Log in | วันอังคารที่ 12 พ.ย. 2562 | 5:34 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การวัดและเรขาคณิต

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.3
โพส : วันที่ 21 ส.ค. 2562
โหวต : | เข้าชม : 47 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 42
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 42 การวัดและเรขาคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง การคาดคะแนความยาว เวลา 60 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

การคาดคะเนความยาว คือการวัดระยะทางด้วยการสังเกตจากสายตา ซึ่งอาจคาดคะเนได้ตรงหรือใกล้เคียงกับระยะทางจริงก็ได้

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดที่ ค 2.1 ป3/4 คำดคะเนควำมยำวเป็นเมตรและเป็นเซนติเมตร

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้นักเรียนสามารถ

1. คาดคะเนความยาวได้อย่างเหมาะสม

2. อธิบายความแตกต่างของระยะทางที่คาดคะเนและระยะทางจริงได้ถูกต้อง

 
สาระการเรียนรู้

การคาดคะเนความยาว เป็นการใช้สายตาวัดระยะทาง โดยผู้ที่มีประสบการณ์ในการวัดความยาวมากกว่าจะมีโอกาสในการคะเนความยาวได้ตรงหรือใกล้เคียงกับค่าระยะทางจริงมากกว่า ผลต่างระหว่างระยะทางจริง และระยะทางที่คาดคะเน เรียกว่า ความคลาดเคลื่อน

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

 1. นักเรียนทำกิจกรรม จิ๊กซอว์ปริศนา โดยครูสุ่มนักเรียนที่น่ารัก เลือกเปิดหมายเลขของแผ่นป้ายแล้วทายว่าคือรูปของสิ่งใด (เฉลย โต๊ะนักเรียน)

 2. นักเรียนแต่ละคนเขียนความสูงของโต๊ะเรียนที่ตนคิดไว้ จากนั้นครูเฉลยความสูงของโต๊ะเรียนบนกระดาน ใครทายได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงที่สุด จะได้รางวัล

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้

 1. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงตัวเลขที่แต่ละคนทายความสูงของโต๊ะเรียน เกี่ยวกับวิธีการเลือกคำตอบเชื่อถือได้หรือไม่ วิธีการมาได้ตัวเลขดังกล่าวเรียกว่าอะไร (การคาดคะเน)

 2. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายถึงผลต่างระหว่างความสูงที่นักเรียนทายและความสูงที่วัดได้จริง (ความคลาดเคลื่อน)

ขั้นสรุป

 1. นักเรียนทำกิจกรรม คาดคะเน โดยครูกำหนดให้นักเรียนคาดคะเนสิ่งของต่อไปนี้ คือ ความยาวของโต๊ะเรียน ความยาวของหนังสือเรียน ความยาวตั้งแต่หน้าห้องไปจนถึงหลังห้องเรียน ความสูงของกล่องนม และความกว้างของประตู จากนั้นวัดจริง พร้อมคำนวณหาความคลาดเคลื่อนจากการวัด

ขั้นฝึกปฏิบัติ

 1. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องการคาดคะเน

 
การวัดผลและประเมินผล
 • ความถูกต้องของการตอบคำถามและความเหมาะสมในการอภิปราย

 • ความถูกต้องของคำตอบ

 • ความเหมาะสมของการคาดคะเน

 • ความถูกต้องของค่าความคลาดเคลื่อน

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
 • ภาพจิ๊กซอว์ปริศนา กิจกรรมข้อ 1

 • เครื่องมือการวัดความยาว (ของจริง) กิจกรรมข้อ 5

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : trueplookpanya.com
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้