Log in | วันพุธที่ 23 พ.ค. 2561 | 4:13 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

โลกแห่งความรัก

วิชา : ภาษาไทย   ระดับชั้น : ป.1
โพส : วันที่ 20 ส.ค. 2553
โหวต : | เข้าชม : 25,737 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 โลกแห่งความรัก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การเขียนเรื่องจากภาพ เวลา 4 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การเขียนเรื่องจากภาพ  เป็นการเขียนสื่อสารด้วยคำและประโยค โดยการเขียนต้องมีมารยาทในการเขียน

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
   ท 2.1  ป.1/2  เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่ายๆ
             ป.1/3   มีมารยาทในการเขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้
   เขียนเรื่องจากภาพด้วยคำและประโยคง่ายๆ ได้อย่างมีมารยาทในการเขียน

 
สาระการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้แกนกลาง
   การเขียนเรื่องจากภาพ

 
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

ความสามารถในการสื่อสาร
ความสามารถในการคิด
 - ทักษะการคิดวิเคราะห์
 - ทักษะการคิดสร้างสรรค์
ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 - กระบวนการทำงานกลุ่ม

 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน
4. รักความเป็นไทย

 
กิจกรรมการเรียนรู้

(วิธีสอนโดยเน้นกระบวนการ : กระบวนการปฏิบัติ , กระบวนการกลุ่ม) 

ชั่วโมงที่ 1-2
1. ครูให้นักเรียนดูภาพ แล้วให้ช่วยกันคิดและเล่าเรื่องราวจากภาพ 
2. นักเรียนศึกษาความรู้เรื่อง  การเขียนเรื่องจากภาพในหนังสือเรียน  แล้วร่วมกันอภิปรายว่าการเขียนเรื่องจากภาพ มีหลักในการปฏิบัติอย่างไรบ้าง
3. ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน  แล้วให้แต่ละกลุ่มดูภาพที่กำหนด  แล้วฝึกเขียนเรื่องจากภาพ
4. นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน  เพื่อนกลุ่มอื่นร่วมกันแสดงความคิดเห็น
5. นักเรียนร่วมกันคัดเลือกเรื่องที่ชื่นชอบมากที่สุด 3 เรื่อง  แล้วนำไปจัดแสดงไว้ที่ป้ายนิเทศ

ชั่วโมงที่ 3-4
1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสาระสำคัญของเรื่อง การเขียนเรื่องจากภาพ  
2. นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือแบบฝึกหัด โดยให้นักเรียนดูภาพที่กำหนด แล้วเขียนเรื่องจากภาพ
3. ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้นเรียน  โดยอ่านเรื่องที่เขียนให้เพื่อนฟัง 
4. นักเรียนร่วมกันคัดเลือกเรื่องที่นักเรียนชอบมากที่สุด 3 อันดับ  แล้วนำไปจัดแสดงที่ป้ายนิเทศ

 
การวัดผลและประเมินผล
 

วิธีการ 

เครื่องมือ 

เกณฑ์ 

 ประเมินการนำเสนอผลงาน

 แบบประเมินการนำเสนอผลงาน

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์

 สังเกตพฤติกรรมการทำงานเป็นกลุ่ม

 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

 ระดับคุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์


 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้
1. หนังสือเรียน ภาษาไทย (หลักภาษาและการใช้ภาษา) ป.1
2. แบบฝึกหัด ภาษาไทย ป.1
3. ภาพที่ให้นักเรียนเขียนเรื่อง

แหล่งการเรียนรู้
1. ห้องสมุด

 
เอกสารแนบ

ไฟล์ใบงาน:

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้