Log in | วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562 | 12:05 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การวัดและเรขาคณิต

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.3
โพส : วันที่ 21 ส.ค. 2562
โหวต : | เข้าชม : 68 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 48
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 48 การวัดและเรขาคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง การคาดคะเนน้ำหนัก เวลา 60 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การคาดคะเนน้ำหนัก คือการวัดวัดน้ำหนักด้วยการสังเกตจากสายตา ซึ่งอาจคาดคะเนได้ตรงหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงก็ได้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดที่ ค 2.1 ป3/8 คาดคะเนน้ำหนักเป็นกิโลกรัมและเป็นขีด

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้นักเรียนสามารถ

  1. คาดคะเนน้ำหนักของสิ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

  2. อธิบายความแตกต่างของน้ำหนักที่คาดคะเนและน้ำหนักที่วัดจริงได้ถูกต้อง

 
สาระการเรียนรู้

การคาดคะเนน้ำหนัก เป็นการใช้สายตาหรือแรงที่ใช้ในการยกวัตถุเพื่อคาดคะเนน้ำหนักของวัตถุนั้น โดยผู้ที่มีประสบการณ์ในการชั่งน้ำหนักมากกว่าจะมีโอกาสในการคะเนน้ำหนักได้ตรงหรือใกล้เคียงกับน้ำหนักจริงมากกว่า ผลต่างระหว่างน้ำหนักที่ชั่งได้ กับน้ำหนักที่คาดคะเน เรียกว่า ความคลาดเคลื่อน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทำกิจกรรม แฟนพันธุ์เครื่องชั่ง โดยสุ่มนักเรียกที่น่ารักเลือกเปิดแผ่นป้าย 1 – 25 จากโปรแกรมนำเสนองาน ด้านหลังแผ่นป้ายจะเป็นภาพของเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดต่างๆ ใครทายได้ถูกต้องก่อนจะได้รับคะแนน ทำกิจกรรมนี้ประมาณ 4 – 5 รอบ

2. นักเรียนสังเกตภาพเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดต่างๆ และอภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการนำไปใช้และวัตถุ่ที่เหมาะสมกับเครื่องชั่งชนิดต่างๆ

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้

3. นักเรียนทำกิจกรรมทายน้ำหนักของเพื่อน 2 คน โดยใครที่สามารถทายได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงที่สุดจะได้รับคะแนนสะสม

4. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายในประเด็นต่อไปนี้

        4.1 เราจะทราบน้ำหนักที่แท้จริงของเพื่อนได้อย่างไร

        4.2 เหตุใดแต่ละคนจึงทายน้ำหนักของเพื่อนแตกต่างกัน

        4.3 เราจะเรียกความแตกต่างของน้ำหนักที่ชั่งได้และน้ำหนักที่คาดคะเนว่าอย่างไร

ขั้นสรุป

5. นักเรียนทำกิจกรรมคาดคะเนน้ำหนักของสิ่งต่างๆ ที่ครูกำหนด ได้แก่ กระเป๋านักเรียน พจนานุกรม กล่องของเล่น ฯลฯ แล้วร่วมกันชั่งน้ำหนักของสิ่งต่างๆ ด้วยเครื่องชั่งสปริงเพื่อหาความคลาดเคลื่อนของแต่ละคน

ขั้นฝึกปฏิบัติ

6. นักเรียนทำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ เรื่อง การคาดคะเนน้ำหนัก

 
การวัดผลและประเมินผล
  • ความถูกต้องของการตอบคำถามและความเหมาะสมในการคาดคะเนและอภิปราย

  • ความถูกต้องของคำตอบ

  • ความร่วมมือในการทำกิจกรรม

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
  • โปรแกรมน้ำเสนองานทายภาพ กิจกรรมข้อที่ 1

  • ภาพเครื่องชั่งชนิดต่างๆ กิจกรรมข้อที่ 2

  • เครื่องชั่งน้ำหนักตัว และเครื่องชั่งสปริง กิจกรรมข้อที่ 5

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : trueplookpanya.com
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้