Log in | วันอาทิตย์ที่ 17 พ.ย. 2562 | 14:37 น.
 
 
แผนการสอน  
 
 

การวัดและเรขาคณิต

วิชา : คณิตศาสตร์   ระดับชั้น : ป.3
โพส : วันที่ 21 ส.ค. 2562
โหวต : | เข้าชม : 61 ครั้ง
 
 
 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 41
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 41 การวัดและเรขาคณิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยวัดความยาว เวลา 60 ชั่วโมง
 
สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาวมี 2 รูปแบบ คือ การเปลี่ยนจากหน่วยเล็กไปหน่วยใหญ่ และหน่วยใหญ่ไปหน่วยเล็ก

 
ตัวชี้วัด / จุดประสงค์การเรียนรู้

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัด และนำไปใช้

ตัวชี้วัดที่ ค 2.1 ป3/5 เปรียบเทียบความยาวระหว่างเซนติเมตรกับมิลลิเมตร เมตรกับเซนติเมตร กิโลเมตรกับเมตร จากสถานการณ์ต่างๆ

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อนักเรียนเรียนจบบทเรียนนี้นักเรียนสามารถ

1. อธิบายความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวได้ถูกต้อง

2. เปลี่ยนหน่วยการวัดความยาวได้ถูกต้อง

 
สาระการเรียนรู้

ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาว

     10 มิลลิเมตร = 1 เซนติเมตร

     100 เซนติเมตร = 1 เมตร

     1,000 เมตร = 1 กิโลเมตร

 
กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทำกิจกรรม ยาวเท่าใด โดยครูสุ่มนักเรียนที่น่ารักออกมาวัดความยาวของสิ่งต่างๆ ได้แก่ กล่องชอล์ก แปรงลบกระดาน กล่องขนม แล้วเขียนความยาวที่วัดได้ไว้บนกระดาน เช่น

     กล่องชอล์ก 20 เซนติเมตร

     แปรงลบกระดาน 25 เซนติเมตร

     กล่องขนม 18 เซนติเมตร

  นักเรียนสังเกตความยาวของสิ่งที่ครูเขียนเพิ่มอีก 2 สิ่งคือ

     ประตู 2 เมตร

     ถนน 1 กิโลเมตร

2. นักเรียนสังเกตความยาวที่ครูเขียนเพิ่ม ดังนี้

     กล่องชอล์ก 20 เซนติเมตร = 200 มิลลิเมตร

     แปรงลบกระดาน 25 เซนติเมตร = 250 มิลลิเมตร

     กล่องขนม 18 เซนติเมตร = 180 มิลลิเมตร

     ประตู 2 เมตร = 200 เซนติเมตร = 2,000 มิลลิเมตร

     ถนน 1 กิโลเมตร = 1,000 เมตร = 100,000 เซนติเมตร

ขั้นกิจกรรมการเรียนรู้

3. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับความสัมพันธืของความยาวที่แสดงบนกระดานจนได้ข้อสรุปร่วมกันดังนี้

     10 มิลลิเมตร = 1 เซนติเมตร

     100 เซนติเมตร = 1 เมตร

     1,000 เมตร = 1 กิโลเมตร

ขั้นสรุป

4. นักเรียนทำกิจกรรม ตามหาหัวใจ โดยนักเรียนแต่ละคนจะได้รับรูปหัวใจครึ่งดวงที่ติดความยาวในหน่วยต่างๆ ไว้คนละ 1 อัน เมื่อครูให้สัญญาณทุกคนต้องวิ่งไปจับคู่กับเพื่อนที่มีค่าความยาวที่เท่ากัน

ขั้นฝึกปฏิบัติ

5. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาว

 
การวัดผลและประเมินผล
  • ความถูกต้องของการตอบคำถามและความเหมาะสมในการอภิปราย

  • ความถูกต้องของคำตอบ

 
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
  • สิ่งของสำหรับวัดความยาว ได้แก่ กล่องชอล์ก แปรงลบกระดาน กล่องขนม

  • เครื่องมือการวัดความยาว (ของจริง)

  • อุปกรณ์เล่นเกมตามหาหัวใจ

 
 
ขอขอบคุณเนื้อหาจาก : trueplookpanya.com
คะแนนโหวต :
ชื่นชอบเนื้อหานี้