยาศาสตร์   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 1 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 78,518 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สนใจในพืชและสัตว์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของพืช เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

พืชเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง  โดยมีโครงสร้างภายนอก  ได้แก่  ราก  ลำต้น  ใบ  ดอก  และผล  ซึ่งแต่ละส่วนจะทำหน้าที่แตกต่างกัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ว 1.1  ป.1/2  สังเกตและอธิบายลักษณะและหน้าที่ของโครงสร้างภายนอกของพืชและสัตว์
   ว 8.1  ป.1/1  ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ    
             ป.1/2  วางแผนการสังเกต  สำรวจตรวจสอบ  ศึกษาค้นคว้า  โดยใช้ความคิดของตนเองและของครู
             ป.1/3  ใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการสำรวจตรวจสอบ  และบันทึกผลด้วยวิธีง่ายๆ
             ป.1/4  จัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบ  และนำเสนอผล
             ป.1/5  แสดงความคิดเห็นในการสำรวจตรวจสอบ
             ป.1/6  บันทึกและอธิบายผลการสังเกต  สำรวจตรวจสอบ  โดยเขียนภาพหรือข้อความสั้นๆ
             ป.1/7  นำเสนอผลงานด้วยวาจาให้ผู้อื่นเข้าใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกชื่อโครงสร้างภายนอกของพืชได้
2. อธิบายหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของพืชได้

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
1. โครงสร้างภายนอกของพืช 
2. หน้าที่ของส่วนต่างๆ ของพืช
    - ราก
    - ลำต้น
    - ใบ
    - ดอก
    - ผล
    - เมล็ด

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
ความสามารถในการแก้ปัญหา
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. มีจิตสาธารณะ

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนแบบกระบวนการทางวิทยาศาสตร์)  
นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่  2

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับพืชหรือต้นไม้ที่อยู่รอบๆ ตัวเราว่า นักเรียนรู้จักต้นไม้ชนิดใดบ้าง ในโรงเรียนมีต้นไม้ชนิดใดบ้าง
2. ครูให้นักเรียนดูภาพต้นไม้และภาพสัตว์  แล้วร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นตามหัวข้อที่กำหนดให้ ดังนี้
    - จากภาพ  เป็นภาพของอะไร  และทั้ง  2  ภาพ  มีลักษณะเหมือนกันและแตกต่างกันอย่างไร
3. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับ ลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกันของพืชและสัตว์

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูให้นักเรียนร้องเพลง  กิ่ง  ก้าน  ใบ  และทำท่าทางประกอบตามจินตนาการ

                                                            เพลง กิ่ง ก้าน ใบ
                                             กิ่ง ก้าน ใบ                       ชะ ชะ ใบ ก้าน กิ่ง (ซ้ำ)
                                            ฝนตกลมแรงจริงๆ               ชะ ชะ กิ่ง ก้าน ใบ

2. ครูตั้งคำถามให้นักเรียนช่วยกันคิดและคาดเดาคำตอบว่า ส่วนประกอบของต้นไม้ได้แก่อะไรบ้าง
3. ครูให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.1 เรื่อง ส่วนประกอบของพืช  โดยปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
    1)  แบ่งกลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มนำต้นไม้เล็กๆ มากลุ่มละ 1 ต้น
    2)  สังเกตดูส่วนต่างๆ แต่ละส่วนของพืช
    3)  วาดภาพต้นพืชที่กลุ่มของตนเองศึกษา  และชี้บอกส่วนต่างๆ ของพืชว่า เรียกว่าอะไร
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับ ส่วนประกอบของพืช แล้วเขียนเป็นแผนผังความคิด  ดังนี้

ชั่วโมงที่ 3
1. ครูให้นักเรียนร้องเพลง ปลูกผัก  และทำท่าประกอบเพลงตามจินตนาการ
2. ครูกำหนดปัญหาและให้นักเรียนช่วยกันคาดเดาคำตอบเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของรากพืช
3. ให้นักเรียนทำใบงานที่ 1.2 เรื่อง ลักษณะของราก  โดยปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
    1) แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 5-6 คน  ให้แต่ละกลุ่มนำต้นถั่วงอก  ต้นหญ้า  และพืชขนาดเล็กอื่นๆ มาอย่างละ 1 ต้น  นำรากของพืชเหล่านั้น  มาล้างให้สะอาด  ระวังอย่าให้ รากขาด
    2) สังเกตลักษณะของรากพืชด้วยตาเปล่าและใช้แว่นขยายช่วยสังเกต  หรือเปรียบเทียบรากของพืชทั้ง 3 ชนิด
    3) บันทึกผล  พร้อมวาดภาพประกอบ
    4) สรุปผลการทำกิจกรรม
4. ให้นักเรียนผลัดกันนำเสนอผลงานที่หน้าชั้น
5. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับรากและหน้าที่ของราก

ชั่วโมงที่ 4
1. ให้นักเรียนเล่นเกมจ้ำจี้ผลไม้  ดังนี้ 
                                                             กิจกรรมเล่นจ้ำจี้ผลไม้
วิธีการ
  ครูให้นักเรียนท่องคำคล้องจอง  จ้ำจี้ผลไม้  ตามครูทีละวรรค  และแจกคำท่องให้เด็กหัดท่องที่บ้านด้วย  เมื่อเด็กท่องได้คล่องแล้ว  ครูจะให้นักเรียนล้อมเป็นวงกลม  วงละ 4-5 คน  แต่ละคนวางมือลงในวงกลม  ให้คนที่เป็นหัวหน้าเป็นคนชี้นิ้วของแต่ละคนในวงกลม  แล้วทุกคนท่องพร้อมๆ กันว่า
     “จ้ำจี้ผลไม้  แตงไทย  แตงกวา  ขนุน น้อยหน่าพุทรามังคุดละมุด ลำไย มะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโม ไชโย โห่ฮิ้ว”

2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 2.1 โดยให้นักเรียนนำต้นไม้จริงหรือภาพต้นไม้ที่เหมือนจริงที่มีราก  ลำต้น  ใบ  ดอก  ผล  ติดบนกระดาษหรือป้ายนิเทศ แล้วชี้บอกส่วนประกอบต่างๆ จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายว่า
    1) ส่วนประกอบของต้นไม้แต่ละส่วน เรียกว่าอะไร  (ราก ลำต้น ใบ ดอก ผล)
    2) ส่วนประกอบแต่ละส่วนของต้นไม้ทำหน้าที่อะไร
        1.1 ราก        ทำหน้าที่.........................................
        1.2 ลำต้น     ทำหน้าที่..........................................
        1.3 ใบ          ทำหน้าที่........................................
        1.4 ดอก       ทำหน้าที่.........................................
        1.5 ผล          ทำหน้าที่........................................
3. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้เป็นแผนผังความคิด  แล้วให้นักเรียนจดบันทึกลงสมุด
4. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม  แล้วปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้
    1) ให้แต่ละกลุ่มวาดภาพต้นพืชที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไป  เช่น  ต้นพืชที่ไม่มีราก  ต้นพืชที่ไม่มีใบ
    2) ร่วมกันอภิปรายในกลุ่มถึงผลที่เกิดขึ้นกับต้นพืช
    3) นำเสนอความคิดของกลุ่ม  แล้วครูช่วยสรุปอีกครั้งหนึ่ง จากการทำกิจกรรม  ทำให้ทราบว่า  ถ้าพืชขาดโครงสร้างส่วนใดส่วนหนึ่งไป  จะมีผลต่อการดำรงชีวิตของพืช  เช่น

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการวัด 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน

 แบบทดสอบก่อนเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ 

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.1

 ใบงานที่ 1.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำใบงานที่ 1.2

 ใบงานที่ 1.2

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 นักเรียนทำชิ้นงาน/ภาระงานที่ 2.1

 ชิ้นงาน/ภาระงานที่ 2.1 เรื่อง รู้จัก
 ส่วนต่างๆ ของพืช

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงาน

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน  วิทยาศาสตร์  ป.1
2. ต้นพืชเล็กๆ เช่น  ต้นถั่ว  ต้นมะเขือ
3. ใบงานที่ 1.1 ส่วนประกอบของพืช 
4. ใบงานที่ 1.2 ลักษณะของราก

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. อินเทอร์เน็ต

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้