Log in | วันอังคารที่ 19 มิ.ย. 2561 | 8:15 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

รับรู้ข้อมูล

วิชา : การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 1 ก.ย. 2553
โหวต : | เข้าชม : 26,621 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รับรู้ข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง ประเภทและประโยชน์ของข้อมูล เวลา 2 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ข้อมูลที่อยู่รอบตัวมีความหลากหลาย  และมีประโยชน์สำหรับนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ง 3.1  ป.1/1  บอกข้อมูลที่สนใจ และแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัว                          

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. จำแนกประเภทของข้อมูลได้
2. บอกประโยชน์ของข้อมูลได้  

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   ข้อมูลของสิ่งที่สนใจอาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล  สัตว์  สิ่งของ  เรื่องราว  และเหตุการณ์ต่างๆ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร             
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการสังเกต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ :  กระบวนการคิดวิเคราะห์)

ชั่วโมงที่ 1
1. ครูนำข้อมูลประเภทต่างๆ ออกมาแสดงหน้าชั้นเรียน  แล้วถามนักเรียนว่า  สิ่งที่นักเรียนเห็นอะไรบ้าง  และเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไร 
    - รูปช้าง
    - แผ่นพับ
    - ป้ายราคาสินค้า
2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สิ่งที่ครูนำมาแสดงจัดเป็นข้อมูลภาพ  ข้อมูลตัวอักษร  และข้อมูลตัวเลข ตามลำดับ
3. ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ประเภทของข้อมูล จากหนังสือเรียน  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
4. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เกี่ยวกับประเภทของข้อมูล ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
    - ข้อมูลภาพ 
    - ข้อมูลตัวอักษร
    - ข้อมูลตัวเลข
    - ข้อมูลอื่นๆ

ชั่วโมงที่ 2
1. ครูตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนช่วยกันตอบ เช่น
    - ข้อมูลมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันอย่างไร
    - การรับข้อมูลจำเป็นจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริง  ความน่าเชื่อถือหรือไม่  อย่างไร
    - ข้อมูลที่ดี  มีลักษณะอย่างไร
2. ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า  ข้อมูลในชีวิตประจำวันมีมากมาย ซึ่งเราสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  
3. ให้นักเรียนศึกษาเรื่อง ประโยชน์ของข้อมูล  จากหนังสือเรียน
4. นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ที่ได้ศึกษา  และทำใบงานที่ 2.1  เรื่อง ประโยชน์ของข้อมูล  เมื่อทำใบงานเสร็จแล้ว  ให้อาสาสมัครนักเรียน 2-3 คน ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
5. ให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลที่นักเรียนสนใจมา 1 เรื่อง  เพื่อเขียนบันทึกความรู้  ครูและนักเรียนนัดหมายเวลาในการส่งผลงาน

นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที่  1

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ

เครื่องมือ

เกณฑ์

 ตรวจใบงานที่ 2.1

 ใบงานที่ 2.1

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

 ประเมินการเขียนบันทึกข้อมูลที่สนใจ

 แบบประเมินการเขียนบันทึกข้อมูลที่สนใจ

 ระดับคุณภาพ 2  ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2  ผ่านเกณฑ์

 ตรวจแบบทดสอบหลังเรียน

 แบบทดสอบหลังเรียน

 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ป.1
2. ตัวอย่างข้อมูลประเภทต่างๆ
3. ใบงานที่ 2.1  เรื่อง ประโยชน์ของข้อมูล  

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด
2. ผู้ปกครอง / ผู้รู้

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

ไฟล์แบบทดสอบ:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้